Vedtaksprotokoller

  Det ble vedtatt av landsstyret i 2016 at vedtaksprotokoller fra styremøtene legges ut på nettsida for å bidra til mer åpenhet og eierskap blant tillitsvalgte og medlemmer. Du finner dem her.

  Landsstyret i Oikos - Økologisk Norge har 8 medlemmer og 3 vararepresentanter. Landsmøtet 2017 i Fredrikstad vedtok etter forslag fra styret, å øke antall styremedlemmer fra 7 til 8. Utvidelsen innebærer at ansatte nå skal være representert i styret. De ansatte velger sin representant til styret, og denne kandidaten velges så inn i styret på landsmøtet.

  Landsstyret møtes normalt 6-7 ganger pr år.  Du finner oversikt over medlemmer i styret i Oikos her.


  Styremøter 2017


  9. januar her
  23. januar her
  14. mars (ekstraordinært) her
  15. mars her
  30. mai her
  18. september her

  Annonsører

  Samarbeidspartnere