Faglig og politisk plattform

  Her finner du faglig og politisk plattform for Oikos, sist revidert på landsmøtet på Høsbjør 14.-15. mars 2015.

  Landsmøtet behandler årlig organisasjonens faglige og politiske plattform. Faglig og politisk plattform er et sentralt styringsdokument for Oikos – Økologisk Norge. Den gir uttrykk for organisasjonens felles forståelse av de politiske målene vi jobber for, og rammer og retning for arbeidet. Faglig og politisk plattform presenterer posisjoner som er retningsgivende for gjennomføringen av Oikos 2020 – Strategi for en økologisk framtid.

  Ved behandlingen på landsmøtet i Skien 8.-10. mars 2016 ble det fattet følgende vedtak:
  Landsmøtet foreslår ingen endringer i strategi og faglig og politisk plattform i 2016. Landsmøtet ber landsstyret legge til rette for en deltakende prosess for utvikling av ny politisk plattform i sammenheng med revisjonen av strategien ‘Oikos 2020 – Strategi for en økologisk framtid’ fram mot Landsmøtet i 2017, for framlegging på neste landsmøte.
  Referat fra gruppearbeidet om faglig og politisk plattform utarbeides som vedlegg til protokollen og legges til grunn for videre arbeid med saken.


  INNHOLD

  -          Grunnleggende prinsipper

  -          Våre potensialer til å påvirke politikken i tråd med prinsippene for økologisk produksjon

  -          Økologisk forbruk er drivkraft for omlegging

  -          Rammebetingelsene for norsk økologisk produksjon må styrkes

  -          Økologisk landbruk har en viktig spydspissfunksjon

  -          Føre-var-prinsippet bør legges til grunn for all matproduksjon

  Begrunnelser for økologisk produksjon

  -          Ingen bruk av kjemisk- syntetiske sprøytemidler

  -          Mindre tap av plantenæringsstoffer og redusert fare for overgjødsling

  -          Kretsløpsløsninger for organisk avfall

  -          Jordvern

  -          Bedre dyre- og fiskevelferd

  -          Lavere energi- og ressursforbruk

  -          Viktige klimafordeler

  -          Fordeler for ernæring og helse

  -          Lavere risiko for negative helseeffekter

  -          Mer smak og bedre konsistens

  -          Økologi er en spydspiss i arbeidet for global matsikkerhet

  -          Økt matsuverenitet med agroøkologi

  -          Økt biologisk og genetisk mangfold

  -          Garanti mot genmodifisering

  -          Kortreist økologisk mat

  -          Mindre men bedre kjøtt

  Politiske posisjoner

  -          Økologisk produksjon skal være spydspiss

  -          Økologisk primærproduksjon må få bedre rammevilkår

  -          Økologisk akvakultur må bli mer økologisk

  -          Forbrukernes tillit må opprettholdes gjennom kontrollordningen

  -          Entydig merking av økologiske produkter

  -          Styrket markedsføring som forutsetning for balanse mellom produksjon og marked


  Politisk plattform ble første gang vedtatt på Landsmøtet i Stokke, 22. mars 2009. Den er siden blitt revidert på de påfølgende landsmøtene, sist på Landsmøtet på Høsbjør 14.-15. mars 2015.

  Last opp gjeldende faglig og politisk plattform for Oikos - Økologisk Norge her

  Annonsører

  Samarbeidspartnere