Referat fra styremøte i Oikos 14.12.2011

Møtet var i Engebretsvei 3, Hoff-Skøyen Tidsrammen var 10.00 - 18.00. Tilstede: Jakob Bjerkem (møteleder), Geirmund Øglend, Håkon Bø, Kristian Ormset, Helen Davey, Åsa Sildnes, Ole Vestergaard (vara) Ikke tilstede: Anne-Kristin Løes Fra administrasjonen: Torstein Tjelle (referent) og Reidar Andestad – hele møtet. Wanda Widerøe var inne ved behandling av Ren Mat. Flere fra kontoret deltok under lunsjen med orientering om sitt arbeid.

 


S-77/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Godkjennes

 

S-78/11 Referat fra sist styremøte
Se vedlagte referat som er oppdatert etter tilbakemelding fra Håkon
Vedtak:
Bearbeide av administrasjonen og sendes ut.

 


S-79/11 Orienteringssaker
Informasjonsrapport var sendt ut på forhånd
Fra kontoret og fra styremedlemmer
Håkon:
Deltatt på etablering av andelslandbruk i Bodø
Dratt igang prosessen for fylkeslag i nord-norge.
Åsa:
Flytter tilbake til Averøya,
Kommer til å fortsette å jobbe med Bangladesh.
Kristian:
Skal på et møte mandagen, hos fylkesmannen i Buskerud, en som jobber med golf.
En som driver med "green" og henter humusjord fra skog.
Hellen:
Vært på møte med Debio og NLR, sammen med Helene. Vært med på studietur i september. Bondens Marked har et prosjekt der de ønsker flere økologiske produkter og forbrukere. Bondens Marked har gratis inngang for nye økologiske produsenter.

Reidar:
Han er kontaktet av Anita Parman i Sande som ønsker å starte et Oikos-lag der
Jobber intensivt med prosjektet flaskehalser innen økologisk frukt og grønt
Jakob:
Vært i kontaktmøte med Debio og NLR

Geirmund:
Bra aktivitet i Rogaland
Økomelk laget: samarbeid med rørosmeieriet

Vedtak:
Tas til orientering

 

S-80/11 Vedtaksendinger - navn på organisasjonen og formålsdel
Saksnotat var sendt ut.

Vedtak:
Navn på organisasjonen:
1. Styret vil ikke fremme noe forslag til landsmøte om å endre navn
Endringer i vedtekter og mål
2. Skape interesse og entusiasme for økologisk livsstil og ernæring
Arbeide for økt omsetning av økologisk mat ved å styrke omsetning og markedstilgang
Disse to endringene fremmes som forslag til Landsmøtet

 

S-81/11 Regnskapsstatus og prognose for resten av året
Regnskapsrapport for september og prognose for resten av året var sendt ut
Reidar orienterte

Vedtak:
Tas til retterretning


S-82/11 Budsjett 2012
Reidar gikk gjennom forslaget so var sendt ut til styret som saksdokument. Han viste til at budsjett for Oikos med prosjekter også bør omfatte Økodemo og at der dermed ikke lenger vil være behov fore eget budsjett for tidligere avdeling Økoinfo. Posten informasjonsmateriell deles slik at det også blir en post for markedsføring av Oikos.


Vedtak
Budsjettforslag med forslag til endringer tas til etterretning og behandles endelig på neste møte.

 

S-83/11 Oppfølging av arbeidet med å endre regionlag til fylkeslag/lokallag
Det planlegges en møterunde I fylkene for stifting av fylkeslag I samarbeid med regionlagene. Spørsmål rundt gjennomføring av dette ble drøftet på møtet.
Vedtak:
Våren 2012 gjennomføres det en møterunde med fylkene for å bidra til etablering av ny organisasjonsstruktur. Dette skjer I samarbeid med dagens regionlag og lokallag.

 

S-84/11 Status nye Ren Mat
Orientering var sendt ut og ble i tillegg gitt av redaktør Wanda Widerøe på møtet Det er etablert samarbeidsavtale med Kolonihagen og Grønn Hverdag. Det ser lyst ut å sikre fast distribusjon av 10 000 Ren Mat og sommer utgave på 100 000.
Vedtak:
Styret tar orienteringen fra Ren Mat til etterretning og slår fast at framdrift av ny strategi går som planlagt.

 

S-85/11 Regelverksutvikling
Innledning ved Gerard Altena fra Debio
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Kopi av informasjon sendes styret.

 

S-86/11 Websider/Facebook for region og lokallag
Oikos har bestilt nytt verktøy for sine websider og for at Ren Mat bedre skal kunne publiseres på nettet. I samband med dette planlegges det å etablere en felles informasjonsside som underside på Oikos-siden som gir informasjon om Fylkes og lokallagsarbeid i organisasjonen. Videre oppfordres lagene om å etablere egne Facebooksider som er mye lettere å vedlikeholde enn en web-siden. Så legges det ut link fra Organisasjonssiden på Oikos-siden til disse lokale Facebooksidene.
Vedtak:
Styret vedtar å opprette en egen felles informasjonsside for region og lokallag. De generelle informasjonene sidene bygges ut for at man kan legge ut informasjon på organisasjonsnivå.

 

S-87/11 Landsmøteopplegg med seminar i Trondheim og selve landsmøtedelen
Forslag til tema og innledere på seminaret ble drøftet på møtet basert på notat fra Helene Austvoll.
Det er en mulighet å legge orientering fra Krav om deres regelverk til dette seminaret. Helse og økologisk mat kan gjerne være et tema og som bør kunne samle litt bredere i Trondheim.
Vedtak:
Kontoret arbeider videre med de forslag som kom fram under møtet.

 

S-88/11 Vurdering av den ny Landbruksmeldingen
Reidar orienterte: Vi har kommet med en første vurdering på Oikos-siden og i pressemelding.
Meldingen skal behandles i Næringskomiteen. Vi må forberede et notat som innspill her og som vi også bruker i kontakten med partiene.
Vedtak:
Kontoret kommer med forslag til brev om Landbruksmeldingen som sendes styret for tilbakemelding. Etter dette sendes saken til Næringskomiteen og andre aktuelle parter. Oikos arrangerer et arbeidsseminar om meldingen vurdert ut fra økologiske helhetstenking.

 

S-89/11 Handlingsplaner
Håkon kom med følgende merknad i forsalg til referat fra sist styremøte
Når det gjelder sak 68/11 fra styremøtet i oktober:
Vedtaket om langtidsplanen kjenner jeg ikke helt igjen. Foreslår at det tas
opp igjen på neste møte hvordan vi gjennomfører arbeidet med langtidsplanen. Denne skal rulleres hvert år, og er styrets hovedverktøy for hvordan daglig leder skal disponere de faste ressursene, og planlegge nye
oppgaver/prosjektoppgaver. (Arbeid på lang sikt.)Altså et viktig
styringsdokument.
Årlige handlingsplaner styrer prioriteringen av arbeidsoppgavene innenfor
de ressursene vi har hvert år. - Hvordan og når vi arbeider med dett skal
være med på å danne rytmen i styrets arbeidsår. Er ikke egnet for ad hoc-
behandling.

 

Den årlige handlingsplanen må opp på styremøte seinest første møte over
nyttår, så vi har et gjennomarbeidet forslag til landsmøtet 2012. Så lenge
dette er et typisk styreprodukt, kan det være riktig å ha en arbeidsgruppe
som arbeider med dette, innenfor klare rammer for hvordan og når det skal
behandles i styret. Årets utgave (2011) var preget av hastverksarbeid, og
lite egnet som styringsredskap.

 

Administrasjonens vurdering: Saken ble tatt opp på møtet og en støttet innstilling på at en arbeidsgruppe lager handlingsplan som fremmes for Landsmøtet.
Vedtak:
3 årig langtidsplan behandles av nytt styret etter hvert Landsmøte og rulleres årlig
1 årig handlingsplan forberedes av en egen arbeidsgruppe, behandles på styremøtet i februar og fremmes for Landsmøte.

 

S90/11 Eventuelt
Oppfølging strategidokument
Styret gikk gjennom formuleringer i strategidokumentet.


Vedtak:
Dokumentet ble endret og sendes ut på nytt
Prioriteringene av visjonene som kom fram på tillitsvalgtsamlingen må sendes ut separat

--

Referenter Torstein Tjelle / Reidar Andestad