Argumenter for økologisk landbruk

Økologisk landbruk gir ren og ekte mat uten bruk av kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler, samt svært begrenset bruk av tilsetningsstoffer. Mange gode grunner taler for et økologisk landbruk, og det blir stadig mer verdsatt og anerkjent blant forbrukere og samfunnet som en framtidsrettet landbruksmetode.

Denne argumentlista bygger på forskningsresultater, regelverk og retningslinjer som gjelder for økologisk produksjon. Flere argumenter, kildehenvisninger og lenker finnes tilgjengelig på Agropub.no.

Vær på den trygge siden

Kjemisk-syntetiske sprøytemidler er forbudt i økologisk landbruk. Bruk av tilsetningsstoffer er svært begrenset i økologisk mat. Kunstige farge- og aromastoffer er ikke tillatt. Det er viktig å vite både hva mat inneholder og ikke inneholder.

Ingen genmanipulering (GMO)

Økobønder vil produsere på en naturlig måte. All bruk av genmodifiserte planter, dyr og hjelpestoffer er derfor forbudt i økologisk drift.

Mer næring i økologisk mat

Økologisk melk inneholder mer omega-3-fettsyrer og CLA. En optimal tilførsel av fettsyrer i kostholdet er viktig for å forebygge hjerte-karsykdommer og kreft. Økologisk frukt og grønnsaker har et høyere innhold av stoffer som er viktige for helsa, for eksempel antioksidanter.

økoku

Fugler trives på økologisk dyrket mark

Både antall individ og fuglearter er høyere på økologiske gårder sammenlignet med konvensjonelle nabogårder. Dette er vist i undersøkelser fra Danmark, England, Sverige og andre europeiske land. Økologisk åker og eng gir et større antall plantearter, viser undersøkelser fra Norge og flere andre land. Økologisk landbruk fremmer et større biologisk mangfold gjennom allsidig drift med vekstskifte og bruk av inn- og utmarksbeite, samtidig som kjemisk-syntetiske sprøytemidler er forbudt.

Flere nyttedyr

Det er mer meitemark i økologisk dyrket jord. Meitemarken bidrar til gjennomlufting, drenering, omsetting av organisk materiale og gjør jorda mer fruktbar. Økologisk jord har et rikere liv. Nytteinsekter som blant annet biller er flere i antall arter og individ.

meitemark

Tar vare på matjorda

Økologisk jord har bedre jordstruktur. Dette forebygger tilslamming og erosjon. Tilførsel av organisk materiale bidrar til humusdannelse og en fruktbar jord. Økologiske planter vokser i naturlig matjord. Dyrking i steinull med næringsløsning eller lignende er ikke tillatt.

Bedre dyrevelferd

Krav til areal og innredning for økologiske husdyr sikrer bedre muligheter for naturlig atferd og fremmer en bedre dyrevelferd. Økologiske dyr har lavere forekomst av produksjonssykdommer. Økologiske melkekyr viste mindre ketose, jurbetennelse og melkefeber i norske studier. Regelverket har krav til beiting for alle drøvtyggere i hele beitesesongen. I tillegg er det krav om utegange for gris og fjørfe.

Tar vare på grunnvann og vassdrag

Økobonden gjødsler jorda, ikke grunnvannet. Takket være lavere næringstilførsel, og at antall husdyr er tilpasset arealet på gården, blir avrenning av næringsstoffer minimert. Godt sammensatte vekstskifter og store arealer med langvarig eng binder næringsstoffer i jorda. Økologisk landbruk bidrar ikke til rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler i vann og vassdrag.

eng og vekstskifte

Bildet viser dyrking av åkerbønner. Foto: John Ingar Øverland, NLR Viken

Bruker mindre energi og ikke-fornybare ressurser

Økologisk landbruk har 30 - 50 % lavere energiforbruk per arealenhet. Svenske studier har vist 15 - 30 % lavere energiforbruk per liter produsert melk. Produksjon av nitrogen til kunstgjødsel er energikrevende og er grunnen til at kunstgjødselbruken står for 40 - 60 % av energiforbruket i konvensjonelt landbruk. Med dagens forbruk vil reservene av råfosfat, som brukes til fremstilling av kunstgjødsel, være oppbrukt om 80 - 130 år. Økologisk landbruk har som mål å benytte fornybare ressurser i størst mulig grad fremfor å benytte ikke-fornybare ressurser.

Er det virkelig økologisk?

Kun når kravene til økologisk produksjon er oppfylt kan produktene selges som økologiske (Debios Ø-merke). Dette gjelder også importerte produkter. Økologisk areal har en karensperiode på 2 år før Ø-merket kan benyttes. Regelverket før økologisk produksjon gjelder fra dag en. Økologiske gårder og bedrifter blir grundig kontrollert. Minst en gang i året gjennomgår de en omfattende kontroll av en Debio-inspektør. Produksjon, foredling, import og omsetning må dokumenteres.

Ø-merket

Økt global matsikkerhet

Sult og fattigdom handler om mer enn avlinger. Politiske strukturer, krig og konflikt, infrastruktur, og ressurstilgang- og fordeling. I områder som er sårbare for sult og feilernæring oppnås det bedre matvaresikkerhet med økologiske metoder, i følge flere internasjonale organisasjoner. I tropiske u-land øker avlingene og inntekta til bonden med økologiske dyrkingsmetoder. Økologisk landbruk har som mål ikke bare å produsere tilstrekkelig med mat, men sørge for at alle involverte får en god livskvalitet, og bidra til matsuverenitet og fattigdomsreduksjon.

Lenker og videre lesning

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement)

Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll (NORSØK)

Bioforsk økologisk

Agropub.no

Annonsører

Samarbeidspartnere