Jordbruksforhandlingene 2009 - Innspill om økologisk landbruk

Økt husdyrtilskudd og økt pott til utviklingsmidler til økologisk landbruk er Oikos' to viktigste krav i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2009. Vi har spilt inn våre krav og forslag til avtalepartene Bondelaget, Småbrukarlaget og Staten, og har hatt og skal ha møter med de samme.

For å nå regjeringas eget 15-prosentmål om økologisk produksjon og forbruk innen 2015 må det til et betydelig taktskifte i omlegginga til økologisk produksjon og videre i den økologiske verdi­kjeden inkludert videreforedling, distribusjon, utdanning av forbrukeren og i detaljhandelen.

 

Selv om relativt mye areal ble lagt i karens i 2008 er omleggingstakten til økologisk drift lav. I tillegg til det relativt høye frafallet av økobønder viser det at dagens tiltak ikke har fungert tilstrekkelig motiverende for omlegging.

 

I flere år har vi hatt god hjelp av god vekst i økomarkedet. Mange opplever imidlertid usikre økonomiske tider som slår ut på økovarer med høyere utsalgspris. Ut fra disse forholdene bør både produksjonen økes og tiltak for å øke omsetningen av økologiske varer må videreføres.


>> Last ned hele innspillsnotatet fra Oikos om økologisk landbruk - 21. april 2009 (PDF)


Hovedtrekkene i Oikos' innspill til jordbruksavtalepartene for 2009 er som følger:

Produksjonstilskudd til økologisk landbruk

Husdyr

1. Økt husdyrtilskudd. Det må gis et høyere økologisk husdyrtilskudd til drøvtyggerne. Dette vil stimulere til (høyere) økologisk kjøtt- og melkeproduksjon fra bruk med fôrproduksjon, men hvor husdyrholdet ikke er lagt om.

 

2. Omstillingspakke for husdyr for å ytterligere stimulere til at økologiske bruk med fôrproduksjon også legger om husdyrholdet sitt, og for å stimulere til husdyr i husdyrfattige områder. Omstillingspakken bør ha fire elementer:

a) Økologisk betaling i karensperioden.

b) Økte BU-midler til ombygging av driftsbygninger for at de skal tilfredsstille kravene i det økologiske regelverket.

c) Husdyrtilskuddet økes vesentlig.

d) Distriktsprofilen for husdyrtilskuddene bør styrkes.

 

3. Økt beitebruk. Økologiske dyr på beite bør motta ekstra tilskudd med tanke på det positive bidraget til kulturlandskapet og effektiv grovfôrproduksjon. Innmarksbeite får ikke omleggings­tilskudd per i dag.

 

4. Økt tilskudd til amme- og melkegeit. Økologisk ammegeit og melkegeit må gis tilskudd på likt nivå med økologisk sauehold.

 

5. Økologisk verpehøns. Det bør vurderes husdyrtilskudd til økologisk verpehøns, fordi det knyttes store utfordringer til økologisk fjørfehold, jf. kravet om utegange, besetningstetthet m.m.

 

6. Nyetablering av økologisk melkeproduksjon. For å øke økomelkproduksjonen og for å få mer allsidig produksjon og husdyrgjødsel i husdyrfattige områder.

 

Planteproduksjon

7. Nyetableringstilskudd til økologisk frukt, bær og urter. Det må innføres et nyetableringstilskudd til produksjon av de flerårige økologiske vekstene frukt, bær og urter på 50 % av investeringskostnaden.

 

8. Økologisk potet. Økologisk potetdyrking er forholdsvis risikabelt pga. lav resistens mot tørråte. Arealtilskuddet må økes.

 

9. Økologisk veksthuskulturer. Per i dag er det ikke tilskudd til økologisk veksthuskulturer på linje med frilandskulturer. De agronomiske og økonomiske utfordringene er store.Tilskuddet bør gjelde for veksthusproduksjon i kaldhus, men ikke til helårsproduksjon pga. energiforbruket.

 

10. Grøftetilskudd. Kravet til god jordkultur er særlig stort innen økologisk jordbruk hvor en ikke kan tilføre lettløselig mineralgjødsel som i konvensjonelt jordbruk. God grøfting vil dessuten tjene som et klimatiltak fordi det reduserer risikoen for tap av lystgass fra jord.

 

11. Stimulere bedre vekstskifter. Det bør innføres en modell for å stimulere til bedre vekstskifter der det nå drives husdyrløs økologisk kornproduksjon. Målet er større produksjon av økokorn gjennom bedre agronomi (mindre ugras, bedre næringskretsløp, bedre jordstruktur m.m.)

 

12. Grønngjødslingstilskuddet. I noen områder f.eks. hvor det er stiv leirjord, kan det være hensiktsmessig å ha to påfølgende år med grønngjødsling under omlegging og ved senere økologisk drift. Oikos foreslår derfor følgende presisering i betingelsene for produksjonstilskudd til grønngjødsling:

"... men det kan ikke gis arealtilskudd for grønngjødsling oftere enn for to av seks år for samme areal i et seksårig vekstskifte." (Dermed blir ikke grønngjødslingstilskuddet totalt sett gitt oftere enn i dag - nemlig 2 av 6 år mot 1 av 3 år. Oikos anser dette som en teknisk endring uten økonomiske konsekvenser."

 

13. Større andel av økoproduktene omsatt som økologiske. Det er naturlig og ønskelig at mange nisjeprodukter også kan markedsføres som økologiske produkter. Det må vurderes virkemiddelbruk som gjør at en større andel av de økologisk produserte varene blir omsatt som økologiske.

 

 

Utviklingstiltak

 

41,0 mill. kroner ble bevilget for utviklingstiltak for 2009. Dette er langt under hva Oikos anser som nødvendig for å nå målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk. Oikos mener følgende bør legges til grunn når ramme for 2010 blir forhandlet:

 

1. Rom for nye utviklingstiltak. Økologisk landbruk er kompetansekrevende. Økt kompetanse kreves også hos videreforedlere m.m. Det er Oikos sin bestemte mening at avsetningene til utviklingstiltak må gi rom utlysning av midler til nye prosjekter i 2010.

 

2. Økoløft i kommuner må forlenges utover den opprinnelige to-årsperioden.

 

3. Samarbeidsløsninger mellom husdyr- og planteprodusenter om utveksling av gjødsel og fôr må gis støtte.

 

4. Oppfølging av kornkampanjen. Kampanjen for økologisk kornproduksjon må gis midler til forberedende tiltak i 2010.

 

Husdyrproduksjon

5. Investeringstilskudd til driftsbygninger (BU-midler). Regelverket for økologisk husdyrhold (f.eks. arealkrav, lufting av melkekyr og okser, utegange for fjørfe og svin) medfører betydelige økte kostnader når pålagte krav om nybygg og ombygging av driftsbygninger skal gjennomføres.

 

6. Melkekvoter. Staten må viderefører salg av økologisk melkekvote til eksisterende og nye økobønder.

 

Annet

7. Markedstiltakene må videreføres på minst like høgt nivå som i dag. Langsiktige tiltak er trass finanskrise like viktig. Midlene til KSL Matmerk for generisk markedsføring bør dobles i forhold til 2009 og andre organisasjoner i økomiljøet bør tildeles deler av disse midlene.

 

8. Det offentlige som økologisk forbruker. Det offentlige (staten, fylke, kommune) bør være en offensiv aktør når det gjelder å benytte økologiske matvarer.

 

9. Næringsutvikling og videreforedling innen økologisk matproduksjon. Det er stort behov for et mye større spekter av videreforedlete økologiske produkter i stedet for import av disse. Denne nærings­utviklinga trenger å støttes opp.

 

10. Oppfølging av økologiske bønder. Økologiske bønder under og etter omlegging bør få god faglig oppfølging. Fadderordninger / økoambassadører er forslag til tiltak i tillegg til forsøksringenes opplegg med GFR, OGFR og dyrkingsgrupper.

 

11. "Premieringsordningen for økologisk kjøtt". Denne ordningen må videreføres.

 

12. Forskning og utvikling. De sterke føringene om prioriteringer for forskning innen økologisk produksjon og omsetning opprettholdes, for i) å finne de mest miljøvennlige produksjons­systemene i økologisk drift, og dokumentere disse, og ii) løse agronomiske problem­stillinger.

 

Oikos' krav for økologisk landbruk til avtalepartene for 2010

 

Tilskuddstype

 

Produksjon

Tilskudd 2009,

kr per daa/dyr per år 1

Tilskudd 2010,

kr per daa/dyr per år

Arealtilskudd

Grønnsaker, frukt og bær

1000

Ingen endring

Arealtilskudd

Poteter -  2/3 av gr.saker/frukt

500

700

Areatilskudd

Korn til modning og krossing

300

Ingen endring

Arealtilskudd

Grønngjødsling

500

Ingen endring

Arealtilskudd

Innmarksbeite 2

75

Ingen endring 2

Omleggingstilskudd

Innmarksbeite - NY

-

150

Arealtilskudd

Annet areal som blir dyrket økologisk

75

Ingen endring

Husdyrtilskudd

Melkeku  

1550 / 1802

1900 / 2400

Husdyrtilskudd

Ammeku  

995 / 1370

1200 / 1800

Husdyrtilskudd

Andre storfe  

300 / 435

350 / 600

Husdyrtilskudd

Sau over 1 år inkl. utegangar  

220 / 280

260 / 370

Husdyrtilskudd

Melkegeit, ammegeit -  som for sau

70 / 90

260 / 370

Husdyrtilskudd

Avlsgris

300 / 200

Ingen endring

Husdyrtilskudd

Slaktegris

200 / 200

Ingen endring

Husdyrtilskudd

Verpehøns

0 / 0

Ingen endring

 

 

 

 

BU-midler:

Nyetableringstilskudd

 

Frukt, bær og urter

 

-

 

50 %

1 For husdyrtilskudd gjelder tilskuddene for henholdsvis AK-sone 1-4 og AK-sone 5-7.

2 AK-tilskudd til innmarksbeite blir normert med en faktor på 0,6. Oikos foreslår økning av normfaktoren til 0,8.>> Last ned hele innspillsnotatet fra Oikos om økologisk landbruk - 21. april 2009 (PDF)

 
Kontaktpersoner
Jon Magne Holten, fagsjef landbruk, jon.magne@oikos.no, tlf 23 10 96 44
Reidar Andestad, daglig leder, reidar@oikos.no, tlf 23 10 96 43