Utvalg og faggrupper

Utvalg og faggrupper består av medlemmer med spesiell kompetanse innenfor ulike felt, og skal bistå styret og administrasjon i faglige vurderinger, fremme problemstillinger og bidra til faglig aktivitet.


Utvalg og faggrupper oppnevnes av styret. Oikos vil høsten 2007 revidere hele utvalgs- og faggruppestrukturen, mtp å effektivere og revitalisere det faglige arbeidet i organisasjonen. Det vil derfor i tida fremover være redusert aktivitet i utvalg og faggrupper. For mer informasjon, se kontaktinformasjon under:


Fagpolitisk utvalg
Maria Bjune, leder (styremedlem), mb@norgesvel.no, Tlf 64 83 20 65 (a)
Kristen Ulstein (styreleder)
Reidar Andestad (Daglig leder)
Aage Steen Holm (Faglig rådgiver)

Fagpolitisk utvalg skal arbeide med større næringspolitiske og faglige problemstillinger i tett samarbeid med styret og administrasjonen. Innspill til jordbruksoppgjøret, fagplaner for utdanning innen økologisk landbruk og utviklingsarbeid er noen eksempler på tema som Fagpolitisk utvalg har arbeidet med.


Faggruppe økologisk fisk og sjømat
Kurt Atle Hansen, leder (medlem), kurtatle@online.no, Tlf 909 44 275
Frode Strønen (medlem)
Turid Winther-Larsen (medlem)
Maria Bjune (styremedlem)

Oikos har opprettet en ny faggruppe i 2007 som skal arbeide med økologisk fisk og sjømat. Faggruppen skal gi innspill til Fagpolitisk utvalg og styret om politikk og tiltak som bør iverksettes fra Oikos.

Faggruppa kan arbeide med akvakultur, villfisk, skalldyr, tang og andre matprodukter fra sjø og ferskvann. Faggruppa skal definere aktuelle problemstillinger, organisere kompetansenettverk og samle dokumentasjon som kan underbygge Oikos sine standpunkt og gi faglig tyngde på dette området.

Faggruppa skal fremme utviklingen av økologisk sjømatproduksjon i Norge, og arbeide aktivt for at idegrunnlaget i økologisk produksjon følges. Faggruppa kan etablere samarbeid med andre organisasjoner og fagmiljø for å posisjonere Oikos som aktør innen fisk og sjømat.


Faggruppe urter
Marie Fosshagen, leder (medlem), mafi44@start.no, Tlf 53 43 21 46
Gunhild Børtnes (medlem)
Gunnbjørg Øyre (medlem)
Kari Barvik (medlem, Norsk Øko-Urt BA)

URTEORAKLET: Råd og tips om urter og urtedyrking
Har du spørsmål om urter generelt eller spesielt, eller om dyrking, valg av planter, foredling eller salg av økologiske urter? Da kan du spørre Urteoraklet, og vi vil hjelpe deg med å få svar. Du kan enten bruke e-post urteoraklet@oikos.no, eller ringe Oikos administrasjon på tlf 23 10 96 40, så viderebringer vi ditt spørsmål til folk som kan hjelpe.