Viktige forslag for bedring av økologisk landbruk fra partene i Jordbruksforhandlingene

28.04.2009
-Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår flere viktige forbedringer for økologisk landbruk, som er i samsvar med Oikos sine forslag, sier daglig leder Reidar Andestad. Innenfor de viktige utviklingsmidlene er det ingen økning. Dette virker lite seriøst med tanke på løftet som må til i hele verdikjeden for økomat. Økoløft i kommuner foreslås avviklet i 2009 og det er ikke tatt høyde for støtte til økologiske foregangsfylker.

Bildet:  Blir det mer økologisk jordbærdyrking fremover? Fotograf Sara Leinaas

Mye bra om økologisk landbruk 


 
Det mest positive ved forslagene fra jordbrukets forhandlingsutvalg er vektlegginga av tilskudd som fremmer faktisk økologisk produksjon av kjøtt, melk og korn og ikke kun omlegging av arealer til økologisk drift. Oikos applauderer innføringa av omleggingstilskudd for husdyrproduksjon i karensperioden og generelt økte husdyrtilskudd. Dreiing av økotilskuddet til korn fra areal mot pris vil videre fremme bedre agronomi og økte kornavlinger.

 

Det innføres et økologisk veksthustilskudd som kan bidra til økt økologisk grønnsaks- og urteproduksjon. Under generelle endringer som gjelder både konvensjonelt og økologisk jordbruk foreslås det styrking i beitetilskuddet. Dette er helt i tråd med den økologiske tankegangen.

 

Grøftetilskudd som krisepakke?


 
Når det gjelder Oikos forslag om grøftetilskudd spilles det inn fra partene  som et generelt tiltak i ei krisepakke til landbruket utenfor jordbruksoppgjøret.

 

Øko-Dagros er en vinner i jordbruksforhandlingene om partene får gjennom sitt forslag

 

Noen sentrale forslag:

For å stimulere til mer omlegging av økologiske husdyr og få mer norsk produksjon av økologisk melk, kjøtt og egg, samt lette den økonomiske byrden i karensperioden foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg at de økologiske husdyrtilskuddene gis under karensperioden. Det anslås et behov på 4 mill. kroner. I tillegg foreslår forhandlingsutvalget å styrke de økologiske tilskuddene til husdyrproduksjonen særskilt ved følgende satsendringer:

- Melkeku: 200 kr. pr. dyr i alle soner

 - Ammeku: 100 kr pr. dyr i alle soner

 - Andre stofe: 50 kr. pr. dyr i alle soner

 - Sau over et år: 40 kr. pr dyr i alle soner

 - Melke- og ammegeit: 10 kr. pr dyr i alle soner

 - Økologisk lammeslakt 10 kr. pr. dyr

  

Omleggingstilskudd veksthus

Veksthusprodusenter har særlig store utfordringer i tomat og agurk med høye produksjons-kostnader til arbeid, energi og gjødsling For veksthus er det i dag ikke noe ekstra tilskudd som stimulerer til økologisk veksthusproduksjon. Arealtilskuddet på 1000 kr/daa treffer ikke veksthusprodusenter, da arealet i dekar blir temmelig lite. For å likestille veksthus-produksjon med frilansgrønnsaker og få flere veksthusprodusenter til å legge om til økologisk produksjon, foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg å innføre et omleg-gingstilskudd til økologisk veksthusproduksjon på 15 kr/kvm veksthusareal.

 

Økologisk korn For lite norskprodusert økologisk korn er fortsatt en flaskehals for det økologiske land-bruket i Norge. Det er størst underskudd på økologisk kraftfôr, men det er også et behov for mer matmel av god kvalitet til bakerindustrien. Det blir i 2008 betalt en merpris for økologisk korn fra kr. 0,70,- til kr. 0,85,-, avhengig av kornsort og firma. Det ble innført mange tiltak for å bedre vilkårene for økologisk kornproduksjon i jord-bruksoppgjøret 2008. Dette innebærer økt arealtilskudd til grønngjødsling og arealer for krossing av korn, økt prisnedskrivingstilskudd for korn og etablering av kampanje for økt økologisk kornproduksjon gjennom en forhøyet sats på arealtilskuddet på 100 kr/daa i 2011 og 2012. Det meldes om økende interesse for å legge om til økologisk kornproduk-sjon.

 

Bildet: Økologisk spelt

Endring for økologisk kornproduksjon

 

For å stimulere til at flere faktisk legger om, og at det totale volumet av økologisk korn øker, mener Jordbrukets forhandlingsutvalg det nå bør legges insentiver på mengde produsert vare og i mindre grad på areal. I regelverket for grønngjødsling heter følgende: "Inntil 50 pst. av foretakets økologisk drevne arealer i vekstgruppene korn, potet, grønnsaker, frukt og bær kan nyttes til grønngjødsling og samtidig være berettiget arealtilskudd. Foretak som finner det hensiktsmessig å bruke mer enn 50 pst. av økologisk drevet areal i vekstgruppen korn, potet, grønnsaker, frukt og bær til grønngjødsling kan søke Fylkesmannen om dispensasjon fra denne bestemmelsen, men det kan ikke gis arealtilskudd for grønngjødsling oftere enn hvert 3. år for samme areal." På arealer med stiv leire bør grønngjødselenga bli 2 år gammel for å gi god nok rotmasse og jordstruktur.

 

 

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår følgende for å stimulere til økt kornproduksjon og samtidig sikre økonomien blant økologiske husdyrprodusenter:

 Arealtilskuddet for økologisk korn reduseres fra 300 kr/daa til 200 kr/daa. Det innføres et grunntilskudd for økologisk korn på 40 øre/kg korn. Dette vil stimulere til økt produksjon/god agronomi og samtidig dempe effektene av prisfall.

 Regelverket for bruk av grønngjødsling endres til at det ikke kan gis arealtilskudd for grønngjødsling oftere enn 2 av 6 år for samme areal.

 

 Videreføre og stimulere ytterligere for økt samarbeid mellom bruk med ensidig økologisk korndyrking og bruk med husdyr gjennom bruk av utviklingstiltaksmidler.

 

 Mer informasjon

Se egen sak på vår hjemmeside for å lese forslagene fra Jordbrukets forhandlingsutvalg innen økologisk landbruk.

Mer informasjon kan også hentes fra

http://www.bondelaget.no/

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere