Sterk vekst i omsetning - rødbeter og brød vinnere

31.03.2017
Verdien av økomat solgt i butikk økte fra knappe 2 mia i 2015 opp til nesten 2,5 mia i 2016. Det gir en vekst på mer enn 24%, dvs. nesten tangering av rekorden på 28,7% fra 2014. Årlig vekst de siste fem årene ligger da nærmere 20% i snitt. – Vi gleder oss over den raske og vedvarende veksten i det økologiske markedet, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge Regine Andersen. – Samtidig er vi bekymret for at produksjonen ikke holder tritt.

Landbruksdirektoratets rapport for produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer ble framlagt fredag 31. mars. Den inneholdt ikke de store overraskelsene i forhold til halvårsrapporten og signaler som har kommet fra markedet og produksjonsleddet. Mens tall for økologisk produksjon og areal har vært fallende siden 2011/2012, har markedet i samme periode opplevd en motsatt utvikling med årlig vekst på nesten 20%. Rapporten viser at 2016 kan bli stående som det året da nedgangen i økologisk produksjon snudde, og summen av aktiviteten i markedet med kjedenes satsning som det mest markerte tegnet, peker mot fortsatt kraftig vekst i omsetningen.

Produksjon
Samlet økologisk sertifisert areal økte med 0,8% i 2016, men fordi karensarealet gikk ned med 11,5% endte sluttsummen på - 0,4%. Totalt areal ligger med det på 4,8%, og av dette utgjør eng, beite og fôr >80% og korn/oljefrø 15%. Antall kyr vokser, men samtidig er det en nedgang på beiteareal de to siste årene. Melkeproduksjonen har en svak nedgang, og ligger nå på 51 mill liter, tilsvarende 3,4% av all melk. Av dette kjøper TINE ca. 2/3 og Rørosmeieriet resten.

Oikos er bekymret over at produksjonen ikke følger med på markedsveksten. - Det er gledelig med en svak oppgang i produksjonsarealer etter flere år med nedgang, men gleden blir kortvarig med negative tall for karensareal, sier Regine Andersen. Mange bønder ønsker å legge om til økologisk produksjon, men tilskuddsordningene i startfasen er for dårlige, og økonomien går ikke rundt. Derfor foreslår Oikos målrettede tiltak for å endre dette i årets jordbruksoppgjør, sier hun. Lenke til saken her.

Rødbeter er vinneren blant grønnsakene. Med en økologisk andel på 19% av produserte rødbeter og vekst på 54% skiller den seg kraftig ut. Løk vokser enda mer, men har ikke så høy andel. Gulrot er fortsatt suverent største enkeltprodukt med ca. 1100 tonn mens rødbeter nærmer seg 100 tonn. Et flott produkt som sikkert har bidratt til den positive utviklingen for økologiske rotfrukter er rotfruktmiksen.

Anvendelsesgrad
Anvendelsesgrad vil si hvor stor andel av den økologisk sertifiserte varen som har blitt omsatt økologisk. Økologisk produserte varer har hentet ut merverdien i bærekraft, men dersom den ikke blir omsatt økologisk blir ikke merverdien i markedet hentet ut.

- Økologisk melk utgjør 3,4% av total produksjon, og anvendelsesgraden har økt jamt siden 2012 til dagens 57%.
- Økologisk kjøtt utgjør 1% av total produkson, og har også en stigende anvendelsesgrad, nå oppe i 52%.
- Økologiske egg utgjør 5,4% av total produksjon, og anvendelsesgraden ligger rundt 90%. Den kan vanskelig komme høyere.

Når det gjelder potet, grønnsaker, frukt og bær, inngår produsentene avtaler om produksjonsvolum før sesongstart. Landbruksdirektoratet rapporterer ikke anvendelsesgrad for disse produktene, men i følge Espen Gulset fra Bama, blir det aller meste av produsert økologisk, solgt som økologisk. Der det er mulig opererer Bama også med noe større romslighet i krav til størrelse og form for økologiske produkter, for å redusere mengde ikke salgbar vare.

Omsetning
Total omsetning av økologisk sertifisert mat og andre produktgrupper i 2016 var ca. 3.9 mia, dvs. en økning på 23,8%. Omsetningen av økologisk mat i dagligvarehandelen basert på tall fra Nielsen Norge økte med 24,5% og endte på nesten 2,5 mia. I tillegg kommer omsetning av mat i andre kanaler basert på tall fra Landbruksdirektoratet på 484 mio. Lavprisbutikkene fortsetter å øke sin andel, og endte på 58%. - Utviklingen i lavprisbutikkene er svært gledelig. Det er her de fleste av oss handler oftest og regelmessig. Å tilby et enda større utvalg av økologiske produkter i disse butikken vil bidra ytterligere positivt til vekst og omsetning. Her er dagligvarekjedene på god vei, tilføyer Cathrine Andersen, markedsrådgiver i Oikos – Økologisk Norge.

Geografisk er det fylkene rundt de største byene som omsetter mest økologisk mat, med 68% av totalen. Oslo topper med en økologisk andel på 3,4%, deretter følger Akershus, Vestfold, Sør-Trøndelag, Buskerud og Østfold.

Det store bildet og de små
Rapporten gir en god beskrivelse av det store bildet, men inneholder også mange interessante detaljer for de som er interessert. Les sammendraget og bruk deretter innholdsfortegnelsen, om du ikke vil lese fra perm til perm. Vi har sakset noen smakebiter:

- Omsetningen av bær økte kraftig, fra 126.000 i 2015 til nesten 2 mill i 2016, men mesteparten er import

- Total omsetning av frukt økte med 326 mill mens hele omsetningen av økologisk frukt utgjør 262 mill. Av dette er banan størst med omsetning på over 90 mill. Økologisk frukt, bær og nøtter er den varegruppen med størst omsetningsøkning de siste fem årene

- Økologisk brød utgjør bare 0,5% av total omsetning av brød men økte med hele 145%

- Etter en nedgang på 2% i 2015 økte barnemat med 13,9% i 2016

- Alle kategorier av økologisk melk økte sterkt i 2016, samlet 15,8%. Fløtesalget tredoblet seg, rømmesalget vokste igjen og yoghurtsalget ble seksdoblet. Røros-effekten har kanskje en god del av æren for dette.

- Salg av grønnsaker gikk opp 19%

- Økologisk kjøtt og særlig storfe økte med hele 30% i 2016, men utgjør fortsatt bare 0,4% av markedet

- Økologisk fisk var ikke tema for dagen, men det ble opplyst fra salen om at det i 2016 hadde vært en vekst på rundt 300%.

Rapporten gir også en god beskrivelse av salgskanaler utenom dagligvare. I tillegg er det kapitler om internasjonal utvikling, om tilskudd til økologisk jordbruk og til slutt bakgrunnsinformasjon. Innholdet i disse varierer ikke så mye fra år til år, men i 2016-rapporten er det tatt med litt om det nye EU-regelverket for økologisk produksjon.

Forhold rundt import er også beskrevet. Det er fortsatt ikke mulig å hente ut tall for andre importerte økologiske produkter enn de som har fått tollnedsettelser. Importvernet skiller i utgangspunktet ikke mellom økologisk og konvensjonelt dyrkede produkter. Så lenge de klassifiseres med samme varenummer i tolltariffen er det dermed ikke mulig å framskaffe tall for import av økologisk mat.Lasse Erdal, seksjonssjef i seksjon Markeds- og prisutvikling ønsket velkommen til Landbruksdirektoratets årlige møte for lansering av rapporten for produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. For øvrig den tyvende rapporten i rekken. Christine Kleppe og Alexandra Forbord fra samme seksjon presenterte hhv. produksjon og omsetning.

Etter pause var det innlegg om Landbrukets ØKOLØFT holdt av generalsekretær Olaf Godli i Norges Bonde- og Småbrukarlag før Espen Gulset fra Bama snakket om grossistenes utfordring med økt etterspørsel etter økologisk mat.

Rapporten og alle presentasjonene ligger i Landbruksdirektorates omtale av saken her.


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Jens Petter Homleid

Annonsører

Samarbeidspartnere