Regelverksutvalget

  Regelverksutvalget for økologisk produksjon legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen økologisk produksjon. Utvalget gir råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet.

  Utvalget kan også komme med selvstendige forslag og uttalelser i den offentlige debatten om økologisk produksjon.

   

  Regelverksutvalget for økologisk produksjon ble opprettet av Mattilsynet i 2008, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet etter at dette tidligere var avtalt gjennom Jordbruksavtalen.

   

  Landbruks- og matdepartementet har gitt Regelverksutvalget for økologisk produksjon følgende mandat :

   

  • Tilrettelegge for et bredere samarbeid med berørte parter innen økologisk produksjon

  • Fange opp regelverksendringer tidlig i prosessen og formidle dette til næringa

  • Forberede innspill til internasjonale fora for regelverksutvikling, med hovedvekt på EØS-arbeidet

  • Identifisere behov for og vurdere mulighetene for forenklinger og tilpasning til norske driftsforhold og rammebetingelser

   

  Alle viktige spørsmål knyttet til de to siste kulepunkter forelegges departementet for avklaring.

   

  Utvalget er bredt sammensatt, og har medlemmer fra følgende organisasjoner og institusjoner:

   

  • Bioforsk Økologisk

  • Debio

  • Norsk Landbruksrådgivning

  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

  • Norges Bondelag

  • Dyrevernalliansen

  • Oikos - Økologisk Norge

  • Norsk Landbrukssamvirke

  • Varehandelens økologigruppe

  • Nofima Mat

  • Landbruks- og matdepartementet (observatør)

  • Statens landbruksforvaltning (observatør)

   

  Jon Magne Holten fra Oikos er leder for utvalget.

  Mattilsynet – Hovedkontoret v/ seksjon planter, økologi og GM er sekretariat for utvalget.

   

  For å kunne drøfte enkelte problemstillinger og saksområder ekstra grundig kan utvalget opprette underutvalg. Et eksempel er et utvalg som blant annet skal se nærmere på prinsipper for dyrevelferd i økologisk produksjon. I slike tilfeller kan det være aktuelt å trekke inn andre fagpersoner og –miljøer, og også få utført faglige utredninger.

   

  Referater fra Regelverksutvalgets møter publiseres fortløpende. Se lenke til referatene i høyre spalte på Mattilsynets nettside.

   

  Kontaktpersoner for regelverksutvalget for økologisk produksjon:


  Annonsører

  Samarbeidspartnere