Mye glyfosatrester påvist i GMO-soya

Norske forskere har påvist høye konsentrasjoner av glyfosatrester i prøver av GMO-soyaen Roundup Ready, mens økologisk soya var ren. Også forskjeller i næringsinnhold ble påvist.

En gruppe norske forskere ved Genøk i Tromsø har nylig publisert en artikkel der de påviser at prøver de har tatt av Roundup Ready-soya fra USA, inneholder betydelige mengder sprøytemiddelrester av glyfosat. Verken de konvensjonelle eller de økologiske soya-prøvene inneholdt disse stoffene.

Sunnere økologisk

Analysene inkluderte også næringsinnhold, med en null-hypotese at det ikke var noen forskjell på GMO-soya og annen soya. Denne hypotesen ble tilbakevist.

De økologiske soyabønnene viste seg i denne studien å ha en sunnere næringsmessig profil. De inneholdt flere sukkerarter, slik som glukose, fruktose, sakkarose og maltose, betydelig mer total protein og sink og mindre fiber enn både den konvensjonelle soyaen og GMO-soyaen.

De økologiske soyabønnene inneholdt også mindre totalmengde mettet fett og omega - 6 fettsyrer enn både konvensjonell og GMO-soya.

GMO dominerer

GMO-soya er i dag dominerende på verdensmarkedet, og den herbicidresistente Roundup Ready er mest dyrket.

Om lag 80 prosent av soyaen på verdensmarkedet er av denne typen, som er genmodifisert for å tåle sprøytemiddelet Roundup. Dette middelet finnes i flere varianter og inneholder både glyfosat og flere andre stoffer.

Av de 30 millioner hektar med soyabønner som ble dyrket i USA i 2011-2012 var 93-94 % av typen Roundup Ready. Også andre soyaproduserende land har en tilsvarende dominans av denne ene typen GMO-soya.

Resistent ugras

Gjennomsnittlig inneholdt prøvene i denne studien henholdsvis 3,3 mg glyfosat og 5,7 mg av det tilhørende nedbrytingsproduktet AMPA pr kg, noe forskerne karakteriserer som et høyt nivå. Prøver tatt av Argentinsk soya i en annen studie, hadde enda høyere restnivåer, noe forskerne der mente kunne skyldes en mer omfattende bruk av sprøytemiddelet på grunn av resistensutvikling i ugraset.

Mer giftig enn antatt

Glyfosat er virkestoffet i Roundup, som er blant de mest brukt sprøytemidler i verden.

I løpet av de siste 20 årene er bruken av glyfosat i Norge økt med 300 prosent.

Flere studier har pekt på at sprøytemiddelet Roundup kan være vesentlig mer giftig enn det man hittil har antatt, både for vannmiljøet og for folk og dyr.

Synergieffekter

En del studier har også påvist at slik sprøytemidler fungerer i praksis, der virkestoffene inngår i en blanding med såkalte hjelpestoffer, kan blandingen av stoffene være betydelig mer giftig enn virkestoffet alene.

For soya, som inneholder naturlig forekommende østrogener, må det også tas i betraktning at rester av stoffer med en potensiell hormonhermende effekt, kan gi synergieffekter vi ikke kjenner godt nok.

Lite forskning

Sprøytemiddelrester er uønsket i mat og fôr. Likevel er målinger som dette ikke noe krav ved risikovurderinger, verken i EU eller Norge. Etter nesten 20 år på markedet, har det til nå nesten ikke vært publisert forskning om sprøytemiddelrester i sprøytemiddel-tolerante GMO-planter.

Det er seniorforsker ved GenØk, og Professor i GenØkologi ved UIT Norges arktiske universitet, Thomas Bøhn som sammen med kolleger, nylig har publisert artikkelen der de belyser dette viktige kunnskapshullet.

Forskningsartikkelen Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans finner du HER

Annonsører

Samarbeidspartnere