Husdyrhold og dyrevelferd

Ved Oikos' landsmøte 2009 ble det opprettet en ny gruppe for dyrevelferd som skal jobbe for å formidle kunnskap og diskutere utfordringer innen dyrevelferd og husdyrhold i økologisk landbruk. Gruppen har en facebookside som fungerer som et diskusjonsforum som er åpent for alle som er opptatte av dyrevelferd blant økobønder, forskere, forbrukere og representanter fra forvaltningen.

I prinsippene for økologisk landbruk heter det at:

"Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse (...) Dette prinsippet framhever at dyr skal gis betingelser som sikrer livsutfoldelse og trivsel i samsvar med deres fysiologi og naturlige adferd."


Et kontinuerlig arbeid for å sikre god dyrevelferd i økologisk landbruk er derfor svært viktig.

Her kan du gå inn på Facebooksiden


Definisjoner av dyrevelferd

God dyrevelferd er dessuten viktig i husdyrholdet fordi det innebærer både fysisk og psykisk friske dyr, noe som danner grunnlaget for høy produksjon og god utnytting av fôret vi gir dem. Den tradisjonelle definisjonen av dyrevelferd er:


"Dyrevelferd er individets egen opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø".

For å ytterligere konkretisere hva en mener med god dyrevelferd trekkes ofte Brambellkommisjonens (1965) "fem friheter" fram:

  • Frihet fra sult, tørste og feilernæring
  • Frihet fra vantrivsel
  • Frihet fra smerte, sykdom og skade
  • Frihet fra frykt og stress
  • Frihet til å utføre normal adferd

Visste du at...?

- Økologiske høner er de eneste hønene som garantert får tilgang til uteareal?

- Økologisk birøkt sikrer at biene ikke oppholder seg i forurensende områder slik at de holder seg friske og honningen blir ren?

- At økologiske griser må ha noe å rote i med trynet sitt, både inne og ute, fordi det er veldig viktig for deres naturlige adferd?

- At det ikke er tillatt å binde økologiske dyr?

Oppgaver for faggruppa
Faggruppa for husdyrhold og dyrevelferd skal ha som hovedmål å jobbe for en best mulig dyrevelferd i økologisk landbruk. Gruppa skal:

  • Opprette kontakt mellom økobønder, forbrukere, forskere og forvaltninga.
  • Være et forum for diskusjon av aktuelle tema innen økologisk husdyrhold og dyrevelferd.
  • Komme med samla innspill til Oikos.
  • Formidle oppdatert kunnskap til medlemmene av faggruppa.

Grete H. M. Jørgensen ble valgt som leder for faggruppa under Oikos landsmøte 2009. Grete var stipendiat i prosjektet "Housing and environment for organic farmed sheep" ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Vil du vite mer om prosjektet kan du gå inn her.

Nå jobber Grete som forsker på Etologi, husdyrmiljø og dyrevelferd, ved Bioforsk Nord avd. Tjøtta.

Ressurser om dyrevelferd og økologisk husdyrhold

Spennende litteratur og forskning om økologisk dyrehold

>> Bioforsk

Forskningsprosjekter innen husdyrhold
>> Miljø til geit (UMB)
>> Miljø til sau (UMB)


Økologisk mat og fôrproduksjon
>> Nytt om økologi fra UMB
>> Agropub - nettside for økologisk landbruk
>> Bioforsk Økologisk


Regelverk for økologisk husdyrhold
>> Veiledere og regelverk for økologisk husdyrhold (Debio)
>> Retningslinjer for dispensasjon om fritak fra krav om lufting av okser i økologisk drift


Diverse
>> Faktaark om dyrehelse (Veterinærinstituttet)
>> Dyrevelferdsbiblioteket på nett (UMB/NVH)
>> Tilskuddsguide - økologisk landbruk (Statens landbruksforvaltning)

Annonsører

Samarbeidspartnere