Økologisk jordbruk og klima - Oikosrapport nr 1-2010

Denne rapporten fra Oikos omhandler hvordan klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres. Utslipp av lystgass fra kunstgjødselframstillling, gjødsling og jord, metan fra drøvtyggere og tap av karbon fra jord er de viktigste kildene. Litteraturen viser helt gjennomgående lavere klimagassutslipp per arealenhet i økologisk jordbruk enn i konvensjonelt jordbruk. Målt per produktenhet er derimot ikke forskjellen stor i norsk sammenheng, pga. lavere økologiske avlinger i vår del av verden.

Rapporten sier også at sertifisert økologisk drift i seg selv ikke er ensbetydende med at denne driftsformen er mer klimavennlig enn konvensjonell drift. Rapporten tar til orde for å tenke og praktisere kretsløp i jordbruket, blant annet ved å integrere plante- og husdyrproduksjon, og ved å ta vare på og forbedre jordfruktbarheten. Dette er gode økologiske prinsipper som vil bidra til reduserte klimagassutslipp og også høyere avlinger i økologisk jordbruk, og dermed reduserte klimagassutslipp per produktenhet. Rapportforfatter er Berit Swensen.

 

  PDF Last ned hele rapporten (2 mb)

 


Bestill trykt versjon av rapporten (50 kr + porto)


Innhold


Forord
Sammendrag
1    Innledning
2    Jordbruksrelaterte klimagassutslipp, globalt og nasjonalt
      2.1    Metan
      2.2    Lystgass
              2.2.1   Lystgass fra jord
              2.2.2   Lystgass fra kunstgjødselproduksjon
      2.3    CO2 fra landbruket
3    Det reaktive nitrogenets innvirkning på miljø og klima
4    Hva er økologisk landbruk? Visjon og praksis
      4.1    Visjonen
      4.2    Alle ønsker vel et bærekraftig landbruk?
      4.3    Er det samsvar mellom visjon og praksis?
5    Om å sammenlikne økologisk og konvensjonelt landbruk
      5.1    Produkt- vs. arealbaserte klimagassberegninger
      5.2    Litt om livssyklusanalyser (LCA) og klimamerking av mat
6    Kan økologisk jordbruk redusere klimagassutslipp?
      6.1    Utslippsendringer knyttet til nitrogen
              6.1.1   Reduserte N-overskudd på gården gir mindre lystgass
              6.1.2   Lystgassutslipp ved bruk av husdyrgjødsel
              6.1.3   Reduksjon av lystgassutslipp gjennom forbedret jordstruktur
              6.1.4   Belgvekster og grønngjødsel - riktig bruk en utfordring
      6.2    Kan økologisk jordbruk binde mer karbon i jorda?
              6.2.1   Tall fra rapporter og forsøk
              6.2.2   Betydning av vekstskifte og tilførsel av organisk materiale
      6.3    Blir det mer metan fra flere husdyr i et økologisk jordbruk?
      6.4    Kan avlingsnivået i et økologisk jordbruk økes?
      6.5    Er det mulig å sikre nok mat med et lavere avlingsnivå?
7    Hva internasjonale dokumenter sier om økologisk landbruk og klima
8    Forslag til tiltak og virkemidler
      8.1    Tiltak på gårdsnivå
      8.2    Politiske og økonomiske virkemidler
9    Konklusjoner
Referanser