Vil gjøre byene økologiske

25.03.2012
Urbant landbruk er i skuddet. Fredag var det stor samling Trondheim i regi av blant annet Oikos - Økologisk Norge og NTNU. I helga krevde landsmøtet i Oikos samlet på Oppdal, en rekke tiltak for å fremme matproduksjon i byene. Andelslandbruk er en av modellene som foreslås.

 

 

Til Stortingets Næringskomite, som holder på med innspurten av

landbruksmeldingen, krever Oikos landsmøte at Regjeringen mål om 15 %

økologisk matforbruk, gjøres gjeldende for offentlige innkjøp av mat.

 

 

 

Oikos er bekymret for den store nedbyggingen av matjord. Landsmøtet

foreslår flere tiltak for å hindre nedbygginga, som for eksemel juridisk vern

må gjelde for matjord. Når nedbygging likevel blir gjennomført,

må ei høg avgift innføres.

 

 

 

Se mer av uttalelsene under

Nye tiltak mot nedbygging av matjord

 

Det skjer en kraftig nedbygging av matjord i mange kommuner i Norge. Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge er bekymret for framtidig matproduksjon, og krever at det innføres effektive tiltak for å begrense nedbygginga.

Oikos støtter forslaget om rettslig vern av dyrka jord. Vår beste matjord er dyrka i mange hundre år og bør ha samme vern som bygninger etter Plan- og bygningsloven. Det er et paradoks at bygninger fra tida før reformasjonen har et absolutt vern, mens kulturjord som er dyrka i generasjoner bygges ned.

Der dyrka mark likevel må avgis, foreslår landsmøtet i Oikos at det innføres ei avgift som er så høg at det effektivt begrenser nedbygginga. Avgiften må ikke bli en måte for utbyggere å kjøpe seg fri fra jordvernet, men bidra til at alternative utbyggingsløsninger blir mer aktuelt.

 

 

Ber Stortinget vedta at 15 % av offentlige matinnkjøp bør være økologiske

 

Oikos - Økologisk Norge savner konkrete nye tiltak slik at Regjeringa kan nå sitt eget mål om 15 prosent økologisk forbruk i 2020. Offentlig innkjøp av økologisk mat vil være et effektivt virkemiddel.

 

Grøne tiltak i grå byar - for sosial og miljømessig berekraft

 

Dei store globale utfordringane knytt til miljø og matproduksjon tvinger oss til å tenkje nytt. Landsmøtet i Oikos - Økologisk Noreg meiner at urbant økologisk landbruk er eit naudsynt tiltak for planlegging av berekraftige og robuste byer for framtida. Det blir eit stadig større skilje mellom bonde og forbrukar, og viktig kunnskap om dyrking av mat er i ferd med å gå tapt.

 

Hagebruk er eit universelt språk og dyrking i byane knyt menneskje saman. I tillegg til lokal matproduksjon, gir urban dyrking moglegheiter for å setje fokus på både matkultur, forbrukarmedvit, læring, entreprenørskap, arbeidstrening, lokal økonomi og biologisk mangfald, samt bevaring av verdfulle områder i byane.

 

Oikos - Økologisk Norge meiner at vi treng urbane løysingar som gjer det enklare, kunnskapsfremjande og sosialt verdiskapande for menneskjer i norske byar å leve miljøvenleg.

 

 

 

For meir informasjon, styreleder Jakob Bjerkem 95 99 35 69

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere