Kick-off for ØKOLØFT

Mandag 14.-15. mars samles rundt 50 personer på Kringler gjestegård ved Gardermoen. Av disse er 30 utvalgte økobønder som skal fungere som inspirasjonsbønder og brobyggere i arbeidet. Arrangementet markerer oppstarten av storsatsingen Landbrukets ØKOLØFT som har som mål å bidra til økt produksjon av økologiske landbruksvarer i Norge.

Inspirasjonsbøndenes rolle vil være å bidra til å spre kunnskap og motivasjon for å legge om til økologisk produksjon ved å dele sin historie og erfaringer på åpne arrangementet i hele landet de neste to årene.

Bredt samarbeid
Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom syv aktører; Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge. Det er første gang landbruksorganisasjonene går sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid for å fremme økologisk produksjon i Norge. Den brede enigheten om betydningen av dette, lover godt for resultatene.

Alle partnerorganisasjonene står samlet bak budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft, med fokus på inspirasjon, kunnskapsformidling og rekruttering, og de er representert både i arbeidsutvalget og prosjektets styringsgruppe. Arbeidesutvalget ledes av Aina Bartmann og rådgiverne Markus Brun Hustad og Marte Guttulsrød fra Oikos - Økologisk Norge er engasjert i det daglige arbeidet. Det er også etablert en nasjonal ressursgruppe bestående av styringsgruppa pluss representanter fra de store samvirkebedriftene og ulike organisasjoner innen forskning mm.

Aina Bartmann forteller at målgruppen for prosjektet er både etablerte bønder og personer som har planer om å etablere seg som bønder. En spesielt viktig gruppe er ungdom.

Økt etterspørsel, men nedgang i produksjon
Ifølge Bartmann er det stort behov for flere økobønder.

– Det er bred enighet om at økologisk landbruk er en viktig pådriver og utprøvingsarena for økt dyrevelferd og et mer miljøvennlig og bærekraftig landbruk. Stadig flere etterspør økologisk mat. Dersom vi skal unngå at økt etterspørsel i Norge i stigende grad dekkes av enda mer import, er det behov for å rekruttere nye økoprodusenter, sier hun.

Det har lenge vært ubalanse mellom etterspørsel av økologiske varer og produksjon. Marked og produksjon utvikler seg ikke i takt. Dette gjelder særlig for grønnsaker, fukt og bær. Selv om det norske forbruket av økologisk mat er vesentlig lavere enn i våre naboland, viser nå de siste årene en sterk økning også i Norge. Samtidig er det nedgang i antall økologisk drevne gårdsbruk og dyrket areal. Heldigvis ser det ut til at nedgangen har bremset opp. - Nå er oppgaven å skape vekst, sier Bartmann.

Landbruksdirektoratet har foreløpig gitt støtte til prosjektet for perioden 2016 og 2017. Men samarbeidspartnerne ønsker å tenke langsiktig, og planlegger å arbeide sammen i minst 5 år framover.

Tidligere nettsak: http://www.oikos.no/aktuelt/ja-til-flere-okobonder

Mer informasjon om Landbrukets ØKOLØFT: http://www.oikos.no/toppmeny/landbrukets-okoloft


Tekst: Marte Guttulsrød
Foto: Emma Gerritsen, Oikos. Fra venstre Marte, Markus og Aina

Annonsører

Samarbeidspartnere