En ny måte å tenke

Albert Einstein hevdet at den tenkemåten som har skapt problemene ikke kan løse dem. Det kreves en ny tenkemåte, skriver Vidar-Rune Synnevåg i forordet til denne viktige boka.
Framtidsfrø
Framtidsfrø – spirer for en bedre verden:
En antologi om et paradigmeskifte.
Redaktører: Vidar-Rune Synnevåg og
Rolf Erik Solheim
Abrakadabra forlag 2011

Mange leter etter ny forståelse, en ny sammenheng som ikke er en fortsettelse på vår eksisterende tiltro til at bare teknologi og økonomi skal løse problemene. Ervin Laszlo, en av våre fremste systemteoretikere, hevder at menneskeheten faktisk står framfor et nytt kulturelt evolusjonssprang, mot et globalt samfunn i balanse med økosystemet. Dette er en utvikling som ikke vil komme ovenfra, fra politikere og styresmakter, men må vokse nedenfra, fra grasrotplan og innenfra i hvert enkelt menneske.

Eldrerådet
Erik Dammann, som på 70-tallet startet «Framtiden i våre hender» (over
20 000 medlemmer i dag), er naturlig bidragsyter til boka, sammen med andre ildsjeler som tidlig ble oppmerksomme på at samfunnsutviklingen tok en feil retning.
Øystein Dahle fortsetter sitt korstog mot forbrukersamfunnet, og minner om at priser på varer og tjenester må reflektere de økologiske realitetene. TenkeTanken ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim har et tankevekkende innlegg om helbredende nytenkning: «Den dagen et menneskes tillit til at tilværelsen er meningsfull og sammenhengende brister, øker faren for at vedkommende blir syk. Grensekrenkelser, vanskjøtsel, avmakt og redsel påvirker kroppens utvikling. Ny forskning viser at biologiske tilpasnings- og utmatningsfenomener av den type vi her har nevnt synes å bidrar vesentlig til utviklingen av våre store folkesykdommer.» Flere artikler er viet helse, jeg leser boken dit hen at det er vår helse, både fysiske og psykiske, som i stor grad vil avgjøre i hvilken grad vi kan klare å ta en helhetlig tanke inn over oss og velge å ta nye verdivalg. Er det kun når vi virkelig får føle det på kroppen at vi klarer å sette ting i en sammenheng?

Økologisk økonomi
Globalt forsvinner nå mer enn 30 milliarder tonn matjord hvert år på grunn av erosjon. Et langt kapittel omtaler det bærekraftige, økologiske landbruket. Kapitlene om økonomi er kanskje de viktigste siden alt – til syvende og sist – bunner ut i kroner og øre, både på et makro- og et mikroplan. Med begge beina plantet i gammel tenking vil vi aldri få bukt på de globale og komplekse samfunnsproblemene. Et nytt miljø- og samfunnsansvarlig økonomisk tankemønster er i ferd med å se dagens lys. Det er inspirert av at en rekke fremstående økonomer med et klart blikk ser behovet for dyptgripende endringer. Den nye økonomien har fått mange navn; evolusjonær økonomi, bio-økonomi, dyp-økonomi, buddhistisk økonomi, kretsløpsøkonomi og samarbeidsøkonomi. Økologisk økonomi rommer de fleste retningene innen ny økonomi. I 1989 ble faget etablert som akademisk disiplin ved universitetet i Maryland i USA. Samtidig ble «The international society of ecological economics» stiftet. I dag er økologisk økonomi etablert ved en rekke universiteter i mange land og blir oppfattet som det mest potente alternativet til etablert økonomi.

Feminint å ville redde verden?
Iulie Aslaksen retter oppmerksomheten vår rundt Feminine verdier i en grådig økonomi. «Feminine verdier kommer sterkere fram i det kosmiske ansvar vi har for å ta vare på vår sårbare eksistens her på jorden», mener hun. Filosofi har fått sin del, tro, skole, arkitektur og teknologien sin. De som står bak bokprosjektet, mener at vi i dag står overfor et av historiens store tideverv. Mange er enige med dem i det. Rundt om i verden pågår idédugnader, intense samtaler og prosjekter på mange nivåer omkring de enorme forandringer som nå skjer og den tiden som ligger foran oss. Vil kappløpet om vår framtid på denne planeten vinnes av menneskehetens indre verdier, deres holistiske kunnskap og den kosmiske spiritualitet vi nå holder på å oppdage? Det er det store spørsmålet. Svarene finner vi kanskje i oss selv.

Nettsteder for den nye verdensprosessen
State of the World 2010
presiserer snuoperasjon som menneskeheten står overfor om vi ønsker å overleve på denne planeten.
Earth Charter er en global-etisk prosess som har samlet noen tusen frivillige organisasjoner omkring ansvaret vi har for Jordens livsfellesskap.
ZeitGeist er for tiden den raskest voksende økologi/nomi-bevegelsen i verden med over 400 000 medlemmer.
Handelshøgskolen i Bodø er eneste lærested i Norge hvor etikk, økonomi og økologi er integrert i samme fag.
ISO 26000 er den nye verdensnormen (som ferdigstilles 2010) for sosialt ansvar innen næringsliv, organisasjoner og myndigheter.
Schumacher College er lærestedet som betrakter vitenskap i kontekst av samfunn, kultur, bærekraft og spiritualitet, med andre ord på den organiske måte som Leonardo da Vinci betraktet kunst og vitenskap som en integrert helhet.
The Club of Budapest søker det vitenskapelige grunnlaget for framtidens menneskeverden.
Worldshift 2012 er et nettsted for de forandringer som nå skjer og det alvor menneskeheten står overfor om vi ikke klarer å få i gang snuoperasjonen før utgangen av 2012.
IONS – Institute of Noetic Sciences samler forskere over hele verden omkring sambandet mellom menneskebevissthet og
Kosmos.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører