Strammer inn regelverk for parallellproduksjon i Norge

17.07.2014
Noen bønder produserer både økologisk og konvensjonelt, dette kalles parallellproduksjon. Per i dag er situasjonen slik at et strammere regelverk vil kunne få negative følger for utvalget av norsk, økologisk frukt, bær og grønnsaker.

Mattilsynet har varslet at det blir en innstramming i regelverket for parallellproduksjon fra 1. januar 2015. En rekke landbruksaktører samlet seg derfor i Rygge den 16. juni for å diskutere saken. Etter dette møtet ble det sendt et brev til Landbruks- og matdepartementet (LMD) fra Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag, Oikos - Økologisk Norge, Debio og flere fylkesmenn/foregangsfylker for økologisk produksjon.

Ønsker økt økologisk produksjon

I brevet til LMD viser avsenderne til forliket om årets jordbruksoppgjør mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF, der det heter: "Samarbeidspartiene mener det er viktig å stimulere til økt produksjon av økologiske produkter".  Det skrives videre at en utvikling i frukt- og grøntsektoren vil måtte skje ved at konvensjonelle produsenter gradvis legger om arealer i takt med markedsutviklingen.

Til Nationen uttalte seniorrådgiver, Maiken Pollestad Sele følgende:
- Dersom grossistene bruker tida i omstillingsprosessen til å gi bøndene gode leveringsavtaler, vil det ikke få konsekvenser. Det vil trygge overgangen slik at bøndene kan fortsette å levere til et marked der etterspørselen etter økologiske varer stadig øker, seier Sele.

- Det må også poengteres at parallellproduksjon er et unntak, sier seniorrådgiver Jon Magne Holten i Oikos. Når det gjelder produksjon av frukt, bær og grønnsaker er parallellproduksjon viktigere enn i korn, potet og gras, mener Holten.

Ber om mulighet for å opprette to foretak

I brevet til LMD ble det vist til at de tidligere ( 4. juli 2013) har skrevet at "...ved en eventuell revidering av produksjonstillskuddsforskriften, vil det ikke bli aktuelt å tilrettelegge for to ulike organisasjonsnummer for den økologiske og konvensjonelle driften på samme bruk".

Avsenderne viser til flere nye momenter som har kommet i saken siden den gang og ber derfor om at departementet i det pågående arbeidet med revidering av produksjonstillskudsforskriften vurderer en løsning der økologiske produsenter gis mulighet til å opprette to foretak på samme bruk, for å fortsatt kunne være berettiget til produksjonstilskudd.

Departementet imøtekommer innspill

Mandag 14. juli 2014, samme dag som saken var omtalt i Nationen, meldte LMD følgende i en nettsak:

"Landbruks- og matdepartementet har nylig sendt ut et forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd på høring. I høringsforslaget foreslås det å oppheve bestemmelsen om felles eierskapsbegrensning. Begrensningen skaper blant annet unødvendige etableringshindre når det gjelder muligheten for å drive økologisk produksjon.
Forslaget om å fjerne eierskapsbegrensningen vil bidra til å legge forholdene bedre til rette for bønder som ønsker å drive deler av produksjonen sin økologisk og deler av den konvensjonelt. Dette vil gjøre det mulig for de økologiske produsentene i Norge å tilpasse seg på tilsvarende måte som økologiske produsenter i EU.
Forslaget imøtekommer innspill  fra Oikos, Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgivning m.fl. om å gi bønder mulighet til å opprette to foretak på samme bruk.

- Hvis dette blir vedtatt så får vi likt regelverk i Norge som i resten av EU, og de som driver parallellproduksjon får fortsatt drive med det, men i to ulike foretak, sier seniorrådgiver Jon Magne Holten som en kommentar til LMDs nettsak.

- Dette mener vi er bra, fortsetter Holten.  -I praksis kan det bli færre parallellprodusenter likevel, fordi det krever litt mer administrasjon å ha to parallelle foretak på samme gård. Men hvis LMDs forslag til ny forskrift går gjennom, vil dette bidra til at utvalget av norskprodusert økologisk grønnsaker fortsatt kan vokse, avslutter Holten.

Se saken i Nationen.

Se saken hos Mattilsynet

Se saken hos Norsk Landbruksrådgivning

Annonsører

Samarbeidspartnere