Ynkelig tilbud fra Staten

10.05.2012
- Statens lave tilbud i jordbruksforhandlingene 2012 viser at effektiviseringslinja i landbruket fortsettes. Dette betyr et stadig mer kapitalkrevende og industrialisert norsk landbruk, sier Jakob Bjerkem, styreleder i Oikos - Økologisk Norge.

Styreleder Jakob Bjerkem er økologisk melkeprodusent i Steinkjer. Foto: Aina Bye

Bjerkem kan ikke finne igjen tiltak for å nå målsetningene fra landbruksmeldinga om økt produksjon på norske ressurser.

- Når Staten ikke satser mer på økte inntekter til bøndene, betyr det enda flere nedlagte bruk. Dette er en avviklingsstrategi av et norsk landbruk basert på norske ressurser, mener Bjerkem.


Ingen videre satsing på økologisk
Statens tilbud i jordbruksoppgjøret inneholder ingen satsing for å nå Regjeringa sitt eget mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk.
- Vi kan dessverre ikke se at Regjeringa vil gjøre alvor av sin egen økomålsetning, sier Bjerkem. Regjeringa sier selv at økologisk landbruk skal være spydspiss for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig.

Behov for markedstiltak
- Det er særlig behov for å styrke markedstiltakene for å øke etterspørselen etter økologisk mat. Bare slik kan vi få en bærekraftig vekst i økologisk produksjon i Norge. Uten en økning av utviklingsmidlene til økologisk landbruk vil dette være krevende å oppnå.


Sett i gang storskalaforsøket
- Vi reagerer på at storskalaforsøket med økologisk kretsløpsjordbruk blir utsatt i enda et år, sier styreleder Bjerkem. Det er ingen grunn til å vente med å sette dette i gang. Forsøket er allerede grundig utredet. Et slikt storskalaforsøk med økologisk kretsløpsjordbruk vil kunne vise og dokumentere miljøeffektene av økologisk landbruk under norske forhold. Slik dokumentasjon i større skala mangler foreløpig her til lands.

Les mer:
>> Oikos - Økologisk Norges innspill til jordbruksforhandlingene 2012 (PDF)

Annonsører

Samarbeidspartnere