Årets Meitemark 2005: Einar Grepperud og Emil Mohr

Einar Grepperud har, i mer enn en mannsalder, arbeidet for å trygge og fremme økologisk jordbruk gjennom biologisk-dynamisk gårdsdrift i praksis, som konstruktør av økologisk tilpasset landbruksredskap, gjennom folkeopplysning, forbrukerrettet arbeid, og ikke minst med sin pedagogiske virksomhet i samarbeid med praktikanter på Frilund Gård, og i tilknytning til kurs- og foredragsvirksomhet for folk i alle aldre.

På Einar Grepperuds initiativ ble Bjørkelangen Helios opprettet på et tidlig tidspunkt som en enestående foredlingsbedrift for økologiske grønnsaker og korn. Grepperud var også helt sentral ved opprettelsen av Helios Andelslag tidlig på 1970-tallet som et fellesprosjekt for produsenter og forbrukere, den virksomheten som i dag bærer navnet Stiftelsen Helios Jordbruks- og Naturprodukter. Han kom med i styret i Biologisk-dynamisk Forening kort etter dannelsen i 1950, og var tidsskriftet Herbas første redaktør, helt fra 1965 til 1984. Han var også initiativtaker til etablering av en egen veiledningstjeneste i regi av Biologisk-dynamisk Forening tidlig på 1980-tallet, som snart førte til dannelsen av Demeter-forvaltningen i Norge. Denne var et viktig grunnlag for etablering av Debio i 1986, der Grepperud, sammen med Emil Mohr, spilte en avgjørende rolle, ikke minst for å samle hele det økologiske landbruket i Norge i én felles regelutviklings-, kontroll- og merkeorganisasjon. I 1985 utga Grepperud og Mohr sammen boka Biologisk-dynamisk jordbruk, som nå er under revisjon for et nytt opplag.

Einar Grepperud fylte 90 år i desember 2004, og er fortsatt levende opptatt av økologisk landbruks situasjon og utviklingsmuligheter på alle plan.

Emil Mohr kom som nyutdannet gartner til Frilund Gård som praktikant hos Einar Grepperud tidlig på 1980-tallet. Han fikk snart en sentral rolle i drift og utvikling av Frilund med hovedvekt på grønnsakproduksjon, og ble etter kort tid fast medarbeider. Mohr deltok aktivt i formidling av praktisk og teoretisk kunnskap til lærlinger på Frilund Gård, og på andre biologisk-dynamiske og økologiske gårder i tilknytning til kurs og seminarer for praktikanter.

Som den første i landet sammenstilte Mohr resultater fra forsøk og forskning knyttet til biologisk-dynamisk jordbruk med relevans for norske forhold. Han var den som satte Biologisk-dynamisk Forenings veiledningstjeneste i system, noe som skulle komme til å bli et svært viktig grunnlag for etableringen av Debio i 1986. Han var Debios daglige leder helt frem til år 2000. I flere år var Mohr Debios eneste ansatte, og utførte alle funksjoner i en svært krevende og viktig etableringsfase. Med Grepperud som strategisk samtalepartner la han et viktig grunnlag for utvikling av Debio som en inkluderende organisasjon for alle retninger innen økologisk landbruk. Mohr var en helt sentral aktør i videreutviklingen av Debio som et stort fellesprosjekt, som i 1992 ble omdannet til en åpen medlemsorganisasjon med likeverdig deltakelse fra så vel primærnæringen som fra foredlings- og omsetningsledd, forbruker- og miljøorganisasjoner. Etablering og utvikling av Debio som en privat, ideell og inkluderende organisasjon, og ikke minst som en plattform for et konstruktivt samarbeid med myndighetsinstanser, er langt på vei Emil Mohrs verk.

Den lærdom og inspirasjon som Emil Mohr har fått fra Einar Grepperud, det mangeårige samarbeidet disse to har hatt, de prosjekter de sammen har tatt initiativ til og gjennomført, har hatt en uvurderlig betydning for den vekst og utvikling økologisk landbruk har hatt i Norge, ikke minst i tiden før økologisk landbruk ble stuerent og et offisielt satsingsområde på slutten av 1980-tallet. De har sammen og hver for seg, direkte og indirekte, i høy grad bidratt til å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge både på kort og lang sikt!