Innspill fra Oikos til årets jordbruksforhandlinger

Det viktigste ved årets jordbruksoppgjør er å stimulere til økt økologisk produksjon i Norge. Dette er hovedinnspillet til avtalepartene fra Oikos - Økologisk Norge og Debio.

Økokyr på beite i Levanger, Nord-Trøndelag. Foto: Camilla Støre

Oikos - Økologisk Norge har i løpet av den siste uken, i samarbeid med Debio, levert sine innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene.

Markedet vokser

I innspillet peker Oikos - Økologisk Norge og Debio på den sterke markedsutviklingen for økologiske produkter. Omsetningstallene viser rask og økende vekst.

Arealer går ned

Samtidig går omfanget av de økologiske arealene ned, og det er en reduksjon også i arealer under omlegging. Dette betyr at en stadig større andel av etterspørselen etter økologiske produkter må dekkes gjennom import.

Økte kontrollgebyrer

I statsbudsjettet for 2014 ble satsene for alle gebyrer hos Mattilsynet økt med 39 prosent. Dette gjelder også gebyrene for økologikontroll.

Forskjellen mellom økologisk og konvensjonell produksjon forsterkes ytterligere, når økologiske produsenter må betale økte gebyrer for økologikontrollen. Dette strider mot forutsetningene i Stortingsmelding 9 (2011-2012) som sier at utkomme fra økologisk landbruksproduksjon skal være minst på linje med øvrig landbruksdrift.

Vil ha forenkling

Økologiske bønder må betale til sammen godt over 9 millioner kroner i gebyr i 2014 for å få godkjent økologisk drift, og dermed kvalifisere til å motta tilskudd.

Regjeringen har bedt om forenklinger. I dette tilfellet foreslår Oikos og Debio at kontrollgebyrene fjernes, og at produksjonstilskuddet i stedet reduseres tilsvarende dette beløpet. Alternativt må produksjonstilskuddet økes for å kompensere for de økte kontrollgebyrene. Les også: Mattilsynet justerer gebyrene

Må stimulere til omlegging

I fjor ble omleggingstilskuddet for økologisk produksjon fjernet, med virkning fra 2014. Dermed er et viktig tiltak for å stimulere til omlegging fjernet. Dette kompenserte bl.a. for avlingsnedgang den første tiden og for ta bonden ikke kunne få ut merpris i karensperioden. En av årsakene til at tilskuddet ble fjernet, var noen tilfeller av misbruk.

Nye ordninger

Det er ikke realistisk å regne med at omleggingstilskuddet kan gjeninnføres. Det blir derfor viktig å utvikle nye ordninger som kan stimulere til økt omlegging til økologisk drift. Oikos og Debio foreslår at arealtilskudd til vekster fra karensareal økes betraktelig.

De øvrige hovedinnspillene er:

  • økoarealtilskuddet til grovfôr økes fra 25 til 50 kroner per dekar
  • det foretas to utredninger - en om framtida til Debios Ø-merke etter at EU-merket er blitt innført, og en for muligheten til å opprette et opplysningskontor for økologisk mat

Forslagene forutsetter at utviklingsmidlene holdes på dagens nivå. Det kan likevel være grunn til å se på innretningen av utviklingsmidlene. Store deler av utviklingsmidlene er bundet opp til noen få aktører, og Oikos og Debio foreslår at man åpner opp for at flere kvalifiserte aktører får være med å bidra til å øke produksjon og forbruk i Norge.

Annonsører

Samarbeidspartnere