Hva er Oikos - Økologisk Norge?

Oikos - Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse. Vi er et fellesskap for alle som ønsker en bedre, sunnere og mer rettferdig verden - bli med!

Stiftet i 2000

Oikos er opptatte av at mat og andre produkter skal produseres med hensyn til miljø, mennesker og dyr. Dette hadde de tre organisasjonene Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane felles, det var bakgrunn for at de slo seg sammen og stiftet Oikos i september 2000. Oikos ble dannet for å fremme økologi gjennom kommunikasjon, praktisk og politisk arbeid. Oikos eller øko kommer fra gresk og betyr husholdning.

Vårt verdigrunnlag

Oikos bygger sitt arbeid på IFOAM's fire grunnprinsipper for økologisk landbruk: Økologi, helse, rettferdighet og varsomhet.

Økologi
Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem.

Helse
Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.

Rettferdighet
Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.

Varsomhet
Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.

Visjon

Oikos visjon er et økologisk samfunn.

Som mennesker har vi husholdningsansvar på flere nivåer - både i forhold til naturens ressurser og de verdiene som skapes når mennesker nyttiggjør seg av naturen. Navnet "Oikos" henviser til både økologi og økonomi.

Et økologisk samfunn er et fellesskap og en forvaltningsordning der mennesker er bevisst på at vi også er natur og inngår i helhetlige kretsløp og prosesser. Menneskelig aktivitet griper inn i komplekse økologiske systemer der alt henger sammen, og krever derfor ydmykhet og respekt for grunnleggende lover i naturen. Kloden setter absolutte grenser på mange områder. Det meste vi foretar oss har betydning for medmennesker, andre skapninger eller kommende generasjoner. Les mer om våre verdier og hvordan vi vil ta vare på jorda i vår politiske plattform under styringsdokumenter. Her finner du også årsmeldinger, strategi, handlingsplan og vedtekter.


Region-, fylkes- og lokallag

Landet er delt inn i åtte regioner med hvert sitt regionlag, i Rogaland er det fylkeslag og flere regioner er i ferd med å dele seg opp i fylkeslag. Innenfor region- eller fylkeslagenes område kan det finnes flere lokallag, forbrukergrupper og faglag. I tillegg har organisasjonen utvalg, faggrupper og økoambassadører.

Hvert lokal-, fylkes- og regionlag kan sende representanter til landsmøtet, der landsstyret blir valgt. På region-, fylkes- og lokallagsnivå har alle medlemmer i området mulighet til å stille på årsmøtet, samt velges inn i styret.

For mer informasjon om organisasjonen, region- og lokallagene, forbrukergrupper, faglag, utvalg/faggrupper mm., se under Om Oikos i toppmargen lengst til venstre, eller send e-post til info@oikos.no.


Annet

Oikos har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2005.

Vedtekter for Oikos finner du her.

Mer om hva vi jobber med finnes blant annet under prosjekter.Foto Oikos.
Foto Oikos.

Annonsører

Samarbeidspartnere