Uklokt å vrake Stortingets økomål

07.04.2017
Innstillingen fra Næringskomiteen til regjeringens jordbruksmelding ble lagt fram i går. Det ble ikke flertall for å beholde Stortingets 15%-mål for økologisk produksjon og forbruk. Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge Regine Andersen mener dette er uklokt, men ser positivt på at det skal settes nye og oppdaterte mål i den kommende strategien for økologisk landbruk.

Oikos – Økologisk Norge mener det innebærer en politisk svekkelse av målet om økologisk produksjon og forbruk om det ikke lenger skal fastsettes av Stortinget. - Vi mener likevel det er positivt at flertallet går inn for at det skal settes et nytt og oppdatert mål i strategien om økologisk jordbruk, kommenterer Andersen til Nationen. - Innstillingen viser at flertallet har forstått at et slikt mål er viktig for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet for dem som satser på økologisk produksjon i Norge.

- Det er likevel et problem at partiene som går mot en slik målsetning er de som skal fastsette målet i den nye strategien, sier Regine Andersen. - Vi mener det er uklokt å velge en slik løsning. Til syvende og sist vil Stortinget få spørsmålet tilbake i neste omgang når strategi og mål skal behandles i Stortinget, slik det går fram av innstillingen. Stortinget burde derfor selv ta ansvar for å utarbeide et nytt og oppdatert mål, poengterer hun.

Senterpartiet 95% fornøyd
Senterpartiets Geir Pollestad uttaler til Nationen at han er 95% fornøyd med resultatet av forhandlingene som førte fram til innstillingen. Kostnadseffektivitet blir ikke overordnet mål for landbruket, markedsordningene består som før, bortsett fra for svin, avløserordningen og tidligpensjon beholdes, kutt i regioner for melkekvoter ble mindre enn foreslått og økonomien i små og mellomstore bruk skal sikres. Selv om Senterpartiet er svært fornøyd, er det kanskje ikke overraskende at også landbruksministeren uttaler seg positivt om innstillingen.

Nye og oppdaterte mål i strategien
Det er mange merknader til innstillingen. Det er positivt at komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener at «det må fastsettes et nytt og oppdatert økomål i strategien om økologisk jordbruk». Det betyr at de vil ha et nytt mål, som er mer i samsvar med realitetene slik de beskriver det.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti, støtter regjeringens forslag om å gå bort fra dagens øko-mål for norsk landbruk. Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, legger i tråd med forslaget i meldingen til grunn at det videreføres stimulans til økologisk produksjon over jordbruksavtalen.

Jordbruksmeldingen vektlegger satsing på økologisk
- Vi mener det bør være et ambisiøst mål for økologisk produksjon og forbruk i lys av regjeringens begrunnelse for økologi. Regjeringen har i jordbruksmeldingen vektlagt hvor viktig økologisk jordbruk er for jordliv, biologisk mangfold, økosystemtjenester og som en spydspiss for et bærekraftig landbruk i landet vårt, uttaler Regine Andersen. - Om disse ordene skal gi mening, forutsetter det politisk vilje til å satse. Da er et ambisiøst mål viktig. Det betyr ikke at det skal være urealistisk, men det skal henge høyt og være noe å strekke seg etter, slik man også har mål på andre politiske områder som er viktige for samfunnsutviklingen men vanskelige å nå, slik som klimaområdet.

Lenke til saken i Nationen i går her

"Ap: – Dales mantra om mer konkurranse og marked er parkert" - les mer i Nationen her

"Næringsorganisasjonane glad for at dei fleste forslaga i jordbruksmeldinga er stoppa" - les mer i Nationen her

Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere