GENNYTT 2007

9. årgang

Fiskeoppdrett: Ingen veg utanom GMO?

Allereie neste år må lakseoppdrettarar truleg ta stilling til om dei vil ha genmodifisert råstoff i fiskefôret, skriv Fiskaren.

 

Direktør for matpolitikk i FHL, Henrik Stenwig, seier at på eit eller anna tidspunkt må ein byrje å bruke fiskefôr basert på GMO-råvarer.


 

Meir om fishy business i årets siste nummer av Gennytt fra 15. desember.


 


 

Er GMO-fritt dyrefôr snaret ein saga blott? Dersom norske bønder skal basere seg på berre norsk fôr, må heile det norske landbruket leggast radikalt om, mellom anna med omfattande nydyrking.


Les Gennytt fra 1. desember! 


 

 

GMO på tanken?
Regjeringa vil tillate GMO i drivstoff når oljeselskapa vert pålagt å blande biodrivstoff i bensin og diesel frå nyttår, skriv Nationen 8.11. I forslaget til forskrifter ligg ingen restriksjonar mot bruk av genspleisa plantemateriale som råstoff.

 

Sjøl om Noreg har den strengaste genteknologilova i verda, vert ikkje import av det som ikkje er levende - sukker, feitt, olje og liknande, regulert av denne lova, sjølv om desse varene inneheld GMO.


 

Dette og mye mer i Gennytt fra 15. november.


 


 

EU: GMO-arealet aukar, men Frankrike vil ha time-out
Arealet med genmodifiserte avlingar i Europa har auka med 77 prosent siste året. Mesteparten er mais. GMO vert no dyrka på 110 000 hektar, og det er Spania som ligg øvst på statistikken. Der har arealet auka med 40 prosent det siste året.


 

Les meir i Gennytt frå 1. november.


 


 Sverige: Vil tillate GMO trass negative miljøeffektar
Dyrking av genmodifiserte plantar vil minske det biologiske mangfaldet og motverke målet til både Sverige og EU om å få ned bruken av kjemiske middel i landbruket, skriv Jordbruksverket i ein rapport. Likevel rår dei til at glysofatresistente plantar skal få dyrkast i Sverige.

 

Følg med på hva som skjer i Gennytt fra 15. oktober.


 

UK: Pro-GMO-kampanje i det skjulte
Fleire anonyme britiske ministrar har i følgje The Gardian deleteke i ein kampanje for å reintrodusere genmodifiserte plantar i Storbritannia, melder The Guardian. I følgje ei anonym kjelde er ministrane overtydde om at omsynet til miljøet vil overvinne skepsisen mot genspleisa plantar.

 

Samtidig vil Prince Charles lage film.

 

Alt dette og mye mer i Gennytt fra 2. oktober.


 


 

EU: Sju av ti mot GMO
Heile 70 prosent av innbyggjarane i EU er imot genmodifisert mat, syner ei fersk undersøking. Det sa Professor Patrick Cunningham på ein konferanse om landbruksvitskap i Irland denne helga.

 

Flere nyheter fra inn- og utland i Gennytt fra 15. september.


Portugal: GMO-avlingar øydelagde av demonstrantar
Kring 100 anti-GMO protesters øydela over eit hektar genspleisa mais i Silves i Portugal 17. august. Presidenten og landbruksministeren i Portugal karakteriserer aksjonen som vandalisme.

 

Bonden João Menezes har 51 hektar med genmodifisert mais, og før politiet kom til staden for å ekskortere demonstrantane vekk, hadde dei gjort kål på to prosent av avlinga.

 

Dette og meir i Gennytt fra 1. september.


 

GMO-arealet i verda aukar
Auken i areal med GMO held fram med uminska kraft. Kring ein firedel av all dyrka mais er no genmodifisert, og arealet omfattar meir enn 100 millionar hektar. Berre frå 2005 til 2006 er auken i det dyrka arealet på 13 prosent.

 

Mer om dette i Gennytt fra 16. august.


 


 

Danmark: Bønder vil dyrke GMO

To av tre danske bønder er positive til å dyrke GMO, syner ei fersk undersøking frå Danmark. Føresetnaden for slik bruk er at den minskar bruken av plantevernmidlar og at avlingane ikkje går ned.

 

Du kan lese om mer enn bøndene i Danmark i Gennytt fra 1. august.


 


 

Sjokk! Vind sprer pollen!
Forskere ved Universitetet i Exter har påvist at vindretning har betydning

for spredning av pollen. Dette har konkret betydning for hvor store

buffersoner som må til for å hindre genspredning til åker hvor det ikke

dyrkes genmodifiserte planter.


Vind, vær og stadige oppdateringer i Gennytt fra 20. juni.


 


 

Norske forbrukarar meir skeptiske
34 prosent av nordmennene er uroa for at det er innblanding av genmodifiserte organismar i maten dei et, viser den årlege forbrukarundersøkinga til Mattilsynet. Ein av fem trur at det vert dyrka genmodifisert mat i Noreg, sjølv om det er forbode. Berre 13 prosent trudde det same i 2003.

 

Les heile saka i Gennytt fra 28. mai.


 ET DELIKAT PROBLEM: GM-raps til Norge?
Et bredt sammensatt debattforum i Oslo klarte ikke å bli enige om en anbefaling eller en fraråding angående import av genspleisa oljeraps til Norge.

 

Miljøverndepartementet vurderer om de skal tillate import av GM-raps til dyrefôr. Det blir stadig vanskeligere for oppdrettsnæringen i Norge å skaffe fôr som ikke inneholder genmodifiserte ingredienser.

 

Dette og mer i Gennytt fra 15. mai.


 


 

Nettverk for GMO-frie regionar
Medan land som Polen, Austerrike, Frankrike, Italia og Hellas har trassa EU og erklært seg meir eller mindre som totalt GMO-frie, vert genmodifisert mais dyrka i mellom anna Tyskland, Spania og Romania. Testforsøk pågår i Danmark og Sverige. Men motstanden er aukande, og nettverket for GMO-frie regionar i Europa vert stadig større. 


 

Flere spennende nyheter i Gennytt fra 2. mai.


 


 

Noreg: Genforskarar har for stor makt
Kjetil Rommetveit er kritisk til den enorme makta genteknologien har fått i samfunnet, og til dei forventningane mange genforskarar er med å skape. Dette grunngav han i sin doktordisputas i vitskapsfilosofi for to veker sia, der han diskuterte politiske og praktiske problemstillingar knytt til genforsking.


 

Dette og meir i Gennytt fra 15. april.


 


 

Modifisert mygg mot malaria

Genspleisa mygg har ei betre overlevingsevne i eit miljø med malariaparasittar enn malariamyggen sjølve.


 

Les meir i Gennytt fra 1. april.

 


 

GMO i Norge om ti år

Genmaten er i rask utvikling internasjonalt og vil presse seg fram også i Norge om kort tid. Da vil norske bønder tape i konkurransen, meiner professor Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg ved Universitetet for miljø og biovitskap på Ås.


 

Les Gennytt fra 15. mars.


 


 

Pasientar som forsøkskaninar

Pasientar på eit russisk sjukehus fekk i 1998 genmodifiserte Monsanto-poteter, som i USA er klassifiserte som plantegift. Også vanlege forbrukar i Russland og Georgia åt slike poteter på slutten av 90-talet, utan at dei ante kva GMO var. Forsøka var hemmelege heilt til russiske Greenpeace nyleg avslørte rapporten.


 

Meir i Gennytt fra 5. mars.


 


 

Avtaler om genressurser kan øke hungersnøden

Internasjonale avtaler som berører biomangfold i jordbruket drar i ulike retninger og kan føre til store problemer for matsikkerheten blant fattige mennesker i utviklingsland. Avtaler om patenter og foredlerrettigheter har trigget andre avtaler om tilgangsrettigheter til genetiske ressurser og rettferdig fordeling.

 

Doktorand Regine Andersen er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, og konkluderer i en ny avhandling med at stadig flere aktører stenger hverandre ute fra bruken av plantemangfoldet i jordbruket noe som vil kunne true matsikkerheten i verden.

 

Mer i Gennytt fra 15. februar.

 


 

Norge: Genmat nei takk

Nordmenn er blitt mer positive til bioteknologi. Men dette gjelder innenfor medisinen, når det gjelder genmodifisert mat er folk like skeptiske som før. Dette kom dårlig fram i mediedekningen av Eurobarometeret om bioteknologi.

 

Professor Torben Hviid Nielsen utdyper resultatene fra Eurobarometeret i Gennytt fra 1. februar.

 

 


 

Genmat løyser ingenting

Genmodifiserte matvekstar er inga løysning på matmangelen i verda, er konklusjonen i ein ny rapport utarbeidd av Friends of Earth. I 2006 innrømte landbruksdepartementet i USA for første gong at GMO-artar ikkje gjev større avlingar enn dei konvensjonelle artane.

 

Les om dette og mykje meir i Gennytt fra 15. januar 2007

 

 


 

Nytt regelverk i EU

Austerrike kan halde fram med forbodet sitt mot genmodifisert mais, noko EU- Kommisjonen misliker sterkt. Kommisjonen fekk medhald i at det skal vere lov med 0,9 % innblanding av utilsikta GMO i økologiske produkt fram til 2011.

 

Les om dette og mykje meir i Gennytt fra 2. januar 2007