Handleplass på nettet for økologisk lokalmat

Økologisk handleplass på nettet

Her er link til Oikos sin handleplass for økologiske varer.  Denne er spesielt laget for storkjøkken og festivaler. Informasjonen kan også brukes av andre, vel 60 norske produsenter ligger inne med sine produkter. 

 

Følge linken:

http://oikos.onnet.net/

 

 

Utlegging av økologiske varer for salg og for statistikk

Har du en økologisk produksjon der du kan tilby varer til andre, er det fint om du legger de inn i denne nettbasen, i linken under.  Du vil gjennom å registrere dine aktulle produkter bida til økt salg gjennom at andre kan finne informasjon om dine produkter slik linken overfor viser.  Videre ønsker Statens Lansbrksforvaltning at Oikos bidrar med å skaffe informasjon om omsetning av økologisek varer utenom dagligvarebransjen, slik at dette også kan komme med i de aktulle offisielle statistikker. 

 

http://oikos.onnet.net/produsent5485.asp

 

Lokal økologisk mat - prosjektkontor

Prosjektkontoret i Ålesund skal fremme økologisk lokalmatproduksjon ved både å jobbe ovenfor mulige produsenter og ovenfor myndighetene særlig når det gjelder innkjøpsordninger.  

 

Oikos har etablert et nettsted der produsentene legger inn sine produkt, særlig med tanke på innsalg av mat til festivaler og storkjøkken.   

 

Geir Ole Sætremyr har vært sentral i oppbygging og drift av en del av den økologiske skolefruktordningen i Norge. På grunn av endret kostnadsbilde og manglende kompensasjon for merkostnad for økologisk frukt har denne aktiviteten blitt lagt på vent.  -Oikos har engasjert han siden han sitter med så mye kunnskap innen frukt og grønt, en del av denne kunnskapen kan nyttes innen andre områder.

 

Ta kontakt med han for å drøfte produksjon og salg av økologisk mat:

 

Geir Ole Sætremyr, økomat rådgiver, tlf 90 85 41 20, e-post setremyr@oikos.no