Valg 2017

16.01.2017
Årets landsmøtet finner sted i Fredrikstad 31. mars til 2. april. Valgkomitéen har startet sitt arbeid og vil gjerne ha inn forslag til kandidater til landsstyret så snart som mulig. Et aktivt landsstyre er en forutsetning for en sterk organisasjon med lokal forankring og samarbeid.

Ingen i styret er så langt forespurt om de ønsker å ta gjenvalg, men valgkomitéen håper uansett på mange forslag til nye kandidater. Kan du selv tenke deg å være med, eller vet du om noen som du tror kan være aktuell? Ikke nøl med å ta kontakt.

I følge vedtektene må kandidatene ha betalt kontingent i inneværende år for å kunne velges, men det står ingen ting om at en trenger ha kongelig opphav. Landsmøtet skal velge:

-          Styreleiar kvart år

-          Nestleiar kvart år

-          Fem styremedlemer; for to år om gongen, der rundt halvparten av medlemene er på val kvar gong

-          Tre varamedlemer; for eitt år om gongen i prioritert rekkjefølgje

-          To ordstyrarar; for 2 år om gongen, der ein er på val kvart år, samt vararepresentant for eit år om gongen

-          Revisor; for eitt år om gongen

Føringer for valgkomitéen
I vedtektenes paragraf 7 står det om valgkomitéens arbeid. Dette viser hvilke hensyn den må ta når den setter sammen forslag til nytt styre.

«Landsmøtet vel ei valnemnd på tre personar og ein varamedlem. Valperioden er tre år, og ein av medlemene vert skifta ut kvart år. Den som har sete lengst er leiar.

Valnemnda skal kome med framlegg til landsmøtet på kandidatar til alle personval på landsmøtet, og godtgjersle for tillitsvalde. Det skal takast omsyn til geografi, kjønnsfordeling og fagleg samansetjing.

Valnemnda skal gi styret i Biologisk-dynamisk Foreining anledning til å føreslå ein kandidat til styremedlem i si innstilling til landsmøtet. Valnemnda har ansvar for at alle føreslegne kandidatar er spurde.

Valnemnda har ansvar for å hente inn framlegg på kandidatar frå region-, fylkes- og lokallag innan tidsfristen for landsmøtet. Seier ein frå seg verv, skal dette skje skriftleg til valnemnda. Framlegget frå valnemnda skal sendast ut med sakspapira til landsmøtet».

Dagens valgkomité
Dagens valgkomité består av Jakob Bjerkem fra Nord-Trøndelag (leder), Ingrid Indergaard fra Akershus og Annabell Pflüger fra Rogaland. Forslag på kandidater sendes til en av disse.

Jakob Bjerkem: Jakob@bjerkem.com / 95993569

Ingrid Indergaard: ii@gronnvekst.no / 94022205

Annabell Pfluger: fmroapf@fylkesmannen.no / 9761 3807


Du finner vedtektene her

Oversikt over dagens styre her


Foto: Fredrik II/flickr.comOm Fredrikstad
Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av kong Frederik II av Danmark og Norge. Det skjedde under Den nordiske sjuårskrig. Under denne krigen mellom Danmark-Norge og Sverige brente svenskene Sarpsborg, som kong Olav den hellige hadde grunnlagt i 1016. Befolkningen i den nedbrente byen ønsket derfor å gjøre den nye byen mindre utsatt for fremtidige angrep. I 1569 ble så det nye navnet «Fredriksstad», oppkalt etter kongen, tatt i bruk etter det gamle «Sarpsborg». Derfor kan grunnleggelsen av Fredrikstad sees som en gjenreisning av Sarpsborg. Området Gleng, hvor den gamle byen hadde ligget, ble rettslig og administrativt lagt til Fredrikstad.

Kilde: Wikipedia

Annonsører

Samarbeidspartnere