Politisk plattform

  Her finner du politisk plattform for Oikos - Økologisk Norge, sist revidert og vedtatt på landsmøtet 2017 i Fredrikstad.

  Landsmøtet behandler årlig organisasjonens politiske plattform (ref. §5, pkt.9). Politisk plattform ble vedtatt første gang på landsmøtet i Stoke i 2009, og er et sentralt styringsdokument for Oikos – Økologisk Norge. Den gir uttrykk for organisasjonens felles forståelse av de politiske målene vi jobber for, og rammer og retning for arbeidet. Politisk plattform presenterer posisjoner som er retningsgivende for gjennomføringen av "Oikos 2020 – Strategi for en økologisk framtid".

  På landsmøtet 2016 i Skien ble det fattet et vedtak om å legge til rette for en deltakende prosess for utvikling av ny politisk plattform i sammenheng med revisjonen av strategien ‘Oikos 2020 – Strategi for en økologisk framtid’ fram mot Landsmøtet i 2017. En inkluderende prosess førte fram til dokumentet som ble vedtatt på landsmøtet 2017.  INNHOLD I POLITISK PLATTFORM

  Visjon

  Oikos – Økologisk Norge arbeider for et samfunn der naturens kretsløp, balanse og tålegrenser danner utgangspunkt for all landbruks- og matproduksjon. Menneskers og dyrs behov for god helse, ernæring og livskvalitet utgjør selvfølgelige forutsetninger for produksjonen, og en rettferdig global fordeling av ressursene er rettesnor. Omsorgen for framtidige generasjoner er en naturlig del av den økologiske helhetstenkingen som styrer samfunnsutviklingen.

  Vedtatt på landsmøtet på Bjerkem, mars 2014.


  Grunnleggende prinsipper

  Oikos – Økologisk Norge bygger sitt arbeid på de fire grunnprinsippene til den verdensomspennende paraplyorganisasjonen for økologisk landbruk, International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM): helse, økologi, rettferdighet og varsomhet.


  Politiske posisjoner

  Overordnede posisjoner for Norsk mat- og landbrukspolitikk

  Norge trenger et sterkt landbruk

  Rammebetingelsene for primærproduksjonen må stimulere til økologisk drift

  Økologisk produksjon skal være spydspiss

  Klare offentlige mål er nødvendige

  Større regelverksendringer må følges opp med midler til omlegging

  Utdanning og forskning

  Undervisning og utdanning

  Forskningsmidler må øremerkes økologisk produksjon og inngå i en samlet strategi


  Utvikling av økologisk landbruk

  Utviklingsmidler til økologisk landbruk må ha et betydelig omfang

  Oikos vil være en aktiv partner i forhold til de globale bevegelsene som er pådrivere for bærekraftig landbruk

  Regelverksveiledere må vise til de gode eksemplene for økologisk landbruk

  Økologisk landbruk skal bygge og bevare den levende matjorda

  Det må legges til rette for økt genetisk mangfold i landbruket

  Standardene for økologisk dyrevelferd skal være høye

  Økologisk akvakultur må granskes

  Ressursforvaltningen i økologisk produksjon må bli bedre


  Utvikling av forbruker- og markedsforhold for økologiske produkter


  Forbrukernes tillit må opprettholdes gjennom kontrollordningen

  Produsenten skal ha rettferdig pris for produktene

  Mer forskning på helseeffekter av økologisk mat

  Mer forskning på helseeffekter av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og tilsetningsstoffer

  Markedsforhold


  Du finner politisk plattform for Oikos - Økologisk Norge her

  Annonsører

  Samarbeidspartnere