Giftblanding farligere en antatt

Svensk og dansk forskning har påvist helseskader av giftblandinger i svært små doser. Mattilsynet er ikke bekymret for ”coctaileffekt”.

 

Av Marit Grinaker Wright

Artikkelen ble først publisert i Ren Mat nr 5-2008

 

 

Den svenske professor i økotoksikologi ved Uppsala Universitet, Per Eriksson, har nylig publisert data som påviser irreversible forandringer i hjernen hos voksne, som følge av eksponering for flere ulike miljøgifter i mors liv og de første leveår mens hjernen ennå er i utvikling. Dosene var for små til i seg selv å være skadelige, men han har funnet synergieffekter som gir skader. Ett resultat av skadene er adferdsavvik som for eksempel hyperaktivitet.

 

 

1+1=3

Den danske seniorforsker Ulla Hass ved Danmarks Tekniske Universitet, har funnet at når gravide rotter utsettes for flere hormonforstyrrende stoffer, i doser som hver for seg er ufarlige, øker risikoen for misdannelser hos avkommet dramatisk. I forsøkene ble 60 % av hannene født med misdannelser i kjønnsorganene.

 

I følge det norske Folkehelseinstituttet har Danmark og Norge verdens høyeste forekomst av testikkelkreft, og vi har også relativt dårlig spermkvalitet og høy forekomst av misdannelser i kjønnsorganer.

 

- Våre funn peker på at det er behov for å revurdere prinsippene for risikovurdering av kjemiske stoffer, så det også tas hensyn til kombinasjonseffekter, sier seniorforsker Ulla Hass til Ren Mat.

 

 

700 tonn gift

I Norge brukes ca 700 tonn gift hvert år ut for å produsere konvensjonell mat. Mattilsynets rapport for 2007 viser at nesten halvparten av fjorårets prøver av konvensjonelle matvarer inneholdt rester av sprøytemidler, de fleste riktignok under dagens faregrenser. Men også i norske produkter ble det funnet rester av midler som det er forbudt å bruke i Norge.

 

Ved lanseringen av rapporten for 2007 skriver Mattilsynet i en pressemelding: "Resultatene viser at restnivået av plantevernmidler generelt er lavt, og at inntak av frukt og grønt ikke representerer noen helserisiko for den norske forbrukeren."

 

Mattilsynets ledelse, ved direktør for tilsynsavdelingen, Kristina Landsverk, har valgt å ikke kommentere de nye forskningsresultatene om den såkalte "coctaileffekten". Hun henviser Ren Mat sine spørsmål videre til Abdelkarim Abdellaue, toksikolog i Mattilsynet.

 

- Får disse nye forskningsresultatene noen konsekvenser for Mattilsynets vurdering av sprøytemidler?

 

- Vi baserer oss på vurderingene til Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM), sier Abdellaue. - VKM har tatt hensyn til forskningen på området og konkludert med at samvirkende effekt i praksis er et lite problem i Norge i dag. Det forventes normalt ikke at helsefarlige kombinasjoner oppstår dersom stoffene inntas i lave doser og ved nivåer under deres respektive akseptable verdier.

 

- Vanlige, mye brukte sprøytemidler blir plutselig forbudt. Hvordan kan vi være sikre på at de midlene som nå er tillatt, er så ufarlige som Mattilsynet hevder?

 

 

- Vurdering av helse- og miljøeffekter av plantevernmidler gjøres på grunnlag av dagens viten, svarer Abdellaue. - Ny forskning gjør imidlertid at det stadig utvikles nye metoder for testing av kjemikalier, og på den måten har det i noen få tilfeller blitt påvist nye effekter.

 

En rekke godkjente plantevernmidler er klassifisert som helsefarlige, dette opplyses på etikettene, og for å unngå helseskade forutsettes det forskriftsmessig bruk.

 

 

 

 

Kilder:

Per Erikssons artikkel om kombinasjonseffekter av miljøgifter:

http://sustainability.formas.se/en/Issues/Issue-1/Content/Articles/Focus/Across-disciplinary-boundaries/Toxicants-in-combination/

 

Kombinasjonseffekter av ulike hormonhermere, pressemelding på dansk om forskningen til Ulla Hass:

http://www.food.dtu.dk/Default.aspx?ID=12968&PID=86105&NewsID=1755

 

Mattilsynets rapport om rester av plantevernmidler for 2007: http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/mat/plantevernmiddelrester/rester_av_plantevernmidler_i_vegetabilske_n_ringsmidler_i_2007_61599

 

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) sin rapport om kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke (popularisert kortversjon på norsk):

http://vkm.no/eway/default.aspx?pid=0&oid=-2&trg=__new&__new=-2:17788