Økolandbruk er klimavennlig matproduksjon

  - Økologisk landbruk har det største potensialet for reduksjon av klimagasser. Fraværet av kunstgjødsel er den største klimafordelen i økologisk drift. Nye tall bekrefter tidligere antakelser om denne fordelen, samtidig har økolandbruket et forbedringspotensial.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Økologisk landbruk har klare fordeler i klimasammenheng. Forskning viser at økologisk drift har et stort potensial i å binde karbon i jorda og samtidig forbedre og øke jordfruktbarheten. Økologisk drift har gjennomgående lavere utslipp av klimagasser per arealenhet enn konvensjonell drift, hovedsakelig fordi en ikke har behov for kunstgjødsel.

   

  En svensk rapport viser at dagens økolandbruk i Sverige har redusert klimagassutslippene med 425 000 tonn CO2-ekvivalenter.

  I Norge har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjort en studie som viser at økologiske matvarer har levere klimagassutslipp enn konvensjonelle. Link til rapporten finner du nederst.

   

  Resultater fra Oikos' rapport om økologisk landbruk og klima:

   

  Mindre lystgass

  Norsk og svensk forskning viser langt bedre nitrogenhushold og dermed lavere risiko for tap av lystgass (N2O) og nitrat fra økologisk landbruk.

   

  Binder karbon i jord

  Forskning fra Europa og USA viser et stort potensial for karbonbinding i økologisk jord. En britisk rapport viser 25 % høyere innhold av organisk materiale i økologisk jord, til tross for 15-30 % lavere avlinger.

   

  Nye tall

  Det har manglet gode tall om klimaeffekten av norsk økologisk landbruk, men nye tall fra NILF viser at økologisk kjøtt, melk og brød kommer bedre ut enn tilsvarende konvensjonelle produkter. Livssyklusanalyse (LCA) var metoden bak disse norske tallene, link til hele rapporten nedenfor.

   

  Mindre energikrevende

  Kunstgjødselproduksjon er energikrevende. Det er gammelt nytt, men få visste kanskje at 40-60 % av jordbrukets totale energiforbruk kommer fra kunstgjødselframstilling. Et annet bilde er at 1 kg kunstgjødsel-nitrogen krever 1 kg olje for å produseres. Norge er i europeisk målestokk storforbrukere av kunstgjødsel-nitrogen, og ligger på ca 12 kg N per dekar. Nederland ligger over oss.

   

  Klimatilpassing

  Klimaendringene er trolig allerede i gang, og klimaendringer gjør at landbruket må tilpasse seg. Økologisk praksis og tankegang med mer humus i jorda og økt biologisk mangfold, gjør at økologisk landbruk er robust for klimaendringer.

   

  Til tross for de klare klimafordelene til økologisk landbruk, har også denne driftsformen et forbedringspotensial. Lavere avlinger gjør at klimagassutslippene per produktenhet kan være omlag lik som for konvensjonelle produkter. Det er et klart behov for mer kunnskap framover for å redusere landbrukets klimaeffekt og gjøre det mer robust for klimaendringer. Tankegang og praksis i økologisk landbruk har mye å tilby i så henseende.

   

  Nyttige lenker

   

   

  Oikos-rapport: Økologisk jordbruk og klima (pdf)

  NILF Discussion Paper

  Soil Carbon and Organic Farming- Soil Association

   

   

  Annonsører

  Samarbeidspartnere