Sverige setter nye økomål

13.02.2017
Sveriges regjering presenterte forrige uke sin handlingsplan fram mot 2019 med tiltak for å nå målene i sin matvarestrategi. Fokus på miljø og bærekraft kommer tydelig fram, og handlingsplanen levner ingen tvil om at myndighetene mener alvor med sin satsning på økologisk landbruk. Innen 2030 skal 30% av all dyrket mark være økologisk, og andel økologisk mat i offentlig sektor være oppe i 60%.Daglig leder i Oikos, Regine Andersen gleder seg over nyheten. - At svenske myndigheter nå velger å sette konkrete mål for økologisk produksjon og forbruk gir et tydelig signal til matprodusenter og forbrukere. At forbruksmålet er begrenset til offentlig sektor, kan være et godt alternativ, da offentlig sektor er noe politikerne i større grad kan påvirke enn det private forbruket.

Myndighetenes mål for økologisk produksjon og forbruk er formuler i eget punkt på side 5 i handlingesplanen:

Inriktningsmål för ekologisk konsumtion och produktion
"Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030".

Etter dette følger en punktvis opplisting av satsinger innenfor ulike strategiske områder. Mest relevant for målene er det som beskrives under «Offentlig forbruk» på side 8 og «Økologisk produksjon og forbruk» på side 9.

Offentlig konsumtion
"Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör bättre styra mot samhällets ambitioner och motsvara den höga nivån på djurskydds- och miljöhänsyn som den svenska lagstiftningen ställer. Genom kompetenscentret för offentliga måltider genomföra kompetenshöjande insatser till relevanta personalgrupper för att exempelvis kunna använda skollunchen som ett pedagogiskt verktyg".

Ekologisk produktion och konsumtion
"Jordbruksverket får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter, företrädare för företag och organisationer inom hela livsmedelskedjan samt konsument- och miljöorganisationer ta fram en åtgärdsplan och etappmål för att nå inriktningsmålen om ekologisk produktion och konsumtion till 2030".

Eko-Mat Centrum – en pådriver
I følge Eko-Mat Centrum, en ideel medlemsorganisasjon som arbeider for økt andel økologisk mat i offentlig sektor, ligger andel økologisk mat i offentlig sektor på 31%. Majoriteten av landets 290 kommuner og 21 landsting og regioner har allerede satt seg mål om mer enn 50%. Eko-Mat Centrum har trolig en god del av æren for dette, gjennom sin konkurranse Ekomatsligaen. Hvert år sender de ut spørreskjemaer, og svarprosenten nærmer seg 90%. Resultatene offentliggjøres, og vinnere av ulike kategoriene premieres på arrangement i forbindelse med Nordic Organic Food Fair i Malmø. Det er også en konkurranse for skoler og førskoler; Lilla Ekomatsligaen.

Danmark og Sverige
Danmark og Sverige ligger på verdenstoppen i andel forbruk av økologisk mat. I 2015 lå Danmark noe foran med 8,4% mot Sveriges 7,7%. Foreløpige tall for 2016 viser at veksten i Sverige endte på 18% og en andel på 8,7%. Danmark får trolig en vekst på i overkant av 9% og leder dermed fortsatt. Som nevnt over, er det sterkt fokus på offentlig sektors rolle i Sverige.  Det samme gjelder i Danmark, der København kommune fører an med imponerende 88% økologisk i 2015. Mer enn 30 danske kommuner er i gang med økologisk omlegging gjennom prosjektet Øko+++ . Flere av disse har satt seg mål om 60% innen 2020.

Her hjemme er det foreslått å fjerne målene for økologisk landbruk. Danmark fjernet dem nylig, mens Sverige altså går motsatt vei og har vedtatt å innføre mål. Danmark er en betydelig eksportør av økologisk mat og har et sterkt markedsdrevet økologisk landbruk. Eksporten nærmer seg 2 mia DK i verdi og det forventes vekst til 3,3 mia innen 2020. Økologisk landbruk i Sverige og enda mer i Norge, er i langt større grad rettet mot hjemmemarkedet. Økende import, særlig fra Danmark, kan være noe av årsaken til at Sverige nå velger å innføre mål, både for økologisk produksjon og for forbruk i offentlig sektor. Det signaliserer en tydelig vilje til å styrker egen produksjon, og ikke minst at offentlig sektor har et særlig ansvar som markedsdriver.


Link til handlingsplanen her

Mer om livsmedelsstrategien her

Du kan lese Eko-Mat Centrums pressemelding om saken her

Emil Mohr, seniorrådgiver i Debio i duell med Terje Halleland, konstituert statssekretær i LMD, om økomålene her


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: flickr.com

Annonsører

Samarbeidspartnere