Vis lederskap for å nå øko-målene

24.02.2016
Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen, har et tydelig budskap til Landbruks- og mat-departementet. – Oikos stiller krav, men vi står også klare til å støtte opp om en forsterket innsats for å nå Stortingets mål, skriver hun i dagens kronikk i Nationen.


Riksrevisjonens dom tirsdag 16. februar var knusende. Skiftende regjeringer har ansvaret for at Norge fortsatt ligger langt unna Stortingets mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. De har ikke satt inn tiltakene og ressursene som skulle til for å nå målene. Det har sviktet over hele linjen.

Det er Landbruks- og matdepartementet som har ansvaret for å utforme virkemidler, sikre riktig bruk og at mål- og resultatkrav blir oppnådd. Sammenlignet med Sverige og Danmark ligger vi langt etter både i virkemiddelbruk og resultater, slik rapporten også påpeker.

Forventer handlekraft
Målene om 15 % økologisk produksjon og forbruk har trygg forankring i stortingsflertallet. Dette begrunner Stortinget med at økologisk produksjon i særlig grad tar vare på miljø og dyrevelferd, og at den har en viktig funksjon som spydspiss for resten av landbruket.

Den gode nyheten er at Riksrevisjonens rapport gir Landbruks- og matdepartementet en enestående anledning til å rydde opp og vise lederskap. Rapporten er grundig og anbefaler konkrete tiltak for å komme på rett kurs. Nå forventer vi handlekraft.

Første prøvestein
Den første prøvesteinen for departementets handlekraft blir årets jordbruksoppgjør. Riksrevisjonen har anbefalt at departementet som part i jordbruksoppgjøret setter i verk betydelige stimuleringstiltak. Det er tre områder regjeringen må respondere på, for å snu kursen:

1. Omleggingstilskuddet var et sentralt virkemiddel for å styrke rekrutteringen til økologisk produksjon. En evaluering i 2012 (Vista Analyse) påpekte at det ikke ville være effektivt å øke tilskuddet. Som en konsekvens ble tilskuddet fjernet fra 2014. Dette var en alvorlig feilslutning. Riksrevisjonen mener fjerningen har bidratt til nedgangen i økologisk produksjon. Et tilskudd som støtter omlegging til økologisk drift må derfor på plass.

2. Som Riksrevisjonen påpeker, er grovfôrtilskuddet blitt redusert kraftig og ligger nå på kr. 25,- per dekar. Grovfôrproduksjon er essensielt i økologisk vekstskifte, og særlig under omlegging. Ikke minst er det viktig for å utnytte beiteressursene bedre, nå som kraftfôrprisene holdes kunstig lave. En firedobling er et minimum ved årets jordbruksoppgjør.

3. Utviklingsmidlene til økologisk landbruk går til målrettede tiltak som skal bidra til balanse mellom etterspørsel og tilbud og få fart på utviklingen. Årlig avsettes det mellom 30 og 45 millioner kroner til slike tiltak. Til sammenligning ble det i Danmark i 2013 bevilget 150 millioner kroner til økologiske utviklingsprosjekter. Vi mener utviklingsmidlene som et første steg må opp i 100 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør.

Forventning til økt offentlige innkjøp
Den andre prøvesteinen for departementets handlekraft er å stille krav til den økologiske andelen i offentlige innkjøp av mat, slik det gjøres i våre naboland. Riksrevisjonen stadfester at det ikke er noen juridiske hindringer for å stille slike krav, og erfaringene fra våre naboland viser at dette er en effektiv måte å ta ansvar for egne mål på og sikre en stabil etterspørsel. De viser også at det ikke er dyrere å legge om til økologisk mat, om det gjøres på den rette måten. Vi forventer at departementet som et minimum sikrer at 15 % av det offentlige forbruket er økologisk i løpet av 2017, med en økning til 60 % innen 2020, slik målet er i Danmark. København Kommune har gått enda lenger og i dag er 90 % av deres offentlige forbruk økologisk. For å stimulere til omlegging bør det avsettes flere midler til veiledning.

Viktig med informasjon
Den tredje prøvesteinen for departementets handlekraft er informasjonsarbeidet. Det er mangelen på informasjon som er den viktigste grunnen til at mange forbrukere ikke velger økologisk mat, slo en evaluering fast i 2012 (Vista Analyse). Riksrevisjonen bekrefter at det fortsatt knapt er gjort noe på dette området. Folk vet fortsatt ikke hvorfor de skal velge økologisk. I Danmark er det departementet som går foran og forteller klart og tydelig hvorfor de ønsker at forbrukerne skal velge økologisk mat. Vi mener det er feil å skyve alt ansvar for informasjon over til en liten etat med mange arbeidsområder, slik det er gjort i Norge. Regjeringen må gå foran med et tydelig budskap og det må utarbeides en strategi for en informasjonsvirksomhet som involverer langt flere aktører både innenfor og utenfor statsadministrasjonen. Og naturligvis må det avsette ressurser i en helt annen størrelsesorden.

Trenger en tydelig og konkret handlingsplan
Den fjerde prøvesteinen for departementets handlekraft er oppdateringen av handlingsplanen for å nå Stortingets mål. Riksrevisjonen har påpekt at det ikke er realistisk å nå målet innen 2020. Mye tyder på at de har rett. Femtenprosentsmålet gir et viktig politisk signal om at Stortinget vil ha mer økologisk produksjon og forbruk i Norge. Det kan diskuteres om målet bør forskyves i tid, men det forutsetter at det utarbeides en tydelig handlingsplan som fastsetter hvem som skal gjøre hva og når – og at det avsettes tilstrekkelige ressurser. Det må også være en tidfestet plan for oppfølging underveis, for å sikre at målene nås. Uten en slik konkret handlingsplan vil en utsettelse av målene bli ren ansvarsfraskrivelse. De danske erfaringene viser effekten av klare handlingsplaner med konkrete tiltak, tydelig ansvar, prioritering av ressurser og systematisk oppfølgning. For eksempel var alle anbefalinger i den økologiske handlingsplanen fra 1995 gjennomført allerede i 1999.

Departementets støttespiller
Landbruks- og matdepartementet har de beste forutsetninger for å vise handlekraft og lederskap. Oikos – Økologisk Norge er den landsdekkende medlemsorganisasjonen som arbeider for å fremme økologisk produksjon og forbruk i landet. I denne kronikken har vi tydeliggjort hva vi forventer av departementet. Men vi vil ikke bare stille krav: Vi er departementets støttespiller og allierte i arbeidet for å fremme økologisk produksjon og forbruk, og vi står klare til å støtte opp om en forsterket innsats for å nå Stortingets mål.

Tekst: Regine Andersen, publisert i Nationen onsdag 24. februar 2016
Foto: Oikos / Skjalg Bøhmer Vold

Annonsører

Samarbeidspartnere