Overgangsordning før nytt EU-regelverk

Den nye forordningen innen økologisk regelverk gjelder i EU fra nyttår og forventes å bli gjort gjeldende i Norge til sommeren. Mattilsynet har laget informasjon om overgangsordninger.

Nytt økoregelverk og overgangsordninger

Landbruks- og matdepartementet har bestemt enkelte overgangsordninger for

økologisk produksjon inntil de nye EU-forordningene (EU-reg 834/2007,

889/2008 m.fl.) blir gjeldende i Norge (en gang i løpet av sommeren).

 

Punktene det gjelder er:

- Bruk av fôr fra 2. karensår

- Økologisk og konvensjonelt fôr på samme produksjonslinje - det er i

hovedsak snakk om kraftfôrproduksjon - 889/2008 vil tillate produksjon på

samme linje permanent

- Importregler - godkjente land

- Bruk av ikke-økologiske ingredienser (anm. dette kan f.eks. gjelde bruk

av ikke-økologisk melasse)

 

Norsk praksis blir videreført i følge 2092/91.

 

 

Informasjon fra Mattilsynet om overgangsbestemmelser

Subject: Regelverksutvalget for økologisk produksjon - Informasjon om

praktisering av diverse regelverksbestemmelser fra 1.1.2009

From:    "Torstein Skjolden" mailto:Torstein.Skjolden@mattilsynet.no

Date:    Mon, January 19, 2009 10:18 am

 

I forbindelse med at EUs nye økologiforordninger (834/2007, 889/2008

m.fl.) er gjeldende i EU fom. 1.1.09, mens Norge ennå ikke har

implementert disse, ønsker vi kort å informere om enkelte

overgangsordninger som Landbruks- og matdepartementet har besluttet skal

gjelde fom. 1.1.2009. Det er ikke aktuelt å gjøre noen forskriftsendringer

som følge av dette:

 

Bruk av fôr fra 2. karensår:

Fram til 1.1.2009 var det anledning til bruke opp til 80 % 2. års

karensfôr fra egne arealer, og opp til 50 % hvis tilsvarende fôr var

innkjøpt. Fra årsskiftet var det i henhold til både gammel (2092/91) og ny

(834/2007) forordning egentlig lagt opp til at det kun kunne benyttes

henholdsvis inntil 60 % og 30 % slikt fôr. Den nye forordningen er

imidlertid endret slik at det i EU fra årsskiftet kan benyttes 100 %

karensfôr hvis fôret kommer fra egen gård, og 30 % dersom fôret er

innkjøpt.

 

Selv om Norge fortsatt følger forordning 2092/91, er det besluttet at de

tidligere prosentsatsene, dvs. 80 % og 50 %, skal videreføres også etter

årsskiftet fram til nye prosentsatser blir gjeldende gjennom

implementering av ny forordning.

 

Økologisk og konvensjonelt fôr på samme produksjonslinje:

Forordning 2092/91 fastsetter at produksjon av økologisk og ikke-økologisk

fôr ikke kan foregå på samme produksjonslinje. Det var imidlertid fastsatt

et unntak som gjorde at kravet ikke skulle trå i full kraft før 1.1.2009.

I henhold til forordning 834/2007 er kravet om slike atskilte linjer falt

bort, og muligheten til å bruke samme utstyr for slik produksjon er dermed

gjort permanent.

 

For Norges del er det da besluttet at unntaket som tillot samme

produksjonslinje, og som opprinnelig utgikk pr. 31.12.2008, blir

videreført inntil implementeringen av forordning 834/2007 gjør dette til

en permanent ordning.

 

Importregler - godkjente land:

EU vedtok 17. april 2008 forordning (EF) nr. 345/2008. Denne forordningen

er et "recast" av forordning (EØF) 94/92 med tilhørende endringer, og gir

nærmere regler for innførsel av økologiske varer fra tredjeland. Et

"recast" er en sammenstilling av hovedforordningen, 94/92 med alle

endringsforordninger. I tillegg er det foretatt endringer mht nye

oppdatering av kontrollorgan og fornyet godkjenning for Argentina,

Australia, Israel og Sveits.

 

Bruk av ikke-økologiske ingredienser:

Forordning 207/1993 fastsetter regler for bruk av ikke-økologiske

ingredienser til bruk i økologiske produkter. Denne sier at det er

muligheter for å gi tillatelse til å bruke ikke-økologiske ingredienser,

etter nærmere regler, når økologiske ingredienser ikke er å oppdrive. I

dag kan det gies tillatelse for slik bruk inntil 2 år, for så å søke

EU-kommisjonen om kunne føre det opp på liste over godkjente

ikke-økologiske ingredienser. Forordning 889/2008, som trådde i kraft 1.

januar 2009 i EU, sier at tillatelse kan gis i 4 x 12 måneder, og deretter

full stopp.

 

Til tross for at EU-kommisjonen kan motsette seg å ta imot søknader om å

føre ikke-økologiske ingredienser opp på godkjent liste, vil Norge

forholde seg til gjeldende regelverk.