Fagmøtet om økologisk oppdrett 11.februar 09

Her følger endelig referat fra samlingen.

 

Vellykket fagmøte om økologisk akvakultur

Oikos arrangerte onsdag 11. februar til fagmøte om økologisk akvakultur. Møtet fant sted hos Oikos i Miljøhuset G9 sentralt i Oslo. Det var til sammen 18 personer som deltok. Disse representerte økologiske oppdrettere, Debio, Mattilsynet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Norsk Institutt for Sjømatforskning (NIFES), Høyskolen i Ålesund, Norges Miljøvernforbund, Selskapet for Norges Vel samt Oikos.

 

Bakgrunnen for møtet var at det nå skjer flere viktige prosesser vedrørende økologisk akvakultur og sjømatproduksjon i Norge, og det er derfor stort behov for utveksling av informasjon. Fagmøtet ble en god gjennomgang av situasjonen, og det ble kommentert og diskutert mange spørsmål og dilemma som må løses.

 

 

Daglig leder i Oikos, Reidar Andestad ønsket velkommen og presenterte organisasjonen kort i starten.

 

Jan Vidar Finden gikk gjennom Debio sitt regelverk for økologisk akvakultur, og trakk frem fiskefóret som det område hvor det er størst forskjell mellom økologisk og konvensjonelt oppdrett. Det pågår en diskusjon bl.a. om hvor mye som skal pålegges mht. innslag av marint protein i fiskefór.

 

Martin Bryde fra Fiskeri- og Kystdepartementet presenterte regjeringens satsing på økologisk akvakultur. Den nye konsesjonsrunden som nå åpnes vil gi en volumøkning på 7 % dersom alle de 60 konvensjonelle og 5 økologiske konsesjonene blir utnyttet. Kommentarer til FKD viste til at mange reagerer på at oppdrettsvolumet økes, når det heller burde vært inndratt konsesjoner som ikke brukes eller som drives på en miljøbelastende måte. Bryde avklarte også at det ikke skal bygges opp egen kompetanse i Fiskeridirektoratet på økologisk akvakultur, men satses på den kompetansen som ligger i kontrolleddet hos Mattilsynet og Debio.

 

 

Hanne Marit Gran fra Mattilsynet orienterte om prosessen med nye EU-regler for akvakultur. Norge har gitt sine innspill, og det er ventet at vedtak kan skje i EUkommisjonen før sommeren. Kommentarer i møtet gikk bl.a. på at kontrollen av økologisk produksjon baseres på produksjonsoppleggetog ikke på det enkelte produkt. Per

 

Gunnar Kvenseth fortalte fra sine erfaringer med økologisk oppdrett av laks og torsk. Som daglig leder i Villa Miljølaks AS har han sett mange problemstillinger, og mye er enda ugjort. Bl.a. må det utvikles bedre laksenøter som tåler slitasje fra rensing og skarpe torsketenner. Biologisk bekjempelse av lakselus ved hjelp av leppefisk har vist seg å fungere godt. Markedet stiller strenge krav, for eksempel Wholefoods-kjeden som ikke vil ha laks som er behandlet med antibiotika eller lusemiddelet Slice.

 

 

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund deltok aktivt i møtet. Han fikk holde et kort innlegg om deres syn på oppdrett, og hvordan Oikos bør arbeide med saken videre. Han er opptatt av at alternative fagkunnskap må trekkes mer inn, ikke bare stole på de etablerte og konvensjonelle fagmiljøene og oppdrettsnæringa sjøl.

 

 

Kurt Atle Hansen avsluttet fagmøtet med å oppsummere Oikos sin rolle og de arbeidsoppgaver en ønsker å ta fatt i på dette området fremover. Han er leder i Oikos sin faggruppe for økologisk fisk og sjømat, som var ansvarlig for fagmøtet. Oikos ønsker å legge til rette for en bred debatt om ulike sider ved økologisk oppdrett, og vi inviterer medlemmer og andre interesserte til å ta pennen fatt eller ta kontakt og gi innspill på annen måte