Støtt global kampanje for klima og matsikkerhet!

16.06.2009
"Manifestet for klima og matsikkerhet" går inn for et nytt mat- og landbrukssystem som bygger på miljøvennlige økologiske prinsipper som ei løsning på klimautfordringene, i stedet for industriell monokultur. Manifestet mener dessuten at mat og landbruk må bli en del av forhandlingene under Kyoto 2. Oikos oppfordrer andre miljø- og landbruksorganisasjoner til også å skrive under manifestet.

Av Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no

FNs klimapanel (IPCC) fastslår at det har skjedd ei oppvarming av klimaet. Dette har igjen ført til klimaforandringer som allerede påvirker vår matproduksjon. Dagens industrielle landbruks- og matsystem bidrar kraftig til klimagassutslippene. Noen anslår at det står for hele 25 prosent av de globale utslippene.


Skriv under manifestet her: http://www.future-food.org/ 


En fornybar karbonøkonomi
Planter er fornybare ressurser; fossilt karbon er det ikke. "Karbon-økonomien" som er basert på fossilt brensel er et uttrykk for en industriell, vekst-basert økonomi, som kun er en kilde til klimagassen CO2. Den fornybare karbonøkonomien og -økologien er derimot et uttrykk for biologisk mangfold, naturlige sykler med karboninnbinding- og frigjøring, og gir løsninger for matsikkerhet i ei tid med klimaforandringer. Det rådende globale handelsregimet og økonomiske politikk fremmer et sentralisert mat- og landbrukssystem basert på fossilt brensel som er stikk i strid med den økologiske nødvendigheten av klimagassreduksjoner, men også i strid med utslippsmålene og tidsplanen som de fleste regjeringer har forpliktet seg til. Denne store motsetninga må en gripe tak i, om vi skal møte klimautfordringene og global oppvarming.


Sårbart

Samtidig er vårt nåværende matsystem ekstremt sårbart for klimaforandringer, noe dette dokumentet også viser. Nesten hvert kontinent har allerede blitt rammet av dramatiske værforandringer som har virket på avlinger og matdistribusjonen.


Ei livskraftig løsning
Manifestet runder av med å skissere hvordan et miljøvennlig og økologisk landbruk er en livskraftig løsning både for å redusere klimagassutslippene, for klimatilpasning og for et skifte mot en post-fossil energiøkonomi.

 

 

Den internasjonale kommisjonen for framtida til mat og landbruk som ledende aktivister og eksperter (Vandana Shiva m.fl.)* står bak, stiller opp i dette Manifestet følgende prinsipper for å møte klimautfordringene og sikre framtidig matsikkerhet:

  1. Globalisert industrilandbruk bidrar til og er sårbart for klimaforandringer
  2. Miljøvennlig og økologisk landbruk bidrar til å redusere utslipp og tilpasse seg til klimaforandringer
  3. En overgang til bærekraftige lokale matsystemer gagner miljøet og folks helse
  4. Biologisk mangfold reduserer sårbarhet og øker robustheten til landbruket
  5. Genmodifiserte frø og dyreraser (GMO) er ei falsk løsning og en farlig avsporing
  6. Industrielt biobrensel fra jordbruket er ei falsk løsning og ny trussel for matsikkerheten
  7. Vern av vassressurser er avgjørende for et bærekraftig landbruk
  8. Kunnskapsoverføring er nødvendig for klimatilpasning
  9. Et skifte mot et økonomisk bærekraftig og rettferdig fordelt matsystem for framtida


Skriv under manifestet her: http://www.future-food.org/


Manifestet og underskriftskampanjen vil bli overlevert klimaforhandlingene under KYOTO 2 og andre relevante internasjonale fora (bl.a. G8-møtet på Sardinia i juli 2009).


* Den internasjonale kommisjonen for framtida til mat og landbruk består av blant andre:
- Vandana Shiva - leder
- Miguel Altieri (University of Berkeley)
- Jose Bové (Via Campesina)
- Tewolde Egziabher (Environmental Protection Agency, Etiopia)
- Benny Haerlin (Foundation of Future Farming, GMO-koordinator i Greenpeace)
- Tim Lang (City University, London)
- Percy Schmeiser (GMO-aktivist) med flere
Organisasjoner som er tilsluttet: Arche-Noah, Institute for Agriculture & Trade Policy (IATP) og Food First

Last ned hele manifestet
>> Manifesto on climate change and the future of food security (pdf)

 

Annonsører

Samarbeidspartnere