Vil Oikos - Økologisk Norge legge ned merkeordningen Nøkkelhullet?

27.10.2011
Det er en rekke svakheter med dagens nøkkelhullsmerking, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge, i forbindelse med en mulig revidering av Nøkkelhullsforskriften. Svakheten med merkeordningen er hovedsakelig at det ikke stilles større krav til næringsnytten av produktene og Andestad tror en del forbrukere blir villedet av denne merkingen.

Vi har stilt Reidar Andestad noen spørsmål i forbindelse med nøkkelhullsmerkingen:

 

Ønsker du at Nøkkelhullskravene skal være like strenge som de er for Ø-merket?

Nei, det bør være ulike kriterier. Men det er interessant for forbrukeren at kravene til bruk av tilsettingsstoffer i økologiske produkter er langt strengere enn i Nøkkelhullforskriften.  I Oikos - Økologisk Norge jobber vi med å fremme en sunn forbrukermat-politikk.  Vi arbeider derfor for at Nøkkelhullet skal rydde opp i sine svakheter, og vi jobber også for at retningslinjene for Ø-merking av mat skal bli strengere når det gjelder bl.a. krav til type fett.

 

 

Vil Oikos legge ned hele nøkkelhulls-merkingen fordi den er villedende?

Nei, vi har aldri gått inn for det. Vi arbeider for strengere sunnhetskrav til produktene. I utgangspunktet er vi positiv til en sunnhetsmerking av matvarer, som skal gjøre det enklere for forbrukerne å velge sunne produkter. Imidlertid har merkeordningen, slik den er i dag, for svake sunnhetskrav og omfatter prdouktgrupper som ikke bør fremmes, som pizza.  Dermed inngår en del produkter i merkeordningen som ikke er spesielt sunne.

 

Hvorfor er ikke helsemyndighetene og andre fagmiljøer enig med deg og Oikos i kravene om innstramming av nøkkelhulls-bestemmelsene?

Det kan være flere grunner til det.  Det kan virke som helsemyndighetene har vært for opptatt av å få med seg mange produkter og produktgrupper inn i nøkkelhulls-ordningen, og at de generelt stiller for lite krav til næringsmiddelindustriens bruk av kunstige tilsettingsstoffer.  Dette forklarer kanskje også den svake støtten helsemyndighetene gir til økologiske produkter, som er mye bedre på dette området enn det kriteriene for Nøkkelhullet er.

 

 

Er det ikke oppsiktsvekkende at norske helse- og ernæringsmyndigheter ikke engasjerer seg mer mot kunstige tilsettingsstoffer?

Jo, her mener vi helsemyndighetene svikter.  Her bør de komme opp med et helt annet engasjement og informasjon for å være mer troverdige.  Desto flere giftstoffer vi utsetter kroppen for, desto større grunn er det til å tenke seg om.  Folk må tenke føre-var på gift- og tilsettingsspiralen av stoffer de utsettes for og vite at cocktaileffekten av disse ulike kjemiske stoffene kan være svært uheldig.  Ut fra en føre-var-tilnærming og ikke etter-på-klok-holdning, bør det drive hen helt annen informasjon til forbrukerne på dette området enn det som skjer i dag.  Dette avspeiler noe av forskjellen vi i Oikos står for sammenlignet med andre miljøer i Norge.

 

Så Oikos vil tross motstand fra mange opprettholde kravene til bedre nøkkelhulls-kriterier?

Ja, vi mener at vi gjør en jobb for folkehelse og for forbrukerne på dette området.  Vi regner med at flere og flere vil støtte våre vurderinger framover. 

 

Når dere får så lite støtte fra bransjen så langt hva gjør dere nå?

Vi fortsetter vårt informasjonsarbeid, men vil også i større grad vektlegge å nå fram til helsepolitikerne som vi tror lettere vil støtte opp om de kravene vi fremmer.  Dette dreier seg mye om hvordan man skal drive helseinformasjon og helsepåvirkning opp mot forbrukerne og også hvordan man skal påvirke matindustrien.  Hvordan dette arbeidet skal drives for å gi best helseresultater er svært viktig.

 

 Oppsummering av temadagen om Nøkkelhullet 19.oktober og kommenterer fra foredragsholder Kari Tande Hansen, ernæringsfysiolog i Oikos - Økologisk Norge

Tema for dagen var "Nøkkelhullsmerking - strengere eller mykere regler". På konferansen deltok representanter fra Helsedirektoratet, KSL Matmerk, Stabburet, Toro og Nasjonalt råd for ernæring med innlegg.

 

Kari Tande Hansen fra Oikos - Økologisk Norge holdt et innlegg hvor tema var "Er nøkkelhullsmerkede produkter bare sunne produkter?". Bakgrunnen for foredraget var Oikos sitt høringssvar til Mattilsynet og Helsedirektoratet i forbindelse med en mulig revidering av Nøkkelhullsforskriften.

 

 

Tande Hansen var kritisk til både nøkkelhullskravene og til produktgruppene som inngår i Nøkkelhullsforskriften. - At produkter som pizza og andre ferdigretter inngår i Nøkkelhullsforskriften, mener jeg er helt feil. Nøkkelhullet blir assosiert med sunne produkter, og jeg tror at når slike tilsynelatende usunne produkter får Nøkkelhullet, så skaper det både forvirring og lav troverdighet til merket. Jeg mener at dersom nøkkelhulls-merkingen skal fungere slik den er i dag, så må det kommuniseres at dette er en merkeordning som skal vise vei til produkter som er litt sunnere enn andre produkter innen sin matvaregruppe. Dette tror jeg ikke kommer tydelig nok frem i dag.

I tillegg er det stort sprik mellom matvarene som får Nøkkelhullet når det kommer til sunnhet, både generelt og innenfor samme matvaregruppe. Som forbruker tror jeg mange tenker at produktene innen samme matvaregruppe som er merket med Nøkkelhullet, er like sunne, men det stemmer jo ikke, sier Tande Hansen.

  

Foto: nøkkelhullet.no

 Som forbrukerorganisasjon og forkjemper for merkeordningen Ø-merket, er Oikos også opptatt av at de andre merkeordningene fungerer. I tillegg er flere av de Ø-merkede produktene også merket med Nøkkelhullet, og derfor ønsker vi at dette skal fungere. - Lav troverdighet til Nøkkelhullet kan, dersom produkter er merket med begge merkene, være uheldig for oss. At forbrukerne har tillitt til merkeordninger er derfor veldig viktig, avslutter Tande Hansen.   

 

 

For en oppsummering av Tande Hansen sine hovedpoeng under innlegget, se her:

http://www.side2.no/helse/article3255074.ece

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere