Støtt innsamling av gavepenger til Alm Østre

26.04.2011
I 2010 fikk vi en ny allmennyttig gårdsstiftelse i Norge: Stiftelsen Alm Østre i Stange. Formålet er å sikre en varig videreføring av biologisk-dynamisk jordbruk på gården. Familien har overdratt gården vederlagsfritt til stiftelsen. Likevel er gården ikke tilstrekkelig sikret når det gjelder økonomiske ressurser. Det er behov for gavepenger for å styrke egenkapitalen. Nå oppfordrer vi miljøbevisste og samfunnsengasjerte mennesker til å gi bidrag, sier Kunt Dannevig, initiativtaker til innsamlingen.

 

Alm Østre som pionerverk i Norge

Alm Østre i Stange har gjennom nærmere 40 år bidratt til utviklingen av biologisk-dynamisk og økologisk jordbruk i Norge. Til Alm har det kommet landbruksinteresserte praktikanter for inspirasjon og  opplæring, fra alle verdens kanter. Det er lenge siden antallet passerte 500.

Da sivilagronom og bonde Trygve Sund overtok driften, ble han ganske raskt klar over at han ikke ville bruke sprøytemidler og kunstgjødsel på sin gård. Med lang tålmodighet og stor innsikt har Trygve og hans ektefelle Erna vist at det er mulig å få til en robust og praktisk dyrkingsmetode med reell bærekraft. Jordens høye fruktbarhet er en direkte følge av at den biologisk-dynamiske dyrkingsmetode er blitt utprøvd i stor målestokk (540 dekar) og etter hvert blitt satt i et rasjonelt, langsiktig system. Denne utprøvingen har vært et stort og krevende pionerverk. Til dette har også et stort antall medarbeidere gjennom flere tiår bidratt med betydelig innsats.

 

Bærekraftig jordbruk

I dag ser vi enda tydeligere behovet for et biologisk-dynamisk og økologisk bærekraftig jordbruk. En slik driftsform vil være en del av svaret på en rekke spesifikke miljøproblemer, lokalt og globalt. Vi nevner: Den globale CO2-ubalanse, eutrofiering (overgjødsling av vassdrag og av grunnhavene), den livstruende globale matjorderosjon, den forestående uttømmingen av verdens siste fosfor-reserver (fosfor er et helt nødvendig tilsetningsstoff i all kunstgjødsel), samt mestring av tørkeperioder i mer sydlige strøk.

Det er derfor av stor viktighet at alt det positive som kan knyttes til Alm Østre kan bestå og få mulighet til å utvikles videre. For å sikre en fortsatt biologisk-dynamisk drift av gården besluttet Erna og Trygve Sund i samråd med deres tre barn, å gi hele gården til en allmenyttig stiftelse for biologisk-dynamisk jordbruk. Stiftelsen Alm Østre i Stange trådte i kraft fra 1. januar 2010. I november samme år døde Trygve Sund etter lengre tids sykdom.

Bærekraftig økonomi

Gården har i alle år blitt drevet med svært nøktern økonomi, alt overskudd er blitt ført tilbake til gården. Mye av moderniseringen på gården ble gjennom mange år finansiert over driften, uten låneopptak. De siste årene før stiftelsesoverdragelsen var det imidlertid nødvendig å ta opp større lån for påkrevet nybygg med mer. For den nye gårdsstiftelsen blir totalsummen på lånene tunge å bære, og det hindrer videreutvikling.  Gården klarer sine løpende forpliktelser, men det blir for lite igjen til nødvendig vedlikehold, maskinell fornyelse, modernisering og nysatsing.

 

Den nye stiftelsen behøver et mer robust økonomisk fundament. Derfor er det tatt initiativ til en innsamling i regi av Cultura Gavefond, for å styrke gårdens egenkapital. Kontonr: 1254 20 21258. Vi henviser til oppropet og til almostre.no 

 

Spørsmål om oppropet kan rettes til initaitvtakerne Ellen og Knut  Dannevig , adr Grevskapet 31, 2335 Stange, e-post ellen.dannevig@gmail.com,  tlf 62 57 19 29/913 54 663.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere