Stor bondeaksjon for norsk matproduksjon

21.04.2009
Bøndene skaper store verdier og har høy tillit blant folk. Bøndene må få rammebetingelser som sikrer videre matproduksjon her i landet. Hvis ikke blir vi enda mer avhengig av import fra andre land, som også trenger mer mat når befolkningen øker. Jordbruksforhandlingene handler derfor om interessene til alle. Dette er noe av hovedbudskapet til Bondelaget i sin landsomfattende aksjon i forkant av årets jordbruksforhandlinger.

Bildet: Aksjonsavisa til Bondelaget heter MatNyttig.


Oikos støtter aksjonen 

 - Oikos støtter Bondelagets aksjon og håper informasjonen i kampanjen når frem til opinionspåvirkere og beslutningstakere, sier Reidar Andestad, daglig leder.

- Norske bønder må sikres rammevilkår som gjør at ungdom og andre kan satse langsiktig på landbruket.

 

Stor tillit til norske bønder 

Tilliten til norsk bønder er svært høy i Norge. Norstat-undersøkelsen viser at 63 % av befolkningen har høy eller svært høy tillit til norske bønder.  81 % sier at denne tilliten ikke har endret seg gjennom de siste årene.  Det er bare leger som har større tillit av yrkesgrupper i Norge. Finanssektoren derimot skårer svært lavt.

 

72 % vil styrke norsk matproduksjon 

Hele 72 % av det norske folk mener det økende matbehovet primært bør møtes med å styrke norsk matproduksjon. Bare 23 % av de spurte mener matbehovet bør løses gjennom økt import av utenlandske matvarer. Dette viser Norstat-undersøkelsen som Norges Bondelag har publisert.

 

Bildet: Harald Milli er generalsekretær i Bondelaget. (Foto: Bondelaget)

Bøndene vil ha rammevilkår som sikrar matproduksjonen

- Vi treng ein offensiv matpolitikk som opprettheld og helst aukar matproduksjonen framover, seier Harald Milli. Norsk matproduksjon held høg kvalitet gjennom strenge krav til dokumentert produksjon, god dyrevelferd, hygiene og omsetting av matvarer.

I tillegg er Noreg eit land med generelt høge kostnader, lange avstandar og krunglet topografi. Norske bønder er stolte over dei matvarene som vert leverte til forbrukarane over heile landet kvar einaste dag.

 

Rekruttering

- Ei stor utfordring næringa har stått overfor lenge, er å gje bøndene eit inntektsnivå som sikrar nødvendig rekruttering og fornying av driftsapparatet. Gjennomsnittsinntekta for å p r o d u s e r e mat ligg no på om lag 240 000 kroner per gardsbruk (eller 200 000 kroner/årsverk). Norges Bondelag krev auka inntekter til bøndene.

Jordbruksoppgjera handlar om interessene til alle i Noreg, ikkje berre om bøndene sine inntekter og rammevilkår.

- Det er ein nær samanheng mellom bøndene sine leveransar til det norske samfunnet og resultatet av jordbruksoppgjera, seier Harald Milli, generalsekretær i Norges Bondelag.

 

20 000 gårdsbruk borte på 9 år 

- I 2000 var det 68 000 gardsbruk i drift i Noreg, no er det 48 000 igjen. For å møte ei krevjande framtid med store miljø- og klimautfordringar og auka behov for mat, må det vere klokt å satse meir på landbruket.

 

Les bladet "MatNyttig" som Norges Bondelag har utgitt her:

Klikk her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere