Nytt EU-regelverk for økologisk fôr

  EUs nye regelverk for fôr til dyr i økologisk produksjon trådte i kraft i EU den 14. juni. Landbruks- og matdepartementet vet foreløpig ikke når regelverket blir gjeldende i Norge, men sier at det vil ta tid.

   

   

  Flere av bestemmelsene i regel-verket vil ha stor betydning for økologisk produksjon i Norge. Samtidig vil det fremdeles være tillatt å bruke fiskemel videre slik som i dag. Dette har vært en viktig sak for Norge i regelverksprosessen. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum uttaler at han er svært glad for at regelverket åpner for fortsatt bruk av fiskemel til enmagede dyr, ettersom fiskemel er en verdifull lokal proteinressurs som landbruks- og matdepartementet ønsker skal kunne benyttes i økologisk produksjon.

   

  I følge Mattilsynet er de viktigste endringene:

   • Det blir fortsatt tillatt å bruke en viss andel konvensjonelle råvarer i fôr til fjørfe og svin. Dette er nå begrenset til proteinråvarer, og det kan benyttes 5 % i 2012, 2013 og 2014 når det kan dokumenteres at økologiske varer ikke er tilgjengelig.

  • Fiskemel kan benyttes videre til enmagete dyr, men ikke til drøvtyggere.

  • Natriumformiat er nå godkjent som konserveringsmiddel i EU.

  • Begrensningen knyttet til bruk av syrer til ensilering grunnet værforholdene er fjernet. Dette innebærer at alle oppførte konserveringsmidler kan brukes ved behov til konservering av gras, syrning av melk og i kraftfôr.

  • Det åpnes for inntil 1 % konvensjonell melasse, krydder og urter i fôret når ikke økologisk vare er tilgjengelig og det ikke er brukt kjemiske løsningsmidler i framstillingsprosessen. Produkter som paprikapulver og naturlige planteekstrakter som smaksstoff kommer inn under dette.

  • Kravet til egenprodusert fôr til drøvtyggere økes fra minst 50 til minst 60 %. Ved behov kan fôret være produsert i samarbeid med andre økologiske gårder i regionen.

  • Det innføres et krav om minst 20 % egenprodusert fôr til enmagete dyr. Ved behov kan fôret kan også være produsert i samarbeid med andre økologiske gårder eller fôrvirksomheter i regionen.

  • Tidspunktet for krav om bruk av økologiske livkylling blir forlenget fra 1.1.2012 til 31.12.2014. Årsaken er at det foreløpig ikke er fastsatt endelige regler for denne produksjonen.

   

  De nye reglene gjelder ennå ikke i Norge, og virksomheter som ønsker å produsere fôr i henhold til de nye reglene må derfor søke om dispensasjon. I søknaden må behovet for å bruke konvensjonelle produkter dokumenteres. Søknader skal sendes til Debio for saksforberedelse og vil bli behandlet av Mattilsynets regionskontor i aktuell region.

   

  Annonsører

  Samarbeidspartnere