Referat Oikos hovedstyremøte 29.oktober 2011 (Webversjon)

Møte på Grand Hotell Steinkjer Tilstede: Jakob Bjerkem (leder), Geirmund Øglend, Anne-Kristin Løes, Håkon Brinchmann Bø, Jolien Perotti (1.v.) Fra kontoret: Reidar Andestad, Torstein Tjelle (ref), Helle Johnsrud, Maiken Pollestad Sele

 

Rapportrunden:

S64/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak.
Godkjennes.

S65/11 Styrereferat
Referat fra styremøtet 6.september er utsendt med merknader fra Håkon Bø som er innarbeidet i vedtaket under.

Vedtak:
Når vi drøfter styringsdokumenter etc på styremøtene, skal disse følge i revidert form når referatet sendes ut. Endringene som er vedtatt i møtet bør refereres, slik at det er mulig å etterprøve om endringene i dokumentet er rett utført? Gjelder også behandling av siste referat, sak 65/11.

Godkjent med merknadene over. Endelig referat legges ut på Oikos-siden.


66/11 Orienteringssaker
a) Informasjonsstatus:
- Reidar supplerte utsendt informasjonsrapport om at også mye skjer på Oikos- Facebook side. Maiken er fast spaltist i Dagsavisen.

b) Organisasjons -/personalforandringer.
Reidar orienterte:
- Jon Magne Holten har permisjon i 60 % fra januar, 7 måneder framover. Helene vil dekke landbruksfagfunksjonen som vikar, Jon Magne følger særlig opp regelverksutvalgssaker.
- Torstein Tjelle er ansatt som økonomi og organisasjonskonsulent og ble presentert for styret.
- Sindre Buccanan er hentet inn i 40% stilling ut året for å jobbe med forbrukeraksjoner , etter Helene, og noe med Oikos/Ren Mats websideutvikling. Han har bred erfaring med sosiale medier. Helene skal ikke lenger jobbe med prosjektet matens opprinnelse.
c) Oikos møte med svenske Krav
- Jakob spurte om det var rett av Oikos å ha separate møter med Krav? Han konkluderte med at det nå var viktig å være informert om hva som skjer i Krav og rett av Oikos å holde en slik kontakt. Han orienterte fra møte med Krav der han og Reidar deltok. Krav er invitert til å holde innledning på Landsmøteseminaret. Reidar viste til at Krav har utvida regler på aquakultur, energi, klima og husdyr, men arbeider fortsatt med å konkretisere flere av disse bestemmelsene.

d) Rapport fra Sør Korea ved Reidar og Jakob:
Økologisk produksjon og handel går fram i verden, og det er stor optimisme for videre utvikling. For en del land og produsenter er eksport av økologisk mat viktig og dermed ikke bare lokal selvberging. Holdning i IFOAM om å ta inn mer krav på rettferdig handel i bestemmelser om økologisk import fra utviklingsland. Flere ønsker at vannkvalitet, luftkvalitet, klima skal belyses mer i økologisk drift, informasjon og i regelverket.
e) Jon Magne saker.
Han har avholdte RVU-møte, sendte regning til Mattilsynet for arbeid som i utvalget og laget rapport til SLF klimaprosjektet og Økofunn. Bedt om møte med NBS.
f) Møte med Bondelaget. Jakob rapporterte fra møte med Bondelaget: Unik enighet med bondelaget om GMO, alternative omsetningskanaler, Bondelaget har tettere kontakt med Nortura og Tine enn Oikos. Nyttig dialog.
g) Styremedlemmene:
-Anne Kristin: Verdenskongress Korea. Hun ble valgt til visepresident i den økologiske forskningsorganisasjonen.
-Geirmund : Økodagene i Oslo og Debio jubileum, bra dager.
-Jolien : Århus gård i Skien, mest gledelig å våkne neste dag med nyheter om andelslandbruk på radioen. Viktig å få et eierforhold til begrepet andelslandbruk.
-Håkon: Evaluering av gårdsmarkedene var positiv. Kjører man ett år tid og får mer bredde, kanskje en nasjonal satsing.
-Jakob: Arbeidet med Økoveka i Nord-Trøndeag, ikke minst god respons fra storkjøkken. Mye positivt under arrangementene.
Maiken: Hun luftet forslag om at Oikos arrangerer økouke i flere fylker.
Håkon: Viktig å dele erfaringene, artig å høre hvor gode arrangement som lages. Markedsføringen er kanskje ikke tilstrekkelig, bedre planlegging ønskelig og vurdering av hva som gir mest effektivitet. Nyttig å samle erfaringskonsentrater.

67/11: Strategi for Oikos
Gjennomgang av strategiplan for 2012-2015. Styret drøftet dokumentet og endringer i teksten.
Vedtak:
Strategiplan 2012-2015 godkjennes med endringer som framkom på styremøtet. Dokumentet legges fram for landsmøtet i 2012 og sendes ut til organisasjonen slik at det blir god tid til å drøfte dette. Endringsforslag til dokumentet må være kommet inn 6 uker før landsmøtet den 23.-25.mars 2012.
Dokumenter legges der etter fram til landsstyret for innstilling til Landsmøtet

S68/11 Handlingsplan
Vedtak:
Handlingsplanen tas opp igjen på neste styremøte.

S69/11 - Hvordan fremme best økologisk praksis
Reidar innledet

Vedtak:
Oikos arbeider for å utvikle og definere best økologisk praksis på aktuelle områder. Primært bør merking av dette komme fra produsenten.
Arbeidsgruppe oppnevnes på aktuelle produksjonsområder.
Oikos arbeider for utvikling av og kommunisering av best praksis i Norge.

S70/11 Pesticide Action Network
Maiken hadde laget saksorientering som var sendt ut på forhånd.
Vedtak:
Oikos melder seg inn som medlem i PAN


S71/11 Nortura og Norgården og økologisk kjøtt
Reidar viste til saksdokument og uenigheten i Nortura om å beholde Norgården. Jakob: Innfallsvinkel marked.
Vedtak :
Urolig for situasjonen for økokjøtt. Oikos mener at Norgården fortsatt må bestå og ser fram til vurderingen Nortura gjør.

S72/11 Møte med LMD.
Jakob: Oikos bør prøve å ta initiativ med departementet for møte om bl.a. regler. Han viste til at trend over verden om å gjøre merkeordningene mer troverdig, mye kritikk er at regelverket er for svakt.
Vedtak:
Ønsker å ta opp spørsmål rundt kravene ved økologimerking av mat ut fra internasjonale trender på dette området. Offentlige innkjøp av økologisk mat. Styret går inn for at Oikos gjennomfører møte med LMD.

S73/11 Jordbruksoppgjøret - 1- innspill
Saksdokument fra Møtearenaen var sendt ut.
Status for areastøtte ved omlegging til økologisk korndrift etter sist jordbruksforhandlinger ble særlig drøftet.
Vedtak:
Styret stiller seg bak notatet fra Møtearenaen med tillegg om grøfting, kornkampanje videreføring og økt satsing og informasjon om sau(arealkrav).

S74/11 Økonomirapport for Oikos per August
Regnskapsrapport for 8/11var utsendt.

Vedtak:
Rapporten for august ble ikke behandlet. Styret drøfter regnskapsrapport for september på et ekstra styremøte.


S75/11: Møte med de politiske partiene
For å påvirke partienes program arbeid og gi de oppdatering om økologisk landbruk ber vi om et møterunde med partiene
Vedtak:
Oikos starter et arbeid om å kontakte det polititiske miljø i flere partier. Tillitsvalgte bes om å informere kontoret om personlige kontakter på dette området. Kontoret administrerer oppfølging.