Ny rapport: Trenger mer økologisk landbruk

Det intensive landbruket har en rekke alvorlige konsekvenser for miljøet. Spesielt viser det seg i intensivt husdyrhold, og i bruk av sprøytemidler og gjødsel.

Vi jobber for mer økologisk landbruk i Norge, du kan bidra ved å bli medlem

De fleste bransjer har de siste 30 årene redusert sine utslipp til miljøet, gjennom innovasjon og teknologi.

Det viser seg at de landbruksrelaterte utslippene bare er marginalt forbedret, skriver det tyske føderale miljøbyrået, Umwelt Bundesamt.

Nesten seksti prosent av nitrogenoverskuddet kommer fra landbruket, viser deres nye rapport.

Kveler livet i vannet

I åresvis har nitrogenoverskuddet vært på 97 kg N per hektar, det er mye høyere enn målet i bærekraftstrategien til den tyske regjeringen. Nitratbelastningen i grunnvannet og eutrofieringen* i elver, innsjøer og havet, kommer først og fremst fra den intensive gjødslingen. Gjennom sprøytemidler og gjødsel blir tungmetaller, skadestoffer og legemidler fra intensivt dyrehold ført ut i naturen.

*Eutrofiering = Ved for stor tilførsel av næringsstoffer kan det bli for mye oppblomstring av alger. Dette kan gjøre vannet giftig for fisk og andre dyr som lever i eller drikker vannet. Forråtnelsen av store mengder alger som dør og synker til bunnen, vil kunne føre til at vannet blir oksygenfritt om vinteren. Veldig få arter greier å leve under disse forholdene.

Fisk og andre dyr dør av oksygenmangel.

Konsekvensene er altså tap av arter og utslipp av klimagasser på grunn av følgende faktorer:

  • drastisk endring av gressmark/eng
  • myrutnyttelse
  • avskoging
  • spredning av gjødsel
  • bearbeiding av jorda
  • intensivt husdyrhold.

I følge rapporten stod landbruket for ca 7,5 prosent av de totale utslippene av klimagassutslipp i Tyskland i 2012. Dermed er utslippene fra landbruket høyere enn fra industrien i landet, som står for 7,2 prosent av klimagassutslippene.

Økologisk landbruk er en del av løsningen

En forbedring kan skje ved mer effektiv bruk av nitrogen og fosfor, begrensning av næringsstoffoverskudd, en arealbinding av dyrehold som vil innebære balanse mellom areal og antall dyr, samt en forbedret styring av fjøs med lagring og spredning av gjødsel.

Omstilling til økologisk landbruk utgjør et vesentlig bidrag til å redusere miljøbelastende stoffer i naturen, konkluderer de tyske miljømyndighetene.

Lik situasjon i Norge

Dette er også relevant for norske forhold, fordi bruken av kunstgjødsel her i landet er i verdenstoppen.

I rapporten nevnes også at etterspørselen etter økologisk mat stiger mer enn produksjonen i landet, og at det derfor medfører mer import. Dette er også akkurat samme situasjon som vi har i Norge. De skriver videre at den økte etterspørselen burde kunne dekkes av egenproduserte varer på regionalt nivå, men at det vil kreve bedre rammevilkår for økolandbruket. Blant annet mener de at det trengs mer langsiktighet og planlegging for at flere bønder skal kunne legge om - og for at Tyskland skal kunne nå sitt mål om 20 prosent økologisk landbruk.

Oikos jobber for at vi i Norge skal nå Stortingets mål om 15 prosent økologisk landbruk og forbruk, blant annet gjennom innspill til jordbruksforhandlingene. Les hva vi foreslår basert på dagens situasjon her.

Du kan bidra!

Ved å være medlem i Oikos bidrar du til at vårt arbeid for økt økologisk produksjon i Norge får mer tyngde. Les om flere grunner til å være medlem og meld deg gjerne inn her. Vi trenger så mange som mulig med på laget!


Nationen hadde en kort omtale av rapporten forrige uke, den kan du lese her

Les hele rapporten på tysk her

Annonsører

Samarbeidspartnere