Retningslinjer for forvaltning av aktivitetsfondet 2017

  Nye retningslinjer for forvaltning av aktivitetsfondet og tildelingskriterier ble vedtatt av landsstyret høsten 2016 og gjelder for hele 2017.

  Aktivitetsfondet 2017

  Retningslinjer for forvaltning av fondet og tildelingskriterier

  (last ned her)

  Mal for søknad

  Mal for budsjett

  Mal for rapportering

  Oikos – Økologisk Norge har et aktivitetsfond som skal stimulere til aktivitet i utvalg, faggrupper og lag i hele landet. Alle utvalg, faggrupper og lag kan søke om støtte fra fondet.

  Landsmøtet har i 2016 vedtatt å sette et tak på kontingentrefusjon til lagene på hhv. 20 000 kr for region-/fylkeslag og 19 500 kr for lokallag. Overskytende beløp går til aktivitetsfondet. Dette gjelder for refusjon av medlemskontingent 2016 (til utbetaling i 2017). Beløpet dette utgjør vil komme i tillegg til midler som allerede er avsatt til fondet og som tilsvarer 15 kr per medlem i organisasjonen.

  Utdelingsperioden for aktivitetsfondet er kalenderåret. Totalbudsjettet for aktivitetsfondet har vært cirka 60-70 000 kr pr år. Fra 2017, når det er innført tak for kontingentrefusjon og overskytende beløp blir overført til aktivitetsfondet, forventes det at totalbudsjettet blir cirka 160 000 kr.

  Det er innført tre søknadsfrister gjennom året: 1. februar, 1. mai og 1.september. Dersom beløpet ikke blir brukt opp innen året er omme, vil resterende beløp overføres til aktivitetsfondet neste år. Til siste søknadsfrist i kalenderåret er det mulig å søke støtte til aktiviteter som gjennomføres i begynnelsen av året etter.

  Dersom et lag er interessert i å søke aktivitetsfondet kan man henvende seg til hovedkontoret. Det er utarbeidet en enkel mal for søknader og en enkel mal for avrapportering på hvordan de tildelte midler er blitt brukt (se nedlastbare filer øverst på siden).

  Søknader skal bl.a. inneholde en kort beskrivelse av aktiviteten/aktivitetene og et enkelt budsjett i Excel (se mal). Rapport skal sendes på e-post innen fristen som er satt i svaret på søknaden.

  1. Tildelingskriterier: Når søknader til aktivitetsfondet vurderes vil følgende bli prioritert:

  • Aktiviteter som skaper oppslutning om Oikos sitt formål i utvalg, faggrupper og lag.
  • Aktiviteter som skaper økt aktivitet og synlighet i lokalmiljøet.
  • Aktiviteter som er åpen for alle, har vervepotensial og som skaper gode møteplasser for dialog om økologisk produksjon og forbruk.
  • Aktiviteter som er viktige for å kunne opprettholde og videreutvikle aktivitet i lag.

  • Det vil bli prioritert å kunne tildele mindre beløp til mange lag fremfor å tildele store beløp til få lag dersom ovenstående kriterier er oppfylt.
  • Nye lag og de lag som aldri har mottatt midler vil bli prioritert foran lag som har mottatt midler tidligere dersom ovenstående kriterier er oppfylt.
  • Lag som har mottatt mindre beløp vil bli prioritert foran lag som har mottatt høyere beløp dersom ovenstående kriterier er oppfylt

  2.   Midlene skal gå til å dekke dokumenterte utgifter i forbindelse med aktivitetene.

  3.   Landsstyret behandler alle søknader over kr. 10.000.  Søknader som styret skal behandle, kan avgjøres per e-post for å korte ned behandlingstiden. Det må regnes med en noe lengre saksbehandlingstid på søknader som styret skal behandle.

  4.   Kontoret behandler alle søknader til og med kr. 10.000.

  5.   Når fondet er tomt for året, skal dette gjøres kjent for alle utvalgt, grupper og lag

  6.   Utvalg, faggrupper og lag som mottar midler fra aktivitetsfondet skal rapportere om bruken av midlene i sin egen årsmelding og i egen rapport til styret innen fristen som er fastsatt i svaret om tildeling av midler.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere