Gennytt 2. oktober 2007

Nr. 17 - 2007, årgang 9.

 

Noreg har fått fullt gjennomslag for strenge GMO-regler i EØS.

 

Britiske bønder vil ikkje ha GMO-merking av kjøtprodukt, medan russarane er i gang med merking av GMO-frie matvarer.

 

Frankrike og Filippinane ligg på veret og ventar på meir forsking.


 

 

Fortsatt streng GMO-praksis

 

Norske myndigheter har fått gjennomslag i EU for at vi kan beholde vårt strenge regelverk angående salg og dyrking av GMO.

 

Innenfor EU er det ingen som har tilsvarende vilkår, som bygger på etikk, bærekraft og samfunnsnytte, angående utsetting av GMO-produkter.

 

- Vi er heller ikke kjent med at andre land i Europa har slike vilkår for godkjenning i sine lover, sier avdelingsdirektør Lindis Nerbø i Miljøverndepartementet.

 

- Norge kan si nei til dyrking og salg av GMO-produkter som EU har godkjent, men hva tror du skjer når vi bruker denne retten? Presset er rimeleg stort...

 

- Norge har også tidligere sagt nei til GMO-produkter som har vært godkjent i EU uten at EU har tatt sakene videre. Dette er imidlertid lenge siden, og det er vanskelig å spekulere i hvordan EU vil følge opp eventuelle nye forbud i Norge.

 

- Hva menes med at EU vil kunne kreve at våre forbud tas opp i EØS-komiteen og at det finnes en løsning ved uenighet?

 

- Dersom en avtalepart til EØS-avtalen krever det, blir det konsultasjoner i EØS-komitéen. Norge må her begrunne hvorfor vi forbyr denne GMOen overfor komitéen. Slike konsultasjoner har ikke vært gjennomført tidligere, og det er uavklart hvilke tiltak EU vil kunne iverksette dersom det er uenighet om Norges forbud er berettiget.

- Hvor viktig er denne loven, og er det bred enighet om den?

- Etter vår oppfatning er det svært viktig å ha muligheten til selv å vurdere helse- og miljørisiko for utsetting av bestemte genmodifiserte organismer og å kunne vektlegge hensynene til etikk, bærekraft og samfunnsnytte i vurderingen av om en GMO skal tillates i Norge. Det har vært stor politisk enighet om viktigheten av denne loven og disse tilpasningene til EØS-avtalen på tvers av politiske skillelinjer. I Soria Moria-erklæringen heter det at regjeringen vil stå fast på det unntaket som vi fikk i EØS-avtalen om at det er norske myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte produkter som kan utsettes, markedføres og selges i Norge. Nå har Norge altså fått gjennomslag for dette i EU.

 

Tilpasningene til det nye GMO-direktivet (2001/18/EF) ble vedtatt i EØS-komitémøte 28. september.Storbritannia: Inga GMO-merking av kjøt

 

Den engelske bondeorganisasjonen National Farmers' Union (NFU) har bestemt seg for at kjøtprodukt frå dyr som har ete GMO-fôr ikkje skal merkast. I og med at European Food Safety Authority (EFSA) nyleg har slått fast at det ikkje finst spor etter genspleisa produkt i kjøtet, er det ikkje trong for å merke dette særskild.

 

- Å merke slikt kjøt vil vere både farleg og misvisande, seier visepresident Paul Temple i NFU til Yorkshire Forward 27. september.

 

http://www.yorkshire-forward.com/www/view.asp?content_id=7317&parent_id=263


 

 

UK: Pro-GMO-kampanje i det skjulte

 

Fleire anonyme britiske ministrar har i følgje The Gardian deleteke i ein kampanje for å reintrodusere genmodifiserte plantar i Storbritannia, melder The Guardian. I følgje ei anonym kjelde er ministrane overtydde om at omsynet til miljøet vil overvinne skepsisen mot genspleisa plantar.

 

- Spørsmålet er ikkje om GMO vil gjere sitt inntog i landet att, men korleis, seier den anonyme ministeren.

 

http://www.kamcity.com/namnews/asp/newsarticle.asp?newsid=36302


 

 

Russland: GMO-merking i gang

 

Eit nytt merkingssystem for 100 prosent GMO-frie varer er lansert i Moskva, trass i at mange matvareprodusentar og –verksemder har kritisert initiativet frå Moscow Mayor.

 

I august var 30 firma og meir enn 100 matvarer sertifiserte som GMO-frie. I følgje matdepartementet i Moskva er meir enn 100 søknader frå næringsmiddelfirma no under handsaming.

 

Rusbrand – den russiske samanslutninga av matprodusentar, inkludert GMO-positive firma – er svært kritiske til den lokale merkinga i Moskva, og meiner den vil vere øydeleggjande for russisk økonomi.

 

Dei fleste selskapa som vert sertifiserte er russiske, men også varene frå norske Rieber & Son ASA Group har fått godkjenning for å vere merkast garantert GMO-frie.

 

http://www.biosafety.ru/index.php?idp=143&idnt=60&idn=1351


 

 

Frankrike: Avventar ny GMO-lov

 

Frankrike planlegg å ”fryse” all kommersiell dyrking av GMO inntil ei ny lov om slik dyrking er på plass. I følgje avisa Le Monde vil regjeringa kunngjere ein pause i omsettinga av genspleisa frø på ein nasjonal miljøkonferanse i oktober. Forsøksdyrking vil halde fram så lenge.

 

http://rawstory.com/news/afp/France_mulling_freeze_on_GM_crops_09202007.html


 

 

Filippinane: Avventar studie

 

Ein filippinsk domstol har stoppa introduksjon av genspleisa ris på Filippinane i påvente av ein forskingsrapport av moglege helse- og miljøskadar. Det var Greenpeace og andre miljøorganisasjonar som fekk stoppa hybridrisen Bayer Crop Science's LL62.

 

http://www.scidev.net/content/news/eng/court-halts-introduction-of-gm-rice-in-the-philippines.cfm


 

 

Danmark: Heftig GMO-debatt på nett

 

Blogg og Youtube er teken i bruk i debatten om GMO i Danmark.

 

Fakta er at ein ikkje anar kva ein slepp laus i miljøet, og at motviljen folk har mot GMO er meir enn fornuftig og no også veldokumentert, skriv Isabella Balkert på bloggen sin i avisen.dk.

 

http://www.youtube.com/watch?v=sTckPAdDm9g

 

http://www.youtube.com/watch?v=710tmYMxsyY&mode=related&search=

 

http://www.youtube.com/watch?v=ggtAzd8HMj0&mode=related&search=

 

http://avisen.dk/blogs/balkertwriter/gmo-monsantao-eu-240907.aspx 

Informasjonsmøte om Den internasjonale plantetraktaten

Torsdag 4. oktober kl. 13.00 arrangerer Norsk genressurssenter et informasjonsmøte på Norsk institutt for skog og landskap, Høgskoleveien 8, Ås, i forkant av Styringsorganets andre møte i Roma 27. oktober til 2. november.

 

Sakene som skal opp ligger her www.planttreaty.org Innledere fra Landbruks- og matdepartementet og Genressurssenteret skal blant annet ta for seg:

 

- Generelt om plantetraktaten og dens bestemmelser

 

- Standardavtale om materialoverdragelse

- Styrking av bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser

- Bønders rettigheterPåmelding til Nina Sæther, Norsk genressurssenter, på e-post nina.sather@skogoglandskap.no.

 


 

 

Og til slutt: Prins Charles vil lage film

 

Den britiske tronarving Prins Charles vil medvirke i ein dokumentar, som skal få folk til å sette pris på naturen. Filmen får tittelen "Harmony" og skal formidle at mennesket får eit betre liv om det lever i harmoni med naturen, utan genmodifiserte organismar.

 

http://vip.tv2.dk/article.php/id-8668037.html


 

 

 

Kjenner du nokon som kan ha interesse av eit gratis abonnement på Gennytt?

 

Tips oss på gennytt@oikos.no eller vidaresend dette nummeret til vedkomande.

GENNYTT er et gratis nyhetsbrev om mat og genteknologi, og sendes ut to ganger hver måned. Ansvarlig redaktør er Marit Bendz. GENNYTT utgis av magasinet Ren Mat. Nyhetsbrevet finansieres ved kronerulling. Ren Mat har gitt økonomisk støtte til GENNYTT for september 2007.

 

Tips, adresseforandringer m.v kan sendes til gennytt@oikos.no