Økologisk best for små og store bønder i India

03.03.2013
Ny bok til gratis nedlasting: Styrking av småbrukere i India gjennom økologisk landbruk og bevaring av biologisk mangfold. - Jeg vil gjerne dele mine erfaringer med flest mulig, sier forsker Anna Marie Nicolaysen. Oikos - Økologisk Norge bidrar mer enn gjerne med å spre kunnskapen.

Doktograd om økologisk landbruk og bevaring av biomangfold

Anna Marie Nicolaysen har tatt doktorgrad ved University of Connecticut i USA, avhandlingen hennes handler om økologisk produksjon og bevaring av biologisk mangfold i India. Hun gjorde feltarbeid i fire delstater med ulikt ressursgrunnlag både miljømessig og sosialt, og konklusjonen er at økologisk landbruk gir bedre økonomi for både små og store bønder.

Nå er hun opptatt av at kunnskapen om dette bør spres så godt som mulig, og har derfor tilbudt både Framtiden i våre hender og Oikos - Økologisk Norge å legge ut boken som helhet til gratis nedlasting.

Nok mat til egen befolkning?

I 2004 kom daværende landbruks- og matminister Lars Sponheim til Oikos sitt landsmøte. Han fortalte at han hadde vært i India og fått se at nå produserte de nok mat til å brødfø hele sin befolkning. - Det fører til at grunnvannet synker veldig, men de har iallfall nok mat, sa ministeren. Vi trodde ikke våre egne ører - sa han virkelig at det er helt ok å produsere masse mat når det vil føre til vannmangel, som igjen vil føre til at man ikke kan produsere mat i framtiden? Det var uvirkelig, men nå har Anna Marie Nicolaysen funnet akkurat dette gjennom sitt arbeid i India. - Særlig i delstaten Punjab har de store problemer med forurensing og synkende grunnvann, sier hun. Dette området ble brukt som det gode eksempelet på intensivt landbruk som produserte mat med massiv bruk av innsatsmidler - sprøytemidler, kunstgjødsel, kunstig vanning og nye kornsorter.

På bekostning av grunnvann og helse

- Det har medført høyere kreftrate, forsinket utvikling hos barn, hyppige hudskader og hudsykdommer de mener kommer av sprøytemiddelbruken. Det er en stor utfordring for lavt utdannede bønder å bruke giftige sprøytemidler, beskyttelsesutstyr og informasjon av skadevirkninger er ofte mangelfullt eller helt fraværende, sier Nicolaysen. - Det samme er tilfelle i mange andre utviklingsland, sier Maiken Sele i Oikos. - Miljø- og helselovgivning er ofte også veldig svak, derfor er det enda viktigere å unngå bruk av gifitge sprøytemidler i så stor grad som mulig, fortsetter Sele. - Økologisk landbruk er derfor et godt alternativ, mener begge.


Eksport prioriteres
Selv om India har økt sin matproduksjon betraktelig, er fortsatt over 200 millioner indere feil- eller underernært. Mye av maten eksporteres til mer pengesterke markeder i andre land, og kommer ikke fattige indere til gode.  - I dette virkelighetsbildet blir den synkende grunnvannstanden enda mer absurd, denne utviklingen gjør de svake enda mer sårbare og mens de rike får enda mer, avslutter Sele.

Bavaring av biomangfold - mer makt i egne hender

Mange av bøndene som Nicolaysen besøkte har i tillegg til å gå over til økologisk drift også opprettet egne frøbanker for lokale varianter av tradisjonelle frø. Dermed får de kontroll over sin egen drift og trenger ikke å kjøpe alt fra store agribusiness-selskaper. De sparer mye penger på denne måten, ved at de heller ikke kjøper kunstgjødsel og sprøytemidler, og gjør seg dermed uavhengige av tilgjengelighet og prissvingninger.

frøbank India

Foto Anna Marie Nicolaysen inne i frøbank økolandsby India


Her kan du laste ned Nicolaysens bok, "The dark Shadow of the Green Revolution".

Hos Framtiden i våre hender kan du lese mer om Nicolaysens arbeid i India.

Annonsører

Samarbeidspartnere