Viktig med eget senter for økologisk utvikling og forskning

19.01.2016
– Vi er ser svært positivt på at NORSØK - Norsk senter for økologisk landbruk - nå fra nyttår igjen er blitt et eget senter, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos.

Fra januar i år ble NORSØK igjen et selvstendig, nasjonalt kompetansesenter med hovedformål å fremme utviklinga av økologisk landbruk.

Påvirker hele landbruket
– Det er altfor lite forsking som har som mål å utvikle økologisk landbruk, mener daglig leder i Oikos, Regine Andersen. Hun får støtte fra rådgiver Liv Solemdal i NORSØK. Tilsette i NORSØK 4. januar 2016

Solemdal har arbeidet lenge innen økologisk landbruk, og hun er nå i ferd med å publisere en rapport som ser på den såkalte «spydspissfunksjonen» til økologisk landbruk. Det vil si områder der de som driver økologisk, har greid å påvirke hele landbruket til å drive mer miljøvennlig og bærekraftig.

Mange flotte ord
Landbruket og samfunnet ellers opererer med mange flotte ord, som «det grønne skiftet», «bærekraftig» og «miljøsmart». Liv Solemdal mener det er avgjørende at man er enige om tolkningen av disse ordene. I den kommende rapporten pekes det ut eksempler der konvensjonelt og økologisk landbruk har påvirka hverandre.

– Påvirkningen kan være både negativ og positiv, sett ut i fra vår tolkning av miljøvennlig og bærekraftig, sier Solemdal. Rapporten hun nå er i ferd med å publisere, vil være et viktig grunnlag for framtidige prioriteringer innen forskning og utvikling for et mer bærekraftig norsk landbruk. Regine Andersen - vår- sommer

Plantevern og husdyrhold
Både Liv Solemdal i NORSØK og Regine Andersen i Oikos mener at det nye regelverket innen plantevern, er et stort skritt i riktig retning. Nå må alle gårdbrukere først vurdere økologiske metoder, før de tyr til kjemiske midler. Det kalles integrert plantevern.
– Dette er et godt eksempel på hvordan økologisk- og konvensjonelt landbruk kan «gjøre hverandre gode», mener Solemdal.
Et annet et eksempel er husdyrhold. Innen landbruket har det blitt større bevissthet rundt dyrevelferd. Her mener både Andersen og Solemdal at økologisk landbruk har gått i front.

Marked og innovasjon
Oikos – Økologisk Norge har hatt en eventyrlig økning i medlemstallet, og interessen for økologisk landbruk og økologiske produkter er økende. Daglig leder i Oikos, Regine Andersen, mener at for å få opp den norske produksjonen, er det viktig at forskning og utvikling holder tritt.
At NORSØK allerede er godt i gang, og at de som er med på den nye satsinga har lang erfaring innen faget, ser hun på som helt avgjørende for utviklinga av økologisk landbruk i Norge.


Fakta: Norsk senter for økologisk landbruk

NORSØK er en privat, selvstendig stiftelse og et nasjonalt senter for tverrfaglig forskning for å utvikle økologisk landbruk.

NORSØK forvalter også Tingvoll gard, som skal drives som et økologisk gardsbruk. Arbeidet er forankra i de internasjonale prinsippene for økologisk landbruk: Helse, økologi, rettferdighet og varsomhet.

NORSØK ble etablert på Tingvoll i Møre og Romsdal i 1986. I 1989 fikk NORSØK status som nasjonalt kompetansesenter i økologisk landbruk.  I 1997 fikk NORSØK status som forskningsinstitutt og ble ett av åtte frittstående institutt under Landbruksdepartementet. I 2006 ble NORSØK sin aktivitet slått sammen med Planteforsk og Jordforsk til Bioforsk. Ved etablering av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 1. juli 2015, ble det bestemt at NIBIO ikke skal fremme en spesiell driftsform, som økologisk landbruk.
NORSØK overtok derfor fra 4. januar 2016 personell og oppdrag fra NIBIO og er igjen et nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk.

Kilde: Pressemelding fra NORSØK
Foto: NORSØK/Oikos
Red: Marit G. Wright

Annonsører

Samarbeidspartnere