Respons til jordbruksforhandlingene om økolandbruket

Oikos har sendt brev til partene i jordbruksforhandlingene med respons til kravet fra jordbruket. Mange av forslagene vil stimulere økologisk produksjon, men midlene til utviklingstiltak MÅ opp for at økobonden skal lykkes og økomarkedet fortsatt utvikles.

Respons fra Oikos til jordbrukets kravdokument av 28. april

Økologisk landbruk og jordbruksforhandlingene 2009

Oslo, 30. april 2009

Jordbrukets forhandlingsutvalg la 28. april fram jordbrukets kravdokument for jordbruks­forhandlingene 2009. Mange av forslagene i dokumentet vil stimulere økologisk produksjon. Oikos vil særlig trekke fram disse to hovedpunktene som viktige for å fremme økologisk produksjon ved jordbruks­forhandlingene: 

En rekke av forslagene er tekniske og vil koste ingenting eller lite, men vil samtidig kunne ha stor betydning for økt økologisk produksjon.

 

Under har vi utdypet punkter som vi mener partene særlig må legge vekt på innenfor økologisk landbruk, og som utfyller vårt innspillsnotat av 21. april 2009. Som tidligere nevnt er det nå Staten kan vise sin vilje til å nå 15%-målet og til å oppfylle tiltakene i handlings­planen Økonomisk, agronomisk - økologisk!.

 

Økt økologisk kornproduksjon og økt tillit

Oikos støtter jordbrukets forhandlingsutvalg fullt ut når det gjelder forslaget om å gi insentiver til økte økologiske kornavlinger ved å redusere AK-tilskuddet for økokorn fra 300 kr/daa til 200 kr/daa og kompensere dette med et grunntilskudd for økologisk korn på 40 øre/kg. Dette vil stimulere til bedre agronomi, mindre ugras og økte avlinger. Det er et klart behov for økt mengde økologisk korn i markedet. Dessuten vil et insentiv til økt produksjon bidra til å gi økokorndyrne et bedre renomme blant konvensjonelle yrkesbrødre.

 

Oikos støtter videre forhandlingsutvalgets forslag om å gjøre en mindre teknisk endring i regelverket for grønngjødsling. På arealer med stiv leire bør grønngjødslinga bli 2 år for å gi god nok rotmasse og jordstruktur. Regelverket for bruk av grønngjødsling endres til at det "(...) ikke kan gis arealtilskudd for grønngjødsling oftere enn 2 av 6 år for samme areal."

 

Økte økologiske husdyrtilskudd

Oikos støtter forhandlingsutvalgets forslag om økte økologiske husdyrtilskudd til de grovfôrbaserte husdyrslagene. Dette vil stimulere til at flere legger om også husdyrholdet sitt, slik at de økologiske grasarealene resulterer i økologiske produkter i form av melk og kjøtt. Som handlingsplanene Økonomisk, agronomisk - økologisk! framhever er det flere som legger om jorda, men ikke til husdyrproduksjoner. Ei økning her understreker prioriteringene av det grasbaserte husdyrholdet i forhandlingsutvalgets forslag.

 

En ytterligere stimulans er husdyrtilskudd i karensperioden for husdyrholdet som vi støtter fullt ut.

 

For å øke mengden økologisk melk støtter Oikos forslaget om nye økologiske melkekvoter. Deler av kvoterammen må øremerkes til nyetablering av økologisk melkeproduksjon i husdyrfattige områder og ungdom, og for å rekruttere flere økobønder.

Vi vil legge vekt på at husdyrtilskuddet til økologisk amme/melkegeit må komme opp på samme nivå som for sau, slik at det økologiske geiteholdet kan utvikles til å få den plassen den fortjener som "økologisk" kulturlandskapspleier og melke- og kjøttprodusent. Geiteholdet har vært stemoderlig behandlet.

 

Vi ønsker også å framheve behovet for å gi omleggingstilskudd til økologisk innmarksbeite som ikke finnes per i dag. Dette bidrar til å stimulere beitebruket og det grasbaserte husdyrholdet.

 

Oikos støtter dessuten forslagene om økte generelle tilskudd til inn- og utmarksbeite, og et nasjonalt program for etablering av frukttrefelt som vil komme både det økologiske og konvensjonelle landbruket til gode.

 

Utviklingstiltak

For i det hele tatt å kunne nærme seg målsetningene om 15% økologisk produksjon og forbruk, er det innlysende at rammen for utviklingsmidler må økes betydelig fra dagens nivå på kr 41 mill. Økologisk landbruk som en relativt ung næring, men i god vekst, har et klart behov for økonomisk støtte fra storsamfunnet for å realisere de store positive samfunns­messige effektene i forhold til miljø, bærekraft og som en spydspiss for norsk landbruk. Utviklingstiltakene nasjonale pilotprosjekter, veiledningstiltak for primær­produsenter (herunder "gratis førsteråd"), helkjedeavtaler og markedsstrategier spiller her en avgjørende rolle.

 

Oikos støtter forslagene til jordbrukets forhandlingsutvalg om å styrke veiledningstjenesten i regi av Norsk landbruksrådgivning (Gratis førsteråd, dyrkingsgrupper og rådgivningsavtaler) slik at bønder under og etter omlegging lykkes.

 

Vi foreslår i tillegg å opprette en ny ordning med lokale økoambassadører hvor økobønder som har lykkes gjennom et systematisk arbeid deler sine erfaringer med konvensjonelle yrkesbrødre. Dette blir et viktig supplement til NLRs veiledning. Handlingsplanen viser til at økoveksten skjer i klynger rundt økobønder som har lykkes agronomisk og økonomisk.

 

Mye av økomaten blir importert, som kunne vært produsert eller videreforedlet i Norge. Det er et stort potensial for næringsutvikling innen videreforedling av norsk økologisk mat. Dette krever kompetanse og utviklingsmidler. Innovasjon Norge må gis klare føringer på at slik næringsutvikling skal prioriteres.

 

På grunn av trangere økonomiske tider må det økologiske markedsarbeidet fortsette med like stor tyngde, slik at verdikjedene for norsk økomat utvikles og øker sin kompetanse, og for å unngå en uheldig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

 

Så sant "Økoløft i kommuner"-prosjektene blir positivt evaluert, anbefaler vi at disse prosjektene får midler til å fortsette. Det vil generelt være svært uheldig å opprette tiltak som har kort varighet, siden dette får liten effekt.

 

Oikos anbefaler sterkt at foregangsfylkene for økologisk produksjon blir tildelt friske midler.

 

Regelverket for økologisk produksjon, som er laget for å sikre god dyrevelferd, gjør ofte at husdyrbønder må investere i driftsbygninger. Vi går inn for at driftsbygninger til økologisk husdyrhold prioriteres ved tildeling av BU-midler.

 

Handlingsplanen Økonomisk, agronomisk - økologisk! understreker viktigheten av regelverksarbeidet. For at regelverksutvalget for økologisk produksjon som myndighetene har nedsatt skal kunne utføre den jobben den er tiltenkt og oppfylle forventningene i det økologiske miljøet, må det gis økonomiske rammer som gjør dette mulig. Oikos foreslår at det avsettes kr 200 000 årlig til regelverksutvalget.

 

Kontaktpersoner
Reidar Andestad (daglig leder - mobil 412 71 664)
Jon Magne Holten (fagsjef landbruk - mobil 916 98 010)