Staten blåser i Riksrevisjonen: Elendig tilbud til økologisk jordbruk

Staten vil ikke satse på økologisk jordbruk. Dette går fram av Statens tilbud i jordbruksforhandlingene, som ble lagt fram på onsdag. – Tilbudet er stikk i strid med anbefalingene fra Riksrevisjonen og viser at Landbruks- og matdepartementet ikke tar ansvar for Stortingets økologi-mål i jordbruksforhandlingene, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge Regine Andersen.

Det blir ingen økt satsning på økologisk jordbruk om Staten tilbud i jordbruksforhandlingene går gjennom:

  • Potten til utviklingsmidler for økologisk landbruk fryses på fjorårets nivå.
  • Det skal ikke bevilges flere midler til informasjon om økologisk landbruk enn før.
  • Det skal ikke bevilges flere midler til Norsk landbruksrådgivning.
  • Arealtilskuddene blir som de var, med unntak av tilskudd til økologisk produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Her spanderer staten kr 800.000,- i økning som skal fordeles mellom produsentene.
  • Det er ingen satsning på forskning på økologisk produksjon.
  • Tilskuddene til økologisk husdyrhold økes innenfor en ramme på 6,4 millioner kroner, men bare innenfor en uendret bevilgning på 107,2 millioner kroner.
  • Samlet avsetning til økologisk jordbruk for 2017 blir på 155,5 mill. kroner.

Dette står i skarp kontrast til anbefalingene fra Riksrevisjonen om å styrke stimuleringstiltakene for økologisk produksjon, både gjennom utviklingstiltak og produksjonstilskudd. Riksrevisjonen hadde også klare anbefalinger om behovet for en betydelig satsning på informasjonstiltak dersom Stortingets mål skulle kunne nås. – Det er uhørt at departementet til de grader kan overhøre Stortingets kontrollinstans på denne måten, sier Regine Andersen.

Statens ansvar for økologimålene
Riksrevisjonen la i februar fram sin undersøkelse av myndighetenes arbeid for å nå målene om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk. Der slo den fast at det ikke var samsvar mellom målene på området og situasjonen, og at myndighetene ikke satte inn de virkemidlene som skulle til for å nå målene. Riksrevisjonen påpekte at Landbruks- og matdepartementet som part i jordbruksforhandlingene har et særskilt ansvar for å iverksette tiltak for å oppnå Stortingets mål om økologisk produksjon i forbruk, og at departementet ikke har ivaretatt dette ansvaret så langt.

Blåser i Riksrevisjonen
På bakgrunn av Riksrevisjonens rapport og anbefalinger forventet Oikos – Økologisk Norge et substansielt løft for økologisk landbruk i tildelingene over årets jordbruksforhandlinger, og at staten selv ville være pådriver for et slikt løft. – Vi ble dypt skuffet, sier Regine Andersen, som mener Statens tilbud viser at Landbruks- og matdepartementet blåser i Riksrevisjonen. –Tilbudet bare bekrefter hvor rett Riksrevisjonen har, sier hun. Hun legger til at tilbudet er elendig også for landbruket som sådan.

Utmarksbeite – et lite lyspunkt
Et lyspunkt er at staten vil øke støtten utmarksbeite. Dette er uavhengig av om beiteområdene driftes konvensjonelt eller økologisk, og det har vært et viktig innspill fra Oikos – Økologisk Norge og flere andre.

Tilbudet innebærer mer import av økologisk mat
Staten mener at markedets etterspørsel skal være styrende. Etterspørselen stiger raskt. Når det da ikke legges inn nye tiltak for å styrke produksjonen, betyr det økt import og mindre sjølforsyning. Dette er ikke Stortingets bestilling. Det betyr at den norske bonden ikke får være med på markedsveksten.

Siterer Riksrevisjonen en eneste gang
Riksrevisjonen har brukt flere år på sin grundige rapport om myndighetenes innsats for å nå Stortingets mål for økologisk landbruk, men rapporten er ikke referert i Statens tilbud. Den er kun nevnt en eneste gang i forbindelse med Statens forslag om at deler av utviklingsmidlene prioriteres til prosjekter som forbedrer organisering av produksjon og leveranse av økologiske produkter på tvers av produktkategorier. Staten skriver: «Dette er også i tråd med anbefalinger og funn i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av økologisk landbruk og rapport fra arbeidsgruppen som har sett på forenklinger av jordbruksavtalens virkemidler.» -Dette er rett og slett for svakt, sier Regine Andersen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
Riksrevisjonens rapport er nå inne til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. - Vi kan bare håpe på at komitéen får satt skapet på plass og formidler hva Stortinget forventer av departementet som er satt til å iverksette de folkevalgtes vedtak på økologi-området, sier Regine Andersen.

Jordbruksforhandlinger
Neste uke starter jordbruksforhandlingene. Det blir en tøff utfordring for landbruket. Det store spørsmålet er om det er mulig å komme til enighet med et så elendig utgangspunkt, eller om oppgjøret vil havne i Stortinget, slik det gjorde for to år siden.

Lenker
- Statens tilbud

- Landbrukets krav

- Innspill fra Oikos – Økologisk Norge i jordbruksforhandlingene

- Riksrevisjonens rapport


Foto: Landbruks- og matdepartementet

Annonsører

Samarbeidspartnere