Innspill om økologisk landbruk til jordbruksoppgjøret

Oikos går inn for storskalaforsøk med økologisk drift, satsing på økt produksjon av proteinrikt fôr på gårdsnivå, og flere konkrete tiltak for å stimulere økologisk produksjon og marked.

Den økologiske gården Kvittem i Stjørdal i Nord-Trøndelag. Foto: privat.

Produksjon og forbruk

Ideelt sett bør det være en balansert utvikling mellom produksjon og marked, men tilfellet i dag er at utviklingen i økologimarkedet ikke er på høyde med produksjonsutviklinga, selv om markedet for økologisk mat hadde en vekst på 10 prosent i 2011. For noen år tilbake var etterspørselen større enn produksjonen. Dette skriver Oikos i sitt innspillsbrev som ble sendt til Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet.

 

 

Langsiktig satsing på produksjon og marked

Det er viktig å understreke at det økologiske markedet i Norge er et umodent marked. Et slikt marked kjennetegnes nettopp av ubalanse. Oikos – Økologisk Norge mener derfor det er viktig å unngå en ”gass og brems-politikk”. Vi vil framheve viktigheten av ei langsiktig og helhetlig satsing i alle ledd i verdikjeden. Oikos vil også peke på at produksjonsretta utviklingstiltak ikke må holdes tilbake mens en venter på et marked som fungerer.

 

 

Økologisk landbruk - for bedre miljø og klima

Oikos – Økologisk Norge vil også understreke egenverdien til den økologiske produksjonsmåten. Økologisk matproduksjon kan i betydelig grad bidra positivt til miljø-¬, klima-¬ og samfunnspolitiske mål, uavhengig av om produktene blir omsatt som økologiske.

 

 

Selve innspillet inneholder flere forslag til konkrete tiltak for å styrke det økologiske landbruket og markedet for økologisk mat. 

 

Se notatet her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere