Status parallellproduksjon og konvensjonell gjødsling i økologisk landbruk

15.11.2011
-Mange som arbeider med økologisk landbruk er spent på om det kommer en innstramming av bestemmelser rundt parallellproduksjon, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Det samme gjelder i spørsmålet om det blir nye begrensninger i bruk av konvensjonell husdyrgjødsling i økologisk drift. Disse spørsmålene var oppe i siste møte i Regelverksutvalget for økologisk produksjon hos Mattilsynet. Leder i utvalget er Jon Magne Holten i Oikos – Økologisk Norge. Under følger et utdrag av protokollen fra møtet.

-Få land har så mye parallell produksjon av økologisk og konvensjonelle produkter på samme gård som i Norge, forteller daglig leder, Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.  Derfor knytter det seg stor interesse til hvordan det økologiske regelverket skal håndteres på dette området.  Kan en produsent for et eksempel  dyrke både økologiske og konvensjonelle bringebær på samme gård? Foto: Oikos

 

Status om regelverket for parallellproduksjon

Øygunn Østhagen, Mattilsynet, orienterte kort om hvilken prosess det har vært rundt vurdering av parallellproduksjon siden sist møte i RVU. MT hadde et møte med LMD i mars, og MT har i etterkant av møtet skrevet et notat med utkast til tekst i veileder for håndtering av parallellproduksjon. Notatet og informasjon innhentet fra bransjen om omfang og konsekvenser i ulike næringer er oversendt til LMD. Generelt ser det ut til å være utfordrende med bruk av ulike sorter som er lett å skille i parallellproduksjon innen dyrking av grønnsaker og bær. Det er nå en prosess i LMD. Det ble understreket fra NLR et ønske om avklaring i forkant av kontaktmøter som skal arrangeres i november og desember.

 

 

Orientering om status for utredningene om bruk av konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk landbruk

Grete Lene Serikstad ved Bioforsk Økologisk orienterte om foreløpig status for utredningene om mulig uønskede stoffer/rester i konvensjonell husdyrgjødsel. Bioforsk skal blant annet se på innhold av tungmetaller, veterinærmedisin og pesticidrester i gjødsel. Det er et stort og vanskelig tema, og det er lite som er gjort fra før av. Det blir imidlertid snart tilgjengelig resultater fra andre forsøk, og det er også aktuelt med samarbeid med andre land på dette området. Det blir aktuelt å samle informasjon og analyseresultater som allerede er gjennomført, samtidig som det kan være aktuelt å gjennomføre enkelte nye analyser.

 

Gerald Altena orienterte om spørreundersøkelsen som er sendt til alle økologiske gårdbrukere for å kartlegge bruk av konvensjonell husdyrgjødsel. Frist for å svare på spørreundersøkelsen er 1. november 2011.

 

Hele protokollen fra RVU møtet 20.10 kan lastes ned hos Mattilsynet, der de legges ut etter godkjenning

 

Annonsører

Samarbeidspartnere