OIKOS Nord vil ha mer balansert utvikling i petroleumsvirksomheten i nord

Pressemelding 8. februar 2006


OIKOS Nord
v. Håkon Bø
Hellran 14,
8011 Bodø

OIKOS Nord er kritisk til det store tempo som legges opp i utvidelsen av petroleums-virksomheten fra Lofoten og nordover. Leteboring og utvinning av olje og gass bør ikke skje før tilstekkelig kartlegging er foretatt og forsvarlige system for oljevern og skadebegrensning er på plass. Når fagmiljø som Havforskningsinstituttet og Statens Forurensningstilsyn klart fraråder oppstart av petroleumsvirksomhet i nord, så må dette tillegges avgjørende betydning. OIKOS Nord ser med bekymring at miljøinteresser stemples som bakstreverske og som hindringer for utvikling i nord.

Økosystemene i våre nordlige farvann er svært sårbare, og lite kartlagt. Lofoten har verden smaleste kontinentalsokkel, og petroleumsvirksomhet kan komme midt i gytefeltet for torsk og skrei. Den helhetlige forvaltningsplanen må ikke åpne for å ta uforsvarlig risiko for at noen selskap kortsiktig skal kunne utnytte våre felles naturressurser. Analyser viser at fiskeri og reiseliv i kombinasjon med moderne og landbruksbasert økologisk matproduksjon i nord kan gi flere arbeidsplasser og mer positive langsiktige effekter enn petroleumsvirksomheten.

Styring av kartleggingsoppdrag og utvikling av oljevern som engasjerer og utvikler regionale fagmiljø, vil kunne medvirke til at Nord-Norge etter hvert kan få verdens beste modell for samleverskap for olje-fisk-miljø. Dette kan også gi andre salgbare produkt enn bare olje og gass i verdensmarkedet. OIKOS Nord mener at en slik mer balansert utvikling kan gi flere positive effekter og redusere risiko for uheldige virkninger på sårbare økosystemer i nord.

Årsmøteuttalelse fra OIKOS Nord.

For nærmere info, kontakt
Håkon Bø (leder), tel. 90610934
Kurt Atle Hansen, tel. 90944275

OIKOS Nord er regionlag av OIKOS – Økologisk Landslag. For nærmere info, se www.oikos.no.