Hva mener de politiske partiene om økologisk landbruk?

Det var store politiske skillelinjer da partipolitikerne stilte til debatt om økologisk mat og landbruk i går kveld. Både Sp og Ap bekreftet at de står ved 15%-målsetningen. – Vi er svært tilfreds med at dette ble stadfestet, siden det bare er SV av de rød-grønne som har framhevet dette målet i sitt partiprogram, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge og ordstyrer for debatten.

Det var full sal og høy stemning i Litteraturhuset i Oslo i går kveld, da politikene stilte til dyst om framtida for økologisk landbruk.


>> Se økodebatten på nett-TV

- Det er usedvanlig mye som står på spill ved dette valget, sa Regine Andersen i sin innledning til debatten.

Ut fra de signalene som har vært gitt så langt, står vi i fare for å miste målet vi har hatt for vår økologiske satsning, og virkemidlene som har vært satt inn. Det ville bli et gedigent tilbakeslag for alt som har vært investert på dette området de siste årene.
- Mer enn noen sinne trenger vi klare mål og solide virkemidler, hevder Andersen.

Viderefører 15-prosentmålet

Representantene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet bekreftet at de står ved 15-prosentmålene for økologisk produksjon og forbruk fra Soria Moria-erklæringa. Terje Lien-Aasland (Ap), leder av Stortingets næringskomité, og Erlend Grimstad (Sp), statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, stilte på vegne av sine partier.

Fram til denne bekreftelsen fra Sp og Ap, var det bare SV i regjeringstrioen som hadde 15-prosentmålet stadfestet i sitt partiprogram.

Ap-representant Terje Lien-Aasland, understreket at det er avgjørende med støtteordninger for at økologisk landbruk skal utvikles videre.

publikum partilederdeb innledn Regine partilederdeb

Vurdering av partiene

Karakter

Mål for økologisk landbruk

Konkrete tiltak

GMO

AP

4

"...AP står ved 15%-målet, det er vedtatt i Stortinget.” Terje Lien-Aasland, stortingsrepresentant.

-15 % i 2020 (i Soria Moria II). Ikke nevnt i APs partiprogram.

-

-

SV

5+

15 % av landbruk og forbruk skal være økologisk innen 2020.

Staten må bruke offentlige innkjøp for å nå målet

Midlertidig forbud mot å dyrke GMO i Norge og importere GM-fôr til fisk og husdyr

SP

4

-"...SP står ved 15%-målet...”, Erlend Grimstad, statssekretær.

-Styrke økologisk matproduksjon i tråd med etterspørselen.

-15 % i 2020 (i Soria Moria II). Ikke nevnt i SPs partiprogram.

-

-

V

5+

17 % økologisk innen 2020.

-Momsfritak for økologisk mat

- Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk landbruksproduksjon

Ha tydelige merkeordninger

KrF

4+

- "Stat og kommuner må bruke sin innkjøpsmakt og stille krav om innkjøp av økologisk mat", Rigmor Andersen Eide, Stortingsrepresentant.

-

Nei til GM mat og fôr.

H

1+

- Støtte økologisk landbruk på linje med “konvensjonelt”, og gi økobønder mulighet til kostnadsdekning gjennom økte priser.

- Økologisk landbruk er et nisjeprodukt som skal være tilgjengelig for de forbrukerne som ønsker det. Det krever mer areal og er i motstrid til målet om økt matproduksjon (Høyres landbruksmelding 2012).

-

FrP

1

Sier ingenting om økologisk mat og landbruk i partiprogrammet.

-

-

MDG

6

-Ønsker full omlegging til et reelt selvforsynt og økologisk landbruk (Harald Nissen)

- Momsfritak for økologisk mat.
- 50 % av offentlige matinnkjøp er økologisk innen 2017

-

Rødt

5

-At mer av landbruket skal være økologisk

-"Vi må videreutvikle regelverket for økologisk, ikke alt økolandbruk er i pakt med naturen", Elin Volder Rutle, miljøpolitisk talskvinne.

-

- Et forbud mot import og dyrking av GMO (...)

- At genteknologiloven blir det overordnede lovverk for godkjenning av også produkter som er avledet av GMO

Karakterene er gitt basert på utsagn om og mål for økologisk landbruk, samt på hva partiprogrammene ellers mener om landbrukspolitikken. Vi har vurdert utsagn som påvirker landbrukets økologiske, økonomiske og sosiale bærekraft, som f.eks. bruk av lokale ressurser vs importert mat- og fôrvarer, grovfôr og beitebruk, småskala vs sentralisert bruksstruktur, geografisk produksjonsfordeling (av husdyr- og planteproduksjoner), GMO etc.

Markedet må drive etterspørselen

- Vi må ikke sette økologisk opp mot konvensjonell produksjon. Vi må ikke skremme forbrukeren ved å si at det ene er dårligere enn det andre, uttalte Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann i Høyre i sin sluttappell. Flåtten sa også at Høyre ikke har noe imot økologisk mat og landbruk, men at det må være markedet som bestemmer.

Kjell Tore Wirum, næringspolitisk rådgiver og 9. kandidat fra Møre og Romsdal Fremskrittsparti, er samstemt med Høyre.
- Vi sier ingenting negativt om økologisk produksjon, men markedet må skape etterspørselen. Vi må ikke snakke ned konvensjonell produksjon, uttalte Wirum.

Forøvrig ønsker FrP-representanten å fjerne såkalte produksjonsbegrensninger i landbruket, slik som melkekvoter, odelslov og bo- og driveplikt.

Høyre og Fremskrittspartiet er i utgangspunktet mot støtteordninger til økologisk landbruk, men ville ikke bekrefte at de vil fjerne slike ordninger om de kommer til makten.

Må stimuleres til økologisk omlegging

Statssekretær Grimstad sa i sin innledning at økologisk produksjon er spydspiss og at det skal motvirke industrialisering av landbruket.
- Vi må stimulere bønder til å satse på økologisk landbruk, sa statssekretæren.

- Markedet kommer ikke til å sørge for grunnlag for matproduksjon i Norge. Det må virkemidler til. Å bygge opp et lite marked som det økologiske er en krevende øvelse. Vi ser at forbruker ønsker seg økomat, uttalte Grimstad.

Staten må skape etterspørsel

Stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide fra KrF var klar i sin støtte til økologisk matproduksjon. Hun uttalte at det offentlige må gå foran og skape en etterspørsel etter økologisk mat. Hun var også kritisk til oppfølginga av de rød-grønnes handlingsplan for økologisk landbruk “Økonomisk, agronomisk - økologisk!” fra 2009.

- Det viktigste er ikke handlingsplanen i seg selv, men tiltakene i den, mente hun.

KrF mener også at norsk matproduksjon skal skje på grovfôr, og ikke på importert kraftfôr, noe de fleste partiene er enige i.

Fjern momsen på økomat

Nestleder Ola Elvestuen i Venstre høstet applaus fra publikum da han sa at partiet vil fjerne momsen på økologisk mat. Miljøpartiet De Grønne har også programfestet at momsen på økomat bør fjernes.

Elvestuen mener at vi må ta i bruk utmarksressursene i matproduksjonen.

- Det er bedre med et ekstensivt landbruk, enn konsentrert produksjon med sprøytemidler og kunstgjødsel, sa han. Alvoret har nok ikke slått inn over oss, det er nødvendig med en omlegging av landbruket i stor stil, både i Norge og internasjonalt.

Nytt velferdssamfunn
Rasmus Hansson, 1. kandidat fra Miljøpartiet (MDG) i Oslo, hevdet at de politiske forskjellene mellom MDG og Venstre og SV ikke er så store, men at det er mer ønskede virkemidler det er noe forskjell på.

- Vi må skape et velferdssamfunn som ikke ødelegger livsgrunnlaget til andre, derfor er økologi en viktig sak, sa Hansson.

Landbruksøkolog og miljøpolitisk talskvinne i Rødt, Elin Volder Rutle, støtter fullt opp om økologisk landbruk. Hun mener også at landbruk er altfor viktig til bare å overlates til bønder, vi trenger en større bevegelse blant folk, sa hun.

Het diskusjon om importvern

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV understreket tydelig at forutsetning for norsk landbruk er et sterkt importvern. Uten tollvern vil norsk matproduksjon rakne. Ola Elvestuen (V) møtte sterk motbør da han ikke var klar på å beholde importvernet. Han bekreftet til slutt at Venstre også er for importvern.

Matjorda er hellig

Rigmor Andersen Eide fra KrF vil verne dyrka mark ved lov.

- Matjorda er noe av det helligste vi har. Jeg som KrF-politiker må jo si dette, sa hun, til stor begeistring i salen.

Ingen vil ha GMO i Norge

På oppfordring fra salen ble partiene utfordret til håndsopprekking hvis de var for GMO (genmodifiserte vekster). Ingen partier var for!

Paneldebatten ble arrangert av Oikos - Økologisk Norge og 14 samarbeidsorganisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdekvinnelag, Biologisk-dynamisk Forening, Debio, Norges Birøkterlag, Mat og jord der du bor (Majobo), Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Sabima, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Dialogos medie- og ressurssenter og Cultura Bank.

Tusen takk til Stiftelsen Eir for økonomisk støtte, Godt Brød for økoboller og Rosnes Gårdsdrift for økologiske rotgrønnsaker og urter!

Paneldebatten om en økologisk framtid - se alt eller deler her:

http://new.livestream.com/webcastno/paneldebatt/archivesAnnonsører

Samarbeidspartnere