Veterinærinsituttet med klare råd om god dyrevelferd i økologisk regelverk

27.05.2010
Veterinærinstituttet understreker viktigheten av krav om at økologiske kalver får die morkua de tre første dagene og mer bruk av fast underlag for sau. Dette begrunnes med hensyn til dyrevelferd, kommer det frem i instituttets høringssvar til ny økologiforskrift.
– Dette er verdifullt innspill i arbeidet for å få et best mulig økologisk regelverk, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge. Å konkretisere gode regler for dyrevelferd er viktig. Det styrker økolandbrukets tillit hos forbrukeren og øvrig dyrehold i Norge har noe å strekke seg etter.

Under følger utdrag fra Veterinærinstituttets høringssvar til Mattilsynet (med våre overskrifter). 

 

Kalver og dieperiode

I henhold til ordlyden i paragrafen stilles det ikke krav om at kalven skal kunne die mora. Av følgebrevets punkt 3.7 fremkommer det imidlertid at det er mora kalven skal kunne die. Vi foreslår derfor følgende ordlyd for å presisere at det er mora kalven skal kunne die disse tre dagene:

Kalver skal kunne die mora i minst 3 dager etter fødsel. Ved kortere dieperiode enn 1 måned skal kalver kunne drikke av smokk frem til de er 1 måned gamle.

Når ku og kalv har vært oppstallet sammen noen timer/dager, etableres sosiale bånd og atskillelse vil medføre stressreaksjon i form av uro og vokalisering hos begge. Etter Veterinærinstituttets syn bør likevel kravet om at kalven skal kunne die sin mor i minimum tre dager etter fødsel opprettholdes.

 

Bedre kalvehelse med diing

Dette er basert på vitenskapelige undersøkelser som viser at diing gir bedre helse, økt tilvekst og sosial læring. Ved å la mor og kalv være sammen har undersøkelser vist at kalven tidlig lærer å oppta grovfôr/utvikler drøvtyggerfunksjonen. Selv uten diing har felles oppstalling vist seg å ha betydelig effekt på kalvens tilvekst. Forskning har vist at kalvens stressrespons etter adskillelse fra moren til dels skyldes redusert tilgang på melk. Ved å tilby melk hyppigere enn to ganger daglig de første dagene etter adskillelsen reduseres den atferdsmessige stressresponsen. Undersøkelser har også vist at felles oppstalling av ku og kalv i dager/uker etter fødsel gir langsiktige helsemessige fordeler. Mindre sjukdom gir mindre antibiotikaforbruk og lavere risiko for utvikling av antibiotikaresistens.

 

Fosterkuer brukes noe som ammekyr i melkeproduksjon, men ikke alle kyr godtar andres kalver, og velferden for disse kalvene antas å være dårligere enn om de fikk die egen mor. Det synes ikke dokumentert at felles oppstalling av ku og kalv i tre dager etter fødsel innebærer vesentlig risiko for overføring av smittestoffer fra mor til kalv. Andre kalver og ungdyr representerer større smittefare enn mordyret, og godt renhold og god hygiene er viktig uansett om kalven dier eller ei.

 

 

Forbrukerne forventer høg dyrevelferd i økologisk drift

Mange forbrukerne velger økologiske produkter av dyrevelferdsmessige årsaker. Dersom kravet til diing bortfaller, vil forskjellen mellom økologisk og konvensjonell produksjon med hensyn på dyrevelferd bli mindre. Dette kan føre til at grunnlaget for å velge økologiske produkter bortfaller for noen forbrukere, skriver Veterinærinstituttet.

 

Lenker:

>> Les hele Veterinærinstituttets høringssvar

>> Høringa på ny norsk økologiforskrift med frist 1. juli (Mattilsynet)

 

Annonsører

Samarbeidspartnere