Landbrukets krav i jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la mandag fram sitt krav til staten i jordbruksforhandlingene. – Vi setter pris på at en rekke av innspillene våre er bakt inn i landbrukets krav, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

Oikos – Økologisk Norge leverte sine innspill til partene i jordbruksforhandlingene i mars og presenterte dem i møter med partene.
– Vi knytter i år spesielle forventninger til jordbruksoppgjøret etter at Riksrevisjonens rapport i februar slo fast at Landbruks- og matdepartementet har et særskilt ansvar som part i jordbruksforhandlingene for å følge opp Stortingets økologimål, sier Regine Andersen.  – Departementet anbefales gjennom oppgjøret å sørge for stimuleringstiltak som i større grad bidrar til å øke den økologiske produksjonen, sikre rekruttering og forhindre frafall av økologiske primærprodusenter, framhever hun.
Neste uke legger staten fram sitt tilbud som svar på landbrukets krav.

Vil innføre arealtilskudd i første karensår
Oikos – Økologiske Norge har påpekt at bortfallet av omleggingstilskuddet fra 2014 har gjort det vanskeligere for bønder å legge om til økologisk drift. – Vi har fått tilbakemeldinger om at det særlig er større gårdsbruk som opplever dette som et hinder, sier Regine Andersen. Skal omleggingen monne, er det viktig å få med seg de større brukene, påpeker hun.
Siden omleggingstilskuddet i sin tid var krevende å administrere, foreslo Oikos – Økologisk Norge i stedet at ordningen med arealtilskudd som gis i andre og tredje karensår utvides til å omfatte første karensår. Jordbrukets forhandlingsutvalg har fulgt opp dette innspillet og presenterer det som ett av sine forslag. – Vi er godt fornøyd med at faglagene nå går i bresjen for å styrke rammebetingelsene for omlegging til økologisk drift, sier Regine Andersen.

Vil øke det økologiske grovfôrtilskuddet
Oikos har i flere år påpekt at grovfôrtilskuddet på 25 kr/daa er alt for lavt, og at produksjon av grovfôr er helt sentralt i økologiske vekstskifter og særlig for omlegging. Vi har i tillegg pekt på at mange bønder samarbeider om grovfôrproduksjon og husdyr, og ikke minst at det er viktig å stimulere til grovfôrproduksjon i en tid der prisene på kraftfôr er lave. Oikos foreslo en firedobling av beløpet som et minimum for å gi nødvendig stimulans. Jordbrukets forhandlingsutvalg krever en økning av grovfôrtilskuddet til 45 kr/daa. Dette kommer i tillegg til et forslag om generell økning av grovfôrtilskudd på 13 kr/daa (for alt landbruk, inkludert økologisk).  – Dette er ikke det løftet vi håpet på, men en bedring, sier Regine Andersen.

Vil styrke lønnsomheten for produksjon av økologisk frukt, bær og grønnsaker
Etterspørselen etter økologisk frukt, bær og grønnsaker vokser raskt, og har i økende grad blitt dekket inn ved import. I fjor ble arealtilskuddet for slik produksjon økt, men en rapport fra Landbruksdirektoratet viser at dette ikke er tilstrekkelig for å stimulere til produksjon og at det vil være mer formålstjenlig å innføre volumtilskudd. Oikos – Økologisk Norge foreslo derfor for partene i jordbruksoppgjøret å følge denne anbefalingen. Jordbrukets forhandlingsutvalg har foreslått å innføre et pristilskudd for økologisk frukt, bær, grønnsaker på 2 kr/kg. De foreslår videre å innføre et pristilskudd for økologisk potet på 1 kr/kg. I tillegg vil utvalget at det etableres en egen sats for pressfrukt på 0,5 kr/kg. Ut over dette foreslår faglagene å øke arealtilskuddene for grønnsaker, frukt og bær fra kr 1275 kr/daa til 1500 kr/da. – Disse tiltakene vil til sammen styrke lønnsomheten for produksjon av frukt, bær og grønnsaker, sier Regine Andersen, som setter pris på at faglagene foreslår å kombinere volum- og arealtilskudd på denne måten.

Vil stimulere til økt økologisk husdyrhold
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår også å øke husdyrtilskuddet for melkekyr med 100 kr til 2900 kr/dyr og for ammekyr med 100 kr til 2100 kr/dyr. Utvalget foreslår i tillegg å innføre et ekstra tilskudd for økologisk birøkt på 150 kroner per bikube, for å stimulere til økt honningproduksjon.

Vil stimulere til økt bruk av utmarksbeite
Oikos – Økologisk Norge er opptatt av at det stimuleres til økt bruk av utmarksbeiter, enten det gjelder økologisk eller konvensjonell drift. Dette er viktig for å utnytte de lokale ressursene våre, øke matproduksjonen og ta vare på kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet. Oikos har derfor foreslått å øke de generelle beitetilskuddene i årets jordbruksoppgjør. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til disse argumentene og at beiting bidrar positivt til karbonbinding i marka og slik er et målrettet klimatiltak. Forhandlingsutvalget foreslår å styrke beitetilskuddene med knappe 45 mill. kroner. Satsene for utmarksbeitetilskudd økes da med 15 kr/dyr for kyr, storfe og hest; 12 kr/dyr for sau, lam og geit, mens satsene for det generelle beitetilskuddet videreføres. Dessuten foreslår forhandlingsutvalget å styrke investeringsstøtten til organisert beitebruk med 2 millioner kroner til 11 millioner kroner. – Både forslag til tilskudd og begrunnelsen for forslaget gir viktige signaler til næringa om betydningen av å opprettholde og styrke bruken av utmarksbeiter, sier Regine Andersen.

Utviklingstiltak for økologisk produksjon og forbruk på stedet hvil
Utviklingsmidlene er sentrale virkemidler for å stimulere til økt produksjon og forbruk av økologisk mat. Riksrevisjonen påpekte behovet for en betydelig økning av utviklingsmidlene, og særlig med sikte på å styrke informasjonsarbeidet på området. Oikos – Økologisk Norge fulgte opp denne anbefalingen og foreslo en økning til 100 millioner kroner, et beløp som fortsatt ligger langt under det f.eks. Danmark investerer i tilsvarende tiltak. Jordbrukets forhandlingsutvalg har ikke fulgt opp denne anbefalingen, men foreslår stedet at nivået holdes på 30 millioner kroner. – Dette var overraskende, sier Regine Andersen. – Vi kan bare håpe at Landbruks- og matdepartementet vil følge opp sitt ansvar som part i jordbruksforhandlingene, slik Riksrevisjonen har påpekt, og tilby en betydelig øking, slik de også har anbefalt, sier Regine Andersen. Imidlertid foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg en økning på støtten til Norsk landbruksrådgivning på 1 million kroner til økologisk landbruk. Dette er i tråd med forslaget fra Oikos – Økologisk Norge.

Oikos oppfordrer Landbruks- og matdepartementet til å gå lenger
På bakgrunn av Landbrukets krav har Oikos – Økologisk Norge henvendt seg til Landbruks- og matdepartementet. I en mail 27. april minner Oikos departementet det særlige ansvaret departementet har for å påse at Stortingets vedtak blir fulgt opp gjennom jordbruksforhandlingene, slik Riksrevisjonen har påpekt. Oikos viste også til anbefalingen fra Riksrevisjonen om å sette i verk stimuleringstiltak som i større grad bidrar til å øke den økologiske produksjonen, sikrer rekruttering og forhindrer frafall av økologiske primærprodusenter.

I mailen oppfordrer Oikos Landbruks- og matdepartementet til å gå lenger i statens tilbud enn det Landbrukets krav representerer og foreslår en ytterligere økning av grovfôrtilskuddet samt et betydelig løft for utviklingstiltakene. Ut over dette forventer Oikos at Landbrukets krav på økologi-området blir imøtekommet eller styrket fra departementets side, heter det i mailen, med referanse til Riksrevisjonens rapport.

Foto: Nortura

Annonsører

Samarbeidspartnere